W poniedziałek 17 września w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się warsztaty dla kandydatów na studia psychologiczne. Zajęcia pod hasłem "Wpływ i manipulacja bez tajemnic" przeprowadziła dr Kamila Madeja - Bień.


20 czerwca w naszym Instytucie odbył się wykład mgr Jacka Rydlewskiego, utytułowanego psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenera treningu grupowego, współzałożyciela wrocławskiego Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz wieloletniego pracownika Zakładu Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii.


W dniach 28 - 30 kwietnia do Instytutu Psychologii zjechali się goście XXV Międzynarodowego Kongresu Psychologicznego INFAD (Asociación Internacional de Psicología Evolutiva de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad), w którym czynny udział wzięło ponad 200 osób, w większości reprezentujących ośrodki naukowe z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. Spotkania w ramach Kongresu odbywają się cyklicznie w różnych częściach Europy, a tegoroczne były pierwszymi, które miały miejsce w Polsce. Obrady, pod hasłem "Wartości i zmiany. Psychologia i jej odpowiedzi" zorganizowane zostały przez nasz Instytut, przy współpracy z fundacją Pro Scientia Publica orazInterdyscyplinarnym Kołem Naukowym Variograf, działającymi pod opieką dr Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Piotra Sorokowskiego, Prof. UWr prowadzi od lat systematyczne badania nad wpływem głosu człowieka na takie dziedziny życia jak wybór partnera, sprawowanie władzy czy bieżące oceny interpersonalne. W poniższym linku znaleźć można krótki materiał filmowy z udziałem dr hab. Piotra Sorokowskiego, Prof. UWr oraz mgr Agaty Groyeckiej na ten temat.


Dr Anna Oleszkiewicz oraz mgr Agnieszka Sabiniewicz opowiadają o swoich badaniach nad związkiem węchu ludzkiego z osobowością oraz takimi sferami funkcjonowania człowieka.


9 czerwca odbyła się interdyscyplinarna konferencja "Teatr zwierciadłem duszy - terapia poprzez sztukę". Wydarzenie zorganizowane zostało przez studenckie Koło Inicjatyw Twórczych, działające przy naszym Instytucie pod opieką dr Bogny Bartosz. Ideą przewodnią stało się przybliżenie słuchaczom terapii i oddziaływań terapeutycznych jako form z powodzeniem korzystających z artystycznych środków przekazu oraz sztuki jako alternatywnej metody terapeutycznej w terapiach takich jak: choreoterapia, muzykoterapia, terapia przez teatr, arteterapia czy techniki dramowe. Organizatorki za cel postawiły sobie przełamanie standardowej definicji terapii i ukazanie jej w sposób oryginalny - jako formy sztuki.


2 czerwca w Instytucie Psychologii miała miejsce pierwsza edycja Dni Zawodu Psychologa pod hasłem Kariera START!. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie, działające pod opieką dr Alicji Keplinger. W tym roku tematyka spotkań skupiała się wokół psychologii biznesu oraz psychoterapii, a ściślej mówiąc tego, w jaki sposób rozpocząć i pokierować swoją karierą w tych obszarach. Można było też porozmawiać o funkcjonowaniu kół naukowych i organizacji studenckich działających w Instytucie Psychologii. Wydarzenie zaplanowane zostało jako cykliczne.


W czwartek 7 czerwca na dziedzińcu przy ul. Dawida 1 odbył się pierwszy w historii Instytutu Psychologii Psychogrill czyli wiosenna impreza integracyjna dla naszej kadry i studentów. Jego pomysłodawcą był dr Piotr Styrkowiec, który jednocześnie czuwał nad organizacją i całością przebiegu imprezy.


Instytut Psychologii stał się w tym roku jednym z oficjalnych miejsc zbiórki w ogólnopolskiej akcji zbierania książek do bibliotek szpitalnych "Zaczytani". W naszym Instytucie akcja zainicjowana została przez Pracownię dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, prowadzoną pod okiem dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, która przez dwa tygodnie między 27 kwietnia a 20 maja zebrała dwa ogromne pudła książek dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych czytelników. Książki zostały posegregowane i przewiezione do docelowych placówek. W imieniu Pracowni serdecznie dziękujemy wszystkim, studentom i kadrze, którzy oddali swoje książki!


W poniedziałek 4 czerwca w Instytucie Psychologii odbyło się otwarte spotkanie z psychoterapeutkami na temat psychologii ciała i cielesności, które w szczegółach przebiegało pod hasłem "Ucieleśniony terapeuta czyli o świadomości ciała w psychoterapii". W czasie spotkania można było dowiedzieć się czym jest doświadczenie cielesne terapeuty, jakie funkcje pełni oraz w jaki sposób może stanowić ważne narzędzie w pracy terapeutycznej, a zapraszały na nie dr Marta Kochan-Wójcik oraz dr Bianka Lewandowska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


28 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Psychologii światowej sławy psychologa, legendę współczesnej psychologii społecznej - Profesora Philipa Zimbardo. Profesor zgodził się nas odwiedzić pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej, a zebrana w Auli naszego Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego Profesora, ale też kilka nietypowych atrakcji, które na jego cześć przygotowali nasi studenci i doktoranci.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


W czwartek 24 maja w naszym Instytucie miały miejsce niecodzienne warsztaty, podczas których można było poznać zastosowania rzeczywistości wirtualnej (VR) w praktyce psychologicznej, a także doświadczyć działania aplikacji z nią związanych. Dzień Wirtualnej Rzeczywistości stał się okazją do przyjrzenia się, jak popularna dziś technologia może wspierać takie obszary jak edukacja, praca z osobami starszymi i terapia bólu.


19 i 20 maja w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbyła się kolejna już edycja Dni Psychologii, cyklicznego wydarzenia organizowanego z ogromnym powodzeniem przez nasze studentki i studentów zrzeszonych we wrocławskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Tegoroczne wykłady i warsztaty odbywały się pod hasłem "Unde malum? Skąd zło?" i dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zła, osobowościowych wyznaczników skłonności do jego wyrządzania, źródeł ludzkiej agresji, związków przekonań społecznych z wrogością i krzywdzeniem innych, a także jego aspektów prawnych, profilowania przestępców, specyfiki przesłuchań sądowych i wielu innych zagadnień oscylujących wokół psychologii sądowej, psychopatologii i prawa. Wydarzenie miało na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej, w szczególności wśród osób nie mających z nią styczności na co dzień.


W piątek 11 maja w naszym Instytucie odbyła się Konferencja Naukowa przebiegająca pod hasłem „Odżywiona psychika, czyli związki zdrowego stylu życia ze zdrowiem psychicznym”. Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD, działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Bianki Lewandowskiej. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę zainteresowanych osób, które miały sposobność wysłuchania niezwykle ciekawych prelekcji, podejmujących m. in. tematykę związków złego odżywiania z ryzykiem zaburzeń psychicznych, uważności w odżywianiu czy technik relaksacji.


W dniach 4 - 6 maja w Głuchołazach, pod hasłem "Między kulturą a ewolucją", odbyła się V już z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, cyklicznego wydarzenia edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanego do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów ośrodków akademickich z całej Polski. Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczek i badaczy oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Pełni ona również rolę platformy integracyjnej, która pozwala na nawiązanie współpracy między uczestnikami i zaproszonymi naukowcami.


W dniach 28 kwietnia - 6 maja dr Alina Żurek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu na zaproszenie Prof. Lyn Holley wizytowała w Uniwersytecie Nebraska w Omaha (UNO) w USA. Pobyt w całości sfinansowany został z grantu uzyskanego od UNO na realizacje międzynarodowego projektu dydaktyczno - naukowego Global Curriculum Development - Global Comparative Aging. Projekt ten realizowany jest w tej chwili przez Uniwersytet Nebraska w Omaha we współpracy z dwoma uczelniami wrocławskimi - Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Z radością informujemy, że nasz Instytut rozpoczął współpracę w ramach europejskiego programu finansowania "Strategischen Fördertopf Internationalisierung" przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, którego celem jest umiędzynarodowienie programu nauczania, badań oraz podnoszenie rangi uczelni na arenie światowej. Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na rozwój strategicznej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, King's Collage w Londynie oraz sąsiednimi regionami wiedzy - uczelniami praskimi i wrocławskimi. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnie z Centrum Węchu i Smaku przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, otrzymał finansowanie w wysokości 19 844 Euro.


