wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zaprezentowanie różnych obrazów kobiet, występujących w reklamach telewizyjnych. Temat jest bardzo aktualny, ponieważ współczesny świat jest światem mediów. Co oznacza, że nieustannie spotykamy się z różnego rodzaju reklamami, a szczególnie z reklamami telewizyjnymi, które mają wpływ na nasze życie. Skłaniają nas nie tylko do zakupów, ale również do naśladowania życia bohaterek, przedstawionych w reklamie. Media dają dużo możliwości, ale mimo tego stanowią również zagrożenia.
2. FUNKCJONOWANIE NOCLEGOWNI TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest sytuacja ludzi bezdomnych w Polsce. Zamierzałem opisać sposoby wykorzystywania przez osoby bezdomne placówki znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Małachowskiego, należącej do Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta. Chodziło głównie o to czy pomoc społeczna oferując klientom najrozmaitsze formy wsparcia, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należało się o to zapytać samych bezdomnych. W pierwszym rozdziale została przedstawiona dostępna w literaturze polskiej i obcej wiedza dotycząca zagadnienia. Omawiane są przyczyny tego zjawiska, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rozdział drugi zawiera przede wszystkim omówienie metod zapobiegania bezdomności w różnych krajach świata. Przedstawione też zostały dwa sposoby podejścia do zagadnienia, to jest metoda drabinkowa oraz metoda housing first. Rozdział trzeci dotyczy przyjętej w pracy strategii badawczej oraz metod i technik badawczych. Zaś w rozdziale czwartym przedstawiłem raport z badań. Ku sporemu zaskoczeniu wykazane zostało w nim, że większość pensjonariuszy wykorzystuje badaną placówkę w sposób bardzo wielostronny i ze znajdywanej tam pomocy jest najczęściej zadowolona.
3. Towarzyszenie w procesie rozeznawania powołania-kierownictwo duchowe a poradnictwo konstruowania życia. Projekt warsztatów rozwijających kompetencje doradcze dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat powołania poruszany w tej pracy jest tematem ważnym. Choć w powszechnej świadomości powołanie odnoszone jest do sfery religijnej lub do wybranych tylko profesji (tzw. „zawodów z powołaniem”), to w literaturze pojawia się także w innych kontekstach i dotyczy po szeroko rozumianego wyboru drogi życia. Moja praca ujmuje powołanie zarówno w wąskim, jak i szerokim kontekście. I choć przede wszystkim skupiam się na poszukiwaniu powołania w wymiarze religijnym i pokazuję jak kierownicy duchowi mogą w tym pomagać, to jednak z drugiej analizuję każdy wybór drogi życiowej i zawodowej jako realizację szerzej rozumianego powołania oraz ukazuję rolę doradców konstruowania życia (czy też doradców zawodowych) w tym procesie. Moim celem było również poszukiwanie podobieństw i różnic między pracą kierowników duchowych a doradców.
4. Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie szerokiego i głębokiego tematu jakim są emocje. Nacisk został położony na wyrażanie ich względem drugiej osoby i zwrócenie uwagi jak ważna jest samoświadomość odczuwanych emocji, tak by potrafić je zakomunikować w sposób zrozumiały. Istotne jest, by przede wszystkim samemu uświadomić sobie co się przeżywa i odczuwa w danej sytuacji. W pracy skupiono się na tym jak powinna być budowana komunikacja między dwojgiem ludzi, którzy znajdują się w bliskiej relacji, tak aby stała się ona skuteczna oraz jakie mogą być napotykane z nią problemy. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są teoretyczne, w których poruszone są kwestie związane z emocjami oraz komunikacją interpersonalną. Natomiast trzeci rozdział poświęcony jest autorskiemu projektowi warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”. W pierwszym rozdziale zostaje przybliżona definicja emocji, jakie są ich główne funkcje oraz jaką rolę pełnią w codziennym życiu. Zawarte w nim są także podstawowe klasyfikacje oraz skąd biorą się w nas emocje. Ostatni podrozdział poświęcony jest formom oraz sposobom ekspresji emocji. Ta część jest rozdziałem teoretycznym, który służy przede wszystkim zebraniu i przedstawieniu podstawowych zagadnień, niezbędnych do pracy nad komunikowaniem emocji w relacji interpersonalnej. Drugi rozdział został poświęcony skutecznej