Biblioteka IAr

-------------------------------------------------------------------------------

W Bibliotece utworzono 1 stanowisko komputerowe wyposażone w kamerę, mikrofon, nauszne słuchawki, skaner w formacie A3 oraz oprogramowanie Speech2G0 wraz rehabilitacyjnym pakietem głosów "IVONA".

-------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2023/2024 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr jest czynna / In the academic year 2023/2024 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

 

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

W roku akademickim 2023/2024 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2023/2024 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście

Pracownicy

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 21774 wol., w tym książki: 14357 wol., czasopisma: 7417 wol. oraz 10 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2023 r.).

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Katalogi biblioteczne zawierają informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii. Katalogi biblioteczne dostępne są w formie: tradycyjnej oraz elektronicznej.

W katalogach tradycyjnych znajdują się informacje o całym księgozbiorze Biblioteki.

Informacje o książkach wydanych po 1991 r. znajdują się także w katalogu elektronicznym, prowadzonym wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

Katalog wejście

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921 lub Lokalizacja: Archeologia).

Nowości  1 – 31 stycznia 2024 r.

 

Książki:

1. Między Długim Targiem a Powroźniczą: parcele mieszczańskie na Głównym Mieście w Gdańsku w świetle badań archeologicznych / red. K. Blusiewicz, M. Starski; tłumaczenia Maciej Talaga.

2. Mongolyn nüüdèlčdijn dürslèh urlag: (XII-XIV) / Odpurèv Ganhuâgijn.

3. Arény předků: posvátno a rituály na počátku eneolitu = Ancestral arenas: cult and ritual at the beginning of the Eneolithic Period / Petr Krištuf, Jan Turek [i in.].

4. La Tène glass ornaments in Moravia = Skleněné šperky doby laténské na Moravě / Hana Čižmářová.

5. Opasky ženského odevu z doby laténskej / Jozef Bujna.

6. Beiträge zur Ingelheimer Pfalz und ihrer Peripherie: 2001-2020 / [red.] Matylda Gierszewska-Noszczyńsk, Holger Grewe.

7. Bauskulptur und Steinbearbeitung im Frühmittelalter / [red.] Holger Grewe, Katharina Peisker.

8. Das keltisch-römische Gräberfeld von Badenheim : Kreis Mainz-Bingen / Astrid Böhme-Schönberger.

 

 

Czasopisma/Serie wydawnicze:

Archaeologiches Korrespondenzblatt : Jahrg. 53 nr 3: 2023

Bericht der Roemisch-Germanischen Kommission : Bd. 101/102: 2020/2021 wyd. 2023.

 

Czytelnia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2023/2024 jest czynna:
w godzinach pracy Biblioteki.

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajdują się czasopisma w wersji elektronicznej:
1. Journal of Anthropological Research, wyd.: University of New Mexico, Albuquerque.
2. Journal of Field Archaeology, wyd. Boston University, Boston.
3. Medieval Archaeology: Journal of Society for Medieval Archaeology”, London.

 Można z nich korzystać z komputerów w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.

Plik zawiera listę nadbitek numizmatycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podarowanych przez prof. Borysa Paszkiewicza. Z nadbitek można korzystać w Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.