prof. dr hab. Jerzy Piekalski

mail: jerzy.piekalski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 17
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 wtorek, godz. 14.30 - 15.30, pok. 207 środa, godz. 11.30 - 12.30, pok. 207

Dyrektor Instytutu Archeologii UWr

Zakład Archeologii Historycznej

tel. (71) 375-28-17, pok. 207, ul. Szewska 48, Wrocław

Aktualne kierunki badań:

Problematyka średniowiecznych miast, archeologia zamków i klasztorów:
 • badania źródłoznawcze (analiza funkcji i chronologii nawarstwień kulturowych Rynku oraz kilku działek mieszczańskich we Wrocławiu)
 • badania początków mieszczańskiego Wrocławia, jego infrastruktury i przemian topografii
 • rola i funkcji centrum średniowiecznego miasta, a także zabudowy i kultury mieszkalnej
 • badania zamków i siedzib obronnych
 • rola klasztorów w budowaniu topograficznej struktury średniowiecznych miast
 • badania nad domami pierwszych mieszczan szeroko pojętej centralnej części naszego kontynentu

Publikacje:

Lista publikacji, (aktualizacja 15.01.2018)

Program zajęć:

[ pdf 58,1KB ]

Proponowane tematy prac magisterskich:

[ doc 24KB ]

Zainteresowania:

 • Archeologia średniowiecza

Współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą

 • od listopada 2002 r. w składzie Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • członek Rady Naukowej Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rady ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministrze Kultury i Sportu
 • Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
 • Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

Stypendia i nagrody:

 • Uniwersytet w Tybindze - europejskie stypendium w ramach programu TEMPUS w 1995 r.
 • Uniwersytecie w Getyndze - stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta w latach 1996-1998 i 2002
 • Uniwersytet w Wiedniu - stypendium Fundacji Lanckorońskich w 2000 r.
 • Nagroda Fundacji im. Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk za pracę "Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII-XIII wieku"

Projekty:

 1. Kierownik grantu Ulice średniowiecznego Wrocławia (numer N109 044 31/3751)realizowanego przez interdyscyplinarny zespół w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski, dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, dr Roland Mruczek, dr inż. Beata Miazga, dr Paweł Konczewski, mgr Magdalena Konczewska i in.Głównym zamierzeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o organizacji życia w średniowiecznym mieście, a w szczególności próba przybliżenia warunków codziennego funkcjonowania ulic, rozumianych jako jeden z istotnych składników infrastruktury, budowanej przez gminę miejską i użytkowanej jako wspólne mienie. Zamierzamy odtworzyć techniki budowy ulic, warunki komunikacji wewnątrz miasta, sposoby utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Bogaty zbiór zabytków ruchomych odkrytych pod ulicami Wrocławia w trakcie przeprowadzonych w ostatnich latach badań wykopaliskowych pozwoli z jednej strony w istotny sposób wzbogacić dotychczasową wiedzę na temat kultury materialnej mieszczan, z drugiej zaś uchwycić różnice między tym co deponowano lub gubiono na działce mieszczańskiej, a więc na terenie prywatnym, i na ulicy - terenie publicznym. Obraz ten zostanie następnie porównany z tym, co stwierdzono na innych obszarach Europy.

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

 • Seminarium magisterskie IV r.
 • Seminarium magisterskie V r.
 • Archeologia budownictwa, III r., wykład, 30 godz.
 • Archeologia budownictwa, III r., konwersatorium 30 godz.,
 • Seminarium magisterskie IV r.
 • Seminarium magisterskie V r.
 • Archeologia powszechna późnego średniowiecza i nowożytności, V r., wykład
 • Ćwiczenia terenowe "4"