In Pago Silensi

Wczesnośredniwieczna Niemcza. Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981


Podstawy datowania grodów z końca X – początku XIII wieku na Dolnym Śląsku


Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)


Drewniane naczynia toczone w kulturze średniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu


Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego