Psychologiczne wspomaganie

Kierownik:  doc. dr Alina Czapiga

Sekretarz:  mgr Ewa Okręglicka-Forysiak
  ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl
  telefon: +48 71 367-20-01 wew.163,126;  fax 71 367 18 14

czas trwania: 2 semestry

  obecna edycja:   UWAGA: NASTĘPNA REKRUTACJA w roku 2018 - XX edycja

  termin pierwszych zajęć:  listopad 2018
  odpłatność: 1750,00 zł za semestr
  Zasady rekrutacji Wymagane dokumenty:

obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pli wypełnić kwestionaiusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych 

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  3. Kserokopia dowodu osobistego

Wymagane wykształcenie:
- ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie
- studia przeznaczone są głównie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Termin rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl: lipiec - październik 2018 (XX edycja)

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, kandydat/ka dostarcza dokumenty, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta, tzw. USOS i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności).  Na pierwszym zjeździe uczestncy studiów podyplomowych podpisują umowy. Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonac w ciagu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

 

Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami zostały uruchomione po raz pierwszy w roku akademickim 1997/1998.

Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym. Klasyfikacja i diagnoza zaburzeń jest omawiana w oparciu o system DSM-IV i DSM V. Część szczegółowa zajęć obejmuje: etiologię, obraz kliniczny, diagnozę, metody terapii i profilaktyki zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów i treningów realizowanych w wymiarze 230 godzin. Prowadzone są w układzie sobotnio - niedzielnym (w godzinach 9.00 - 18.00). Zajęcia warsztatowe realizowane są w dwóch grupach, natomaist seminaria, konwersatoria i wykłady są wspólne.

 

MODUŁY TEMATYCZNE:

Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka (trudności, zaburzenia i dysharmonie w rozwoju psychicznym, zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży, dysfunkcje intelektu, proces deformowania się osobowości)
 Problemy i zaburzenia emocjonalne (struktura relacji w rodzinie a przebieg rozwoju dziecka, kształtowanie charakteru, zaburzenia emocjonalne: nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia depresyjne i lękowe - rozpoznawanie i formy pomocy)
 Zaburzenia okresu adolescencji (rozwój tożsamości w adolescencji, obrony psychologiczne w okresie dorastania, bunt młodzieńczy, syndrom presuicydalny, uzależnienie od Internetu, techniki profilaktyczne zaburzeń adolescentów)
 Specyficzne trudności w rozwoju umiejętności szkolnych (niepowodzenia szkolne – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka; trudności w nauce a niedostosowanie społeczne; specyficzne trudności w nauce czytania i pisania: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia; dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia)
 Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń (psychopatologia rodziny: alkoholizm rodziców, przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna; rozpoznawanie dzieci po urazach w rodzinie, zasady pomocy; terapia rodzin; socjoterapia; autystyczne spektrum – objawy, mechanizmy, zaburzenia rodziny; zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym – m.in. wagary, odrzucenie przez rówieśników – zapobieganie i interwencja).
 Kompetencje wychowawcy (problemy życiowe dzieci i młodzieży a możliwości ich rozwiązywania, specyfika interakcji wychowawca – wychowanek, komunikacja zwrotna nauczyciel-rodzice-dziecko; konflikty w relacjach dziecko – dorosły, sytuacje trudne w nauczaniu, sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków, techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzanie świadomości własnej osoby jako wychowawcy: trening umiejętności wychowawczych, rozwój inteligencji emocjonalnej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

 

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poza dorobkiem naukowym, dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym z zakresu problematyki studiów: prof. M. Straś-Romanowska, prof. A. Oleszkowicz, prof. D. Borecka-Biernat, dr hab. A. Senejko, doc. dr A. Czapiga, dr O.Bąk, dr D. Chmielewska-Łuczak, dr B. Kobusińska, dr D. Łupicka-Szczęśnik,  dr I. Krosny-Wekselberg, dr K. Węgłowska-Rzepa, dr E. Winiecka, mgr E. Okręglicka-Forysiak.
Część zajęć, w ramach godzin zleconych, jest prowadzona przez psychologów praktyków: zagadnienia socjoterapii i terapii rodzin przybliża słuchaczom mgr Maria Haracz-Dąbrowska - trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjaliści w zakresie psychologii klinicznej prowadzą zajęcia z problematyki psychopatologii rodziny (mgr Katarzyna Bartak-Surówka, mgr Anna szczepanik) oraz zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci (mgr Marta Oberg). Osoby specjalizujace się w grupowej pracy m.in. z nauczycielami prowadzą zajęcia nt. rozwijania inteligencji emocjonalnej, metod motywowania uczniów, planowania twórczych zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy (mgr Anna Cieślik, mgr Katarzyna Bury). 

 

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ W R.AK. 2018/2019

semestr zimowy

semestr letni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              EGZAMIN KOŃCOWY - 
UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacze poznają teoretyczne podstawy diagnozy dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju psychicznym w oparciu o nowe systemy klasyfikacyjne i kryteria diagnostyczne w psychopatologii. Studia kształtują umiejętność rozumienia i poznawania sylwetek psychologicznych ludzi, z uwzględnieniem tych właściwości osobowościowych, które mogą stanowić podstawę dla rozwinięcia się deformacji i zaburzeń osobowości. Słuchacze poznają trudności i zaburzenia rozwojowe uwarunkowane uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz specyficznymi cechami środowiska (rodzinnego, szkolnego); poznają typy rodzin dysfunkcyjnych.

Zajęcia warsztatowe mają na celu zwiększenie rozumienia sposobu odbioru rzeczywistości przez dziecko oraz uruchomienie refleksji nad znaczeniem przeżyć z dzieciństwa dla dalszego rozwoju. Słuchacze zapoznają się z zasadami i metodami pracy terapeuty rodzinnego w systemowej terapii rodzin. Kształtują swoje umiejętności w zakresie prowadzenia grupy i pomocy dzieciom z wybranymi trudnościami. Uczą się twórczych metod rozwiązywania problemów oraz tego, jak ważne jest uświadomienie sobie własnego potencjału do wykorzystania w pracy z dzieckiem. Omawiane są zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym (m.in. wagary, odrzucenie przez rówieśników) oraz programy psychoprofilaktyczne.  Uczestnicy poznają zasady udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz jej znaczenie nie tylko w procesie dydaktycznym, ale także wychowawczym.

Szeroko przedstawiana jest problematyka trudności szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Słuchacze uczą się wczesnego rozpoznawania dzieci z grupy „ryzyka” specyficznych potrzeb edukacyjnych. Poznają metody diagnozy psychologicznej i terapii pedagogicznej. Zapoznają się z zasadami opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci z trudnościami dydaktycznymi.

      Studia przybliżają wybrane problemy okresu dojrzewania związane z kształtowaniem się tożsamości. Zapoznają z najnowszymi teoriami na temat przyczyn wzrastającej agresji i przemocy wśród młodzieży. Uwrażliwiają na zagrożenia uzależnieniem od Internetu, uświadamiają pożyteczne funkcje, jakie pełni bunt w okresie dorastania.

      W pracy osoby pomagającej dziecku niezbędna jest umiejętność diagnozy, stawiania hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego w zależności od zgłaszanych problemów i zdiagnozowanych zaburzeń. Podyplomowe Studia Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tym zakresie. 

Harmonogram 2016-2017

Bloki zajęć 2016/2017 (XIX edycja)