Prace doktorskie

Zrealizowane w Instytucie Archeologii UWr

(autor, tytuł, promotor)

2022:

Marzena Cendrowska, Krzemieniarstwo w obrządku pogrzebowym od neolitu do wczesnej epoki brązu w dorzeczu górnej i środkowej Odry
promotor: dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Agata Hałuszko, Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łużyckiej z terenu Dolnego Śląska
promotor: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

2021:

Kinga Winnicka, Early Bronze Age Objects of Personal Use Made of Bone: Their Materiality and Meaning
promotor: prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Jakub Wanot, Rozwój kulturowy w obrębie prowincji Caraveli - płd. Peru, na przełomie późnego okresu przejściowego i późnego horyzontu
promotor: prof. dr hab. Józef Szykulski

Kamil Nowak, Organizacja produkcji metalurgicznej na wybranym obszarze Europy Środkowej w czasach pól popielnicowych
promotor: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Agata Witkowska, Rośliny w ceremoniach pogrzebowych Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym (XIII-XVIII w.)
promotor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2020:

Anna Maria Chmielowska, Landscapes and Places in the Late Iron Age. Dynamics of the Przeworsk Culture Society between the Bystrzyca and Oława Rivers
promotor: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

2019:

Jakub Szajt, Kultura stołu mieszczańskiego na Śląsku w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności na tle europejskim
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Ewa Dreczko, Społeczności kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku
promotor: prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Mateusz Krupski, Użytkowanie przestrzeni neolitycznych i wczesnobrązowych założeń z rowami w świetle badań geoarcheologicznych
promotor: prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

2018:

Kamil Serwatka, Zróżnicowanie ostrzy kultury świderskiej w perspektywie technologii broni miotanej paleolitu
promotor: prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

Joanna Ewa Markiewicz, Is there any La Tène? Tracing the southern factor in the development of the central northern European Iron Age societes in the light of settlement finds
promotor: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

2017:

Izabela Gomułka, Średniowieczne zabawki dziecięce z obszaru dorzecza Odry
promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Kamila Marcinkiewicz, Przemiany wschodniej strefy Starego Miasta we Wrocławiu w XI-XVI wieku
promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Patryk Chudzik, Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa
promotor: dr hab. Irena Lasak, prof. UWr († 2015 r.), dr hab. Mateusz Żmudziński

2016:

Anna Józefowska, Zapinki duchcowskie i münsingeńskie na terenie Europy. Rozprzestrzenienie i ośrodki wytwórczości,
promotor: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Dawid Sych, Biografie kulturowe militariów oraz narzędzi miedzianych i brązowych datowanych na neolit i epokę brązu z południowo-zachodniej Polski,
promotor: dr hab. Irena Lasak, prof. UWr († 2015 r.), dr hab. Justyna Baron

2015:

Maciej Ehlert, Krzemieniarstwo pierwszych rolników na Śląsku,
promotor: prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz

Katarzyna Matóg, Zwierzęta domowe w kulturze średniowiecznego Śląska (XI-XVI wiek),
promotor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2014:

Grzegorz Borowski, Środa Śląska w średniowieczu - początki i struktura miasta, 
promotor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski,

Bartłomiej Gruszka, Rozwój osadnictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza (VI-X wiek) na obecnym pograniczu dolnośląsko-wielkopolsko-łużyckim,
promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

2013:

Paweł DumaŚmierć nieczysta w obrządku pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego na Śląsku, Górnych Łużycach i w Hrabstwie Kłodzkim, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Tomasz Kołomański, Kultura chiribaya w kontekście rozwoju osadniczego Costa Extremo Sur - Peru, dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr

Jakub Sawicki, Średniowieczne świeckie odznaki w Polsce na tle europejskim, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Joann Zych, Graweccy łowcy mamutów w środkowej Europie - koncepcje a dane empiryczne, dr hab. Jan M. Burdukiewicz, prof. UWr

Ewa Sikora, Organizacja produkcji garncarskiej na Śląsku w okresie wędrówek ludów na tle środkowoeuropejskiego Barbaricum, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

2012:

Katarzyna Ibragimow Relacje kulturowe między górnym i środkowym dorzeczem Odry a Kotliną Czeską, Morawami i południowo-zachodnią Słowacją w okresie przedrzymskim i wczesnym okresie rzymskim, dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Sylwia Rodak,  Podstawy datowania grodów z końca X-początku XIII wieku na Dolnym Śląsku, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Ewa Lisowska, Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku, dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

2011:

Paweł Kubistal, Model osadnictwa mezolitycznego na terenie południowych i zachodnich ziem strefy nadbałtyckiej, prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

Janusz Adam, Kujat, Emisje pieniądza zastępczego na terenie rejencji wrocławskiej w latach 1914-1924, prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

2010:

Krzysztof Fokt,  Osadnictwo wiejskie Dolnego Śląska w XIII - pocz. XVI w. Studium Archeologiczne. - Cz. 1,2., prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Grażyna Narwolska, Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Tomasz Stolarczyk, Górnictwo rud metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku od XIII do początku XVII w., prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2009:

Dagmara Łaciak, Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości ceramiki malowanej u ludności wczesnej epoki żelaza w strefie nadodrzańskiej, prof. dr hab. Bogusław Gediga

Krzysztof Czarniak, Młodsze kultury cyklu naddunajskiego w Polsce południowo-zachodniej, prof. dr hab. Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

Magdalena Wojcieszak, Nekropolie późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Aleksandra Pankiewicz, Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Czech i Moraw w IX-X w. w świetle źródeł ceramicznych, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

2008:

Bernadeta Kufel, Analiza funkcjonalna schyłkowopaleolitycznych zespołów krzemiennych w świetle badań mikroskopowych, dr hab. Jan Michał Burdukiewicz prof. UWr

Małgorzata Romanow,  Gospodarcze znaczenie zwierząt w grodzie na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Chów, konsumpcja i wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego, prof. dr hab. J. Piekalski

2007:

Marcin Bohr, Późna faza kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku, prof. dr hab. Stanisław Pazda

Bożena Józefów, Sposoby kremacji zmarłych w okresie rzymskim na terenie Europy Zachodniej i Środkowej,  prof. dr hab. Stanisław Pazda

2006:

Andrzej Jastrzębski, Kość i poroże w kulturze materialnej późnośredniowiecznego Wrocławia,
prof. dr hab. Lech Leciejewicz

Paweł Konczewski, Zagospodarowanie działek mieszczańskich w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym w południowo-wschodniej części starego miasta we Wrocławiu, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Lech Marek, Broń biała piechoty na Śląsku od XIV do XVI wieku, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Przemysław Nocuń, Realizacja prawa na Śląsku w średniowieczu w ujęciu archeologii historycznej, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

2004:

Dominik Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2003:

Justyna Baron, Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy, prof. dr hab. B. Gediga

Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Tomasz Gralak, Wpływ naddunajskiej strefy Barbaricum na kultury ziem polskich w późnej starożytności, prof. dr hab. Stanisław Pazda

Tomasz Kendelewicz, Wczesnoholoceńskie społeczności łowiecko-zbierackie kompleksu Duvensee-Komornica na Niżu Europejskim, prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

2002:

Mirosław Furmanek, Społeczeństwo i kultura pierwszych wspólnot rolniczych na Śląsku, prof. dr hab. Stanisław Pazda

Mirosław Masojć Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne społeczności łowiecko-zbierackie w dorzeczu Kaczawy, prof. dr hab. Zbigniew Bagniewski

2001:

Dobiesław Karst, Średniowieczne browarnictwo w Świdnicy, prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Paweł Madera, Starożytne hutnictwo żelaza na Śląsku, prof. dr hab. Stanisław Pazda