W dniach 17 - 19 kwietnia w naszym Instytucie odbyły się IX Konfrontacje Psychologiczne. Tegoroczna edycja poświęcona została problematyce piękna w różnych ujęciach oraz nurtach i przebiegała pod hasłem "Przeżywanie piękna przez ludzi". Uczestnicy mieli okazję wymienić się poglądami na temat natury piękna, uniwersalności jego kryteriów, związków piękna z daną epoką czy kulturą oraz różnic w sposobach jego doświadczania i wyrażania poprzez dzieła sztuki czy wartości. Spotkania miały charakter interdyscyplinarny. Konfrontacje zainaugurowała wykładem wprowadzającym pt. ,,Piękno jako wartość absolutna!" prof. Maria Straś - Romanowska.


W dniach 16 - 20 kwietnia tego roku dr Jolanta Kowal i dr Alicja Keplinger z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu przeprowadziły kilkudniowy cykl wykładów na uniwersytetach w Czechach, ściślej mówiąc na Wydziale Pedagogicznym i w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Zarządzania w Newton College (najwyżej oceniany w ciągu ostatnich czterech lat prywatny uniwersytet w Czechach). Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany w ramach programu Erasmus Plus Staff Mobility for Teachnig, skierowanego do m. in. wykładowców, chcących rozwijać swoje umiejętności akademickie na uniwersytetach w całej Europie.


Z radością informujemy, że nasz Instytut otrzymał dofinansowanie na zakup nowoczesnej aparatury do badań nad aktywnością elektryczną mózgu (EEG). Dotacja w kwocie 348 000 zł uzyskana została w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w ramach wniosku o "Doposażenie laboratorium Instytutu Psychologii UWr w aparaturę do zapisu, pomiaru i analizy sygnału aktywności elektrycznej mózgu (EEG) w badaniach psychologicznych", opracowanego przez dr Piotra Styrkowca, bez którego pomysłu, zapału i uporu nie zostałby on złożony.


W ubiegły piątek 13 kwietnia w naszym Instytucie odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i uczniów szkół średnich, dzięki któremu mogli oni zgłębić psychologię i relacje człowieka z jego środowiskiem społecznym. Wzięło w nim udział około 200 osób, z ponad 40 szkół z całej Polski.


Od kilku miesięcy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych trwają prace nad międzynarodowym projektem „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce", współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 4.3 PO WER. Projekt prowadzony jest we współpracy z innymi uczelniami w Polsce, partnerami społecznymi PFRON, ZUS i niemiecką centralną organizacją ubezpieczeniową, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracodawcami. Jego liderką jest doc. dr Alina Czapiga, prodziekan naszego Wydziału, a ekspertkami dr Magdalena Ślazyk - Sobol i mgr Anna Cieślik z Instytutu Psychologii.


Zapraszamy studentów zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i umiejętności badawczych do składania aplikacji na stanowiska asystentów w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS 2017/25/B/HS6/00561).


Nasi pracownicy nierzadko zapraszani są jako eksperci do współpracy z organami oraz instytucjami użyteczności i zaufania publicznego. W piątek 23 marca w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na specjalne zaproszenie, wykład wygłosił dr hab. Ryszard Poprawa z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


Z dumą informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu została kolejną laureatką Nagrody im. Piotra Jaśkowskiego przyznawanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej, działający przy Uniwersytecie Warszawskim.


W lutym tego roku dr Katarzyna Pisańska, badaczka z naszego Instytutu, odwiedziła stolicę Indii - Delhi, gdzie na specjalne zaproszenie organizatorów 44 Konferencji Psychologów Klinicznych (IACP - India Association of Clinical Psychologists) wygłosiła planarną sesję na temat prowadzonych przez siebie badań nad wyznacznikami stresu.


Noc Humanistów to cykliczne wydarzenie, któremu przyświeca cel promowania działalności badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także integracja środowisk poszczególnych Katedr i Instytutów. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało wokół hasła "Wolność - kultura - tożsamość" i odbyło się w sobotę 17 marca w budynku Instytutu Historycznego przy ul. Szewskiej 49. Była to już piąta z rzędu edycja Nocy.


12.03.2018

W minioną sobotę 10 marca Instytut Psychologii otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem psychologii. Akcja Drzwi Otwarte rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała aż do godziny 15.00, zbiegła się też w czasie - ku zadowoleniu organizatorek - z bardzo ciepłą, wiosenną aurą. Odwiedzający nas goście mogli wysłuchać kilku niezwykle interesujących prelekcji, które przygotowali nasi wykładowcy, traktujących o problemach żywo podejmowanych we współczesnej psychologii. W kolejności wystąpili: dr Marta Kochan - Wójcik "Psychologia we współczesnym świecie. Obszary naszych zainteresowań", dr Marcin Leśniak "Coś o mózgu, superkomputerach i zimnej owsiance", dr Michał Dębek "Sprzedawcy marzeń czyli jak działa psychologia w reklamie" oraz dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr "Czy istnieje obiektywne piękno? Badania preferencji wobec atrakcyjności w społecznościach tradycyjnych".


W sobotę 3 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie z mgr Dominikiem Kantorowiczem, psychologiem, redaktorem naczelnym portalu Mała Psychologia (https://www.mala-psychologia.eu/) oraz członkiem Klubu Sceptyków Polskich (http://sceptycy.pl/).


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu oraz Marcin Ukleja wygrali konkurs na logotyp dla prestiżowego czasopisma "Society for the Psychology of Aesthetics, Creativity & the Arts", jednego z oddziałów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).


16 i 19 lutego w Instytucie Psychologii wystawione zostały spektakle przedstawienia "Zanim zrozumiesz", przygotowanego przez nasze studentki i studentów, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu. Jak mówią jego twórcy, dotyczy ono przybliżenia sytuacji terapeutycznej i tego, czym jest psychoterapia. Traktuje też o relacjach międzyludzkich oraz bogatym i często skomplikowanym świecie wewnętrznym, który ukryty jest pod ich powierzchnią.


Z wielką radością informujemy, że dr Piotr Styrkowiec z naszego Instytutu otrzymał 365 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem "Badanie procesów poznawczych związanych z interakcją pomiędzy ruchami gałek ocznych a ruchami ręką wykonywanymi w odpowiedzi na statyczne lub dynamiczne bodźce wizualne". Finansowanie przyznane zostało w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SONATA 13 organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.


Nasze studentki i studenci co roku uczestniczą w ramach zajęć obejmujących projekty studenckie w niezwykle ciekawych, rozwijających, a często również niecodziennych doświadczeniach badawczych.


Z radością informujemy, że dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu otrzymała Nagrodę im. Profesora Jana Strzałko Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Serdecznie gratulujemy!


Jesteśmy dumni, że kolejne projekty badawcze naszych pracowników uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego w ubiegłym roku przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na badania otrzymali (w kolejności alfabetycznej): dr Marcin Czub za projekt badawczy "Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego", dr Katarzyna Durniat za projekt "Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu" oraz dr Joanna Piskorz za projekt "Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu". Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia podczas prowadzenia badań!


Miło nam poinformować, że projekt badawczy dr Olgi Bąk z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu, zatytułowany "Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażek", otrzymał finansowanie w ramach rozstrzygniętego w miesiącu styczniu konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Gratulujemy, jesteśmy dumni i życzymy powodzenia w realizacji badań!


Początek roku to czas podsumowań i bilansów, z radością podsumowujemy więc Wielką Świąteczną Loterię – Kreatywni w Działaniu, która odbyła się w dniach 12 - 14 grudnia 2017 roku w naszym Instytucie. Dzięki niej udało się zebrać 5000,04 zł na rzecz podopiecznych Fundacji Opieka i Troska, na stałe wspierającej osoby doświadczone chorobami psychicznymi.


Zeszłoroczne Jasełka w naszym Instytucie jak co roku miały charakter bardzo uroczysty. Jak co roku studentki i studenci z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu przygotowali na tę okoliczność oryginalne, zabarwione komediowo i psychologicznie przedstawienie, w którym główna rolę odegrał - znany już z wcielania się w postać studenta psychologii Stefana - Michał Węgrzyn. Tytułowy Stefan miał tym razem sposobność spotkania się we własnym domu z biblijnymi postaciami Maryi i Józefa (Kamila Saide i Piotr Ząbek), a także pasterzami (Emilia Biesiada, Michał Nitschke, Krystian Pechan Wołek i Iza Werocy), zwierzętami z biblijnej stajenki (Alicja Adamczewska i Adrianna Jołkiewicz) i charyzmatyczną anielicą (Nina Adamus). Jego ciotkę zagrała zaś dr Dorota Chmielewska - Łuczak. Za scenografię do spektaklu odpowiedzialne były Bernardetta Figura, Katarzyna Franczyk i Dominika Piotrów.


14 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu "Kij w mrowisku! czyli ważne tematy, na które warto rozmawiać". Tym razem naszymi gośćmi byli dr Wojciech Małecki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz - niekwestionowana gwiazda i gość specjalny - Marek Krajewski, pisarz, autor kilkunastu popularnych powieści kryminalnych.


Z końcem października ruszył projekt profesjonalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego liderem jest PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami ZUS, cztery polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Wrocławski oraz Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego DGUV. Całość otrzymała finansowanie ze środków Unii Europejskiej na ponad 6 milionów złotych i potrwa dwa lata.


W połowie grudnia rozstrzygnięto konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatką XII edycji konkursu na stypendia na wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających międzynarodowy dorobek naukowy, otrzymała dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu. W konkursie tym rozpatrzono 1159 wniosków, z których finansowanie otrzymało jedynie 209.


21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości. Stało się już tradycją, że studenci naszego Instytutu obdarowują w ten dzień swoich wykładowców "życzliwymi karteczkami", które co roku sprawiają nam bardzo wiele radości i powodów do wzruszeń Tym razem to wykładowcy Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego​ przygotowali dla swoich studentek i studentów "coś życzliwego".


Chcesz pomóc potrzebującym z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia, a przy okazji dobrze się bawić? Weź udział w Wielkiej Loterii Świątecznej- „Kreatywni w działaniu” organizowanej przez Koło Inicjatyw Twórczych w Instytucie Psychologii


Z satysfakcją informujemy, iż decyzją Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, w naszym Instytucie utworzona została nowa jednostka o charakterze dydaktyczno - badawczym - Zakład Psychologii Twórczości. Prace Zakładu ruszają z dniem 1 grudnia.


Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Bożena Janda - Dębek prof. UWr, kierująca od wielu lat Zakładem Psychologii Ogólnej w naszym Instytucie, została 15 listopada tego roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.


Miło nam poinformować, że w październiku tego roku dr hab. Małgorzata Sobol - Kwapińska prof. UWr, kierująca Zakładem Psychologii Osobowości w naszym Instytucie, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


W środę 11 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 - lecia Instytutu Psychologii. Zebrali się na niej nasi byli i obecni pracownicy, doktoranci, studenci, a także wielu znamienitych gości w różny sposób związanych z Instytutem.


Od października tego roku rozpoczęła swoją działalność przy Uniwersytecie Wrocławskim Poradnia Psychologiczna dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, w której wsparcia udziela niezastąpiona doc. dr Alina Czapiga z naszego Instytutu.


Nasi pracownicy

Wyjazdy w ramach Erasmus+