Biblioteka IAr

-------------------------------------------------------------------------------

W Bibliotece utworzono 1 stanowisko komputerowe wyposażone w kamerę, mikrofon, nauszne słuchawki, skaner w formacie A3 oraz oprogramowanie Speech2G0 wraz rehabilitacyjnym pakietem głosów "IVONA".

-------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

 

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście

Pracownicy

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 21 334 wol., w tym książki: 14 089 wol., czasopisma: 7245 wol. oraz 10 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2022 r.).

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Katalogi biblioteczne zawierają informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii. Katalogi biblioteczne dostępne są w formie: tradycyjnej oraz elektronicznej.

W katalogach tradycyjnych znajdują się informacje o całym księgozbiorze Biblioteki.

Informacje o książkach wydanych po 1991 r. znajdują się także w katalogu elektronicznym, prowadzonym wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

Katalog wejście

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921 lub Lokalizacja: Archeologia).

Nowości  1 – 31 maja 2023 r.

 

Książki:

1. Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą = A tenth-century silver hoard from Czarnków near Legnica / [red.] Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk.

2. Archeologia Puszczy Białowieskiej: dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia = Archaeology of the Białowieża Forest: history of settlement in the Polish part of the Białowieża Forest from the Stone Age to the end of the 18th century / Hanna Olczak, Dariusz Krasnodębski.

3. Suraż - średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim = Suraż - the medieval stronghold in the Mazovian-Ruthenian-Lithuanian borderland / red. Dariusz Krasnodębski i Hanna Olczak.

 

Czasopisma/Serie wydawnicze:

1. Acta Archaeologica Opaviensia : [T.] 5: 2018.

2. Acta Musei Napocensis. Prehistory-Ancient History-Archaeology : [T.] 58: 2021.

3. Analecta Archaeologica Ressoviensia : T. 17: 2022.

4. Archaeologia Austriaca : [T.] 106: 2022.

5. Archaeologisches Korrespondenzblatt : [R.] 52: 2022 nr 1-4.

6. Archeologia Polski : T. 67: 2022.

7. Archeologické Rozhledy : R. 74: 2022 nr 1-4.

8. Archeologické Výzkumy v Jižnich Čechách : [T.] 35: 2022.

9. Arheologoģija un Etnogrāfija : [T.] 31: 2020.

10. Bonner Jahrbuecher : [T.] 221: 2021 wyd. 2022.

11. Časopis Moravského Muzea. Vědy Společenské : [R.] 107: 2022 nr 1-2.

12. Časopis Slezskho Zemského Muzea. Vědy Historické : R. 66: 2017 nr 3.

13. Documenta Praehistorica : [T.] 49: 2022.

14. Elbląskie Studia Muzealne : T. 2: 2011.

15. Fasciculi Archaeologiae Historicae : Fasc. 25: 2012.

16. Goerlitzer Magazin : [Nr] 17: 2004; [Nr] 22: 2009.

17. Germania : [T.] 99: 2021.

18. Indiana : [T.] 39.2: 2022.

19. Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo : T. 26: 2006; T. 27: 2007; T. 28: 2008; T. 29: 2009; T. 32: 2012.

20. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej : R. 70: 2022 nr 1-4.

21. L’vivs’ki Numizmatični Zapiski : [Cz.] 16-17 : 2019-2020.

22. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria : T. 15: 2019; T. 16: 2020.

23. Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen : [Zesz.] 3: 2007; [Zesz.] 4: 2008; [Zesz.] 5: 2009; [ Zesz.] 6: 2010-2011 wyd. 2011; [Zesz.] 7: 2012-2013 wyd. 2013; [Zesz.] 8: 2014-2015 wyd. 2015; [Zesz.] 9: 2016-2017 wyd. 2018; [Zesz.] 10: 2018-2019 wyd. 2020.

24. Památky Archeologické : [R.] 113: 2022.

25. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna : Nr 48: 2021.

26. Praehistorica[T.] 5 : 1977; [T.] 34: 2018 nr 1-2; [T.] 35: 2021 nr 1 .

27. Pravěk. Supplementum : [T.] 27: 2014.

28. Rocznik Jeleniogórski : T. 54: 2022.

29. Rocznik Muzeum Częstochowskiego : T. 11: 2011.

30. Rocznik Muzeum w Gliwicach : T. 22: 2010.

31. Staletá Praha : R. 35 nr 2: 2019.

32. Studia Lednickie : T. 21: 2022.

33. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka : R. 77: 2022 nr 1-4.

34. Światowit : T. 60: 2022 . – World Archaeology.

35. Veroeffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz : [T.] 37: 2021.

36. Via Archaeologica LodziensisT. 9.

37. Via Archaeologica LodziensisT. 10.

38. Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu. 3. Serija : [T.] 54: 2021; [T.] 55: 2022.

39. Živá Archeologie : [R.] 24: 2022.

Czytelnia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2022/2023 jest czynna:
w godzinach pracy Biblioteki.

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajdują się czasopisma w wersji elektronicznej:
1. Journal of Anthropological Research, wyd.: University of New Mexico, Albuquerque.
2. Journal of Field Archaeology, wyd. Boston University, Boston.
3. Medieval Archaeology: Journal of Society for Medieval Archaeology”, London.

 Można z nich korzystać z komputerów w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.

Plik zawiera listę nadbitek numizmatycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podarowanych przez prof. Borysa Paszkiewicza. Z nadbitek można korzystać w Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.