dr Marcin Bohr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 poniedziałek, godz. 9 - 10, pok. 311 piątek, godz. 13.15 - 14.15, pok. 311

Adiunkt

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

Aktualne kierunki badań:

Osadnictwo okresu lateńskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów górskich obszarów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Rudaw i Sudetów

Publikacje (aktualizacja: 30.05.2018)

Zainteresowania naukowe:

 • Kontakty społeczności różnych stref Barbaricum
 • Archeologia obszarów górskich
 • Garncarstwo w okresie lateńskim, rzymskim i wędrówek ludów
 • Kontakty społeczeństw barbarzyńskich z Imperium Romanum
 • Zagadnienie dyferencjacji zjawisk kulturowych w mikroregionach osadniczych

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział we Wrocławiu, Członek Zarządu

Sprawowane funkcje:

Extra limites:

Współorganizator (wraz z dr M. Teską z IA UAM) cyklicznych seminariów naukowych o zasięgu międzynarodowym, poświęconym archeologii Barbaricum (dotychczas 28 spotkań – patrz. extralimites.pl)

Ważniejsze badania terenowe:

 • 2000, 2002 - osada kultury przeworskiej z wczesnego okresu wędrówek ludów na stanowisku 47 w Kłodzku;
 • 2006 - wielokulturowe stanowisko Domasław 10/11/12, pow. wrocławski; cmentarzysko kultury łużyckiej w Niezgodzie 1, pow. trzebnicki;
 • 2007 - wielokulturowe stanowisko Wrocław-Zakrzów 29;
 • 2007 - 2008 - wielokulturowa osada Wrocław-Widawa 17;
 • 2014-2017 - wielokulturowa osada na stanowisku 5 w Ruszowicach, pow. kłodzki;
 • 2013-2018 – weryfikacyjne badania stanowisk zlokalizowanych na obszarze czeskich, niemieckich i polskich Sudetów oraz czeskich Rudaw

Zajęcia dydaktyczne 2017/2018:

Semestr zimowy:

 • Archeologia powszechna, okres wpływów rzymskich - konwersatorium
 • Archeologia powszechna, okres wpływów rzymskich - laboratorium
 • Wprowadzenie do archeologii Polski

Semestr letni:

 • Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy. Od okresu halsztackiego po okres wędrówek ludów - konwersatorium specjalistyczne
 • Metodyka badań zabytków ruchomych
 • Metodyka badań wykopaliskowych

Wybór tekstów na profilu academia.edu:

https://wroc.academia.edu/MarcinBohr