Kierunkowy Zespół ds. Praktyk Studenckich

REGULAMIN KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PRAKTYK STUDENCKICH

§ 1

1. Kierunkowy Zespół ds. Praktyk Studenckich (zwany dalej Zespołem) realizuje zadania
wynikające ze strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2013-
2020, w zakresie celu operacyjnego 2.2.
2. Zespół podejmuje działania aktywizujące kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu
Pedagogiki do realizacji zadań metodycznych zmierzających do unowocześnienia
programu i systemu praktyk studenckich tak, by odpowiadały aktualnym potrzebom rynku
pracy, potrzebom społecznym, kulturowym, instytucjonalnym oraz edukacyjnym.
3. Zespół realizuje zadania wynikające z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia, obowiązującego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w
zakresie:
a) wzmacniania współpracy z otoczeniem, czyli pracodawcami realizującymi praktyki
studenckie,
b) doskonalenia oferty kształcenia i uwzględniania zmian w programach kształcenia, zgodnie
z oczekiwaniami pracodawców.
4. W zakresie zadań Zespołu pozostają kwestie praktyk, o których mowa w:
a) Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 1/2013 w sprawie organizacji i
prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela
b) Zarządzeniu 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizacji
praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, z
późniejszymi zmianami.

§ 2

1. Zakres działania Zespołu w Instytucie Pedagogiki, obejmuje w szczególności:
a. kreowanie polityki organizacji i monitorowania realizacji praktyk studenckich na
wszystkich specjalnościach studiów,
b. tworzenie metodycznych narzędzi do pozyskiwania informacji z instytucji oferujących
miejsca praktyk, o sposobach przygotowania i oczekiwaniach pracodawców wobec
studentów praktykantów projektowanie zmian organizacyjnych i formalnych,
zmierzających do uelastycznienia formuły praktyk, dopasowując ją do oczekiwań systemu
kształcenia i studentów,
c. kreowanie zaleceń dla poszczególnych programów i efektów kształcenia, na kierunkach
pedagogika i pedagogika specjalna, zgodnie z obwiązującymi przepisami,
d. prowadzenie ścisłej współpracy z Kierunkowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia,
e. inicjację działań na rzecz studentów kierunków pedagogika i pedagogika specjalna, w
zakresie świadomego planowania przebiegu praktyk studenckich, adekwatnych do kariery
zawodowej.
f. rozwijanie współpracy Instytutu Pedagogiki z instytucjami lokalnymi, zwiększając
możliwości realizacji praktyk studenckich, przy uwzględnieniu specyfiki realizowanej
specjalności i zainteresowań studentów.
2. Zespół realizuje także zadania dodatkowe, na pisemny wniosek Dyrektora Instytutu i Przewodniczącego Zespołu

§3

1. Wymienione w §2 zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem prac Zespołu
opracowanym na dany rok akademicki, sporządzonym do 30 października każdego roku
akademickiego. Harmonogram sporządza Przewodniczący Zespołu.
2. Harmonogram prac Zespołu obowiązuje po akceptacji Dyrektora Instytutu.
3. Zakres i harmonogram prac zespołu może być modyfikowany na wniosek opiekunów
praktyk powołanych w Instytucie Pedagogiki. Wnioski opiekunowie składają w formie
pisemnej Przewodniczącemu Zespołu.
4. Zespół sporządza raporty z realizacji zadań w zakresie określonym w §2 i każdorazowo
przedkłada je Dyrektorowi Instytutu Pedagogiki we wrześniu każdego roku
akademickiego.
5. Przewodniczący Zespołu ma prawo wymagać od Kierowników jednostek organizacyjnych
Instytutu Pedagogiki materiałów, dokumentów i informacji związanych ze sprawami
będącymi przedmiotem jego prac.

§ 4

1. Przewodniczącego Zespołu powołuje Rada Instytutu.
2. Członkowie Zespołu są powoływani przez Dyrektora Instytutu Pedagogiki po uzyskaniu
akceptacji Rady Instytutu Pedagogiki. Udział w pracach Zespołu wymaga uprzedniej
ustnej zgody osoby rekomendowanej.
3. Rezygnacja z pracy w Zespole wymaga pisemnego wniosku członka Zespołu złożonego
Przewodniczącemu.
4. Członek Zespołu może być odwołany na podstawie decyzji Rady Instytutu Pedagogiki,
zawierającej pisemne uzasadnienie odwołania. O odwołanie mogą wnosić
Przewodniczący Zespołu oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki.
5. Zespół oraz jego członkowie są powoływani na okres 4 lat.
6. Dyrektor Instytutu Pedagogiki informuje Radę Instytutu o składzie Zespołu oraz
wnioskuje o powołanie jego Przewodniczącego, spośród członków Zespołu.
7. Zespół wybiera Zastępcę Przewodniczącego większością głosów w obecności
przynajmniej 3/4 składu osobowego.

§ 5

Przewodniczący Zespołu może zaprosić inne osoby do udziału w jego pracach oraz
posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 6

Zespół wybiera - ze swojego grona - Sekretarza Zespołu większością głosów w obecności
przynajmniej 3/4 składu osobowego.

§ 7

1. O terminie i miejscu posiedzenia oraz projekcie porządku obrad Sekretarz Zespołu
zawiadamia w formie elektronicznej członków Zespołu i inne osoby uczestniczące w jej
pracach nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
2. W sprawach pilnych zwołanie posiedzenia może nastąpić bez zachowania terminu, o
którym mowa w ust. 1.
3. Udział członków Zespołu w jego pracach jest obowiązkowy.
4. Nieobecność członka Zespołu na posiedzeniu usprawiedliwia jego Przewodniczący.
Wniosek w tej sprawie powinien być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej,
przed posiedzeniem Zespołu, w którym członek Zespołu nie będzie brał udziału.
5. W przypadku powtarzających się sytuacji nieusprawiedliwionych nieobecności członka
Zespołu w jego posiedzeniach, nie dłużej jednak niż po trzech następujących po sobie
posiedzeniach Zespołu, w których dany członek nie brał udziału, Przewodniczący
wnioskuje do Dyrektora Instytutu Pedagogiki o zmianę składu Zespołu.

§ 8

1. Posiedzeniu Zespołu przewodniczy jego Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach,
pod jego nieobecność posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
2. Sprawy referuje wnioskodawca, Przewodniczący lub wyznaczony przez niego uczestnik
posiedzenia.
3. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Ważność
głosowania następuje przy obecności minimum 3/4 składu osobowego Zespołu.
4. Przewodniczący posiedzenia, na wniosek członka Zespołu lub z własnej inicjatywy, może
zarządzić głosowanie tajne.

§ 9

1. Obrady Zespołu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz Sekretarz.
4. Dokumentacja prac Zespołu jest przechowywana w sekretariacie Instytutu Pedagogiki.

§ 10

1. Na wniosek Dyrektora Instytutu Pedagogiki, Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca
składa sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań Zespołu na posiedzeniu Rady
Instytutu Pedagogiki.
2. Przewodniczący Zespołu składa sprawozdanie roczne z prac Zespołu na posiedzeniu Rady
Instytutu Pedagogiki.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Instytutu Pedagogiki.