dr Dagmara Łaciak

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
wtorek: 12 - 14 , pok. 311 urlop wypoczynkowy: 31.07 - 30.08.2019, 9-27.09.2019

adiunkt

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

academia.edu: https://wroc.academia.edu/DagmaraŁaciak

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Laciak

ArchAIDE: www.archaide.eu/associates

Aktualne kierunki badań, zainteresowania naukowe:

  • wytwórczość ceramiczna epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
  • innowacyjne-lokalne elementy garncarstwa
  • angażowanie badań archeometrycznych w studiach nad ceramiką
  • obrządek pogrzebowy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
  • deponowanie dóbr w epoce brązu

Publikacje:

[ pdf ] (aktualizacja: 15.01.2019)

Projekty:

ukończone:

1. Proces halsztatyzacji południowo-zachodnich terenów Polski z perspektywy studiów nad wytwórczością ceramiczną (NCN, konkurs FUGA 3, UMO-2014/12/S/H53/00082, Instytut Archeologii UAM w Poznaniu, kierownik projektu) https://www.facebook.com/Hallstattization-Process-Ceramic-Research-Project-937094093067344/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAcNMGbEHGs5U6sO-lUS_SPSIndHKHsxZ3B8YFgEj6x1l2N72HCpnJS6mBvaG-dVe12gYefzMxxqfH9

2. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat (NID, Ochrona zabytków archeologicznych 2017, nr 87278/16/A1, IAiE PAN, oddział Wrocław, wykonawca)

3. Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski (NCN, 2026/B/H03/2010/38, IAiE PAN, oddział Wrocław, wykonawca)

4. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości ceramiki malowanej u ludności wczesnej epoki żelaza w strefie nadodrzańskiej (nr 1 H01H 018 29, promotorski, Instytut Archeologii UWr, wykonawca)

realizowane:

  1. „Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej” / „Community, identity, ritual. Interdisciplinary research pattern in studies on cremation cemeteries of the Lusatian culture communities” (NCN UMO-2016/23/B/HS3/00450, Instytut Archeologii UWr, wykonaw
  2. „Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina" / „Multifaceted analyses of the Bronze Age hoarding phenomenon. Case study of Karmin deposits, SW Poland” (NID, Ochrona zabytków archeologicznych 2018, nr 3469/18, Instytut Archeologii UWr, wykonawca) https://www.facebook.com/Fenomen-powtarzalności-Badania-skarbów-z-Karmina-500036653749287/
  3. "Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jako wyraz zmian społeczno-kulturowych w południowo-zachodniej Polsce” (NCN, UMO-2014/15/B/HS3/02463, IAiE PAN, oddział Wrocław, wykonawca).

 

Prace terenowe, wykopaliska, opracowania:

Zajęcia dydaktyczne:

Galeria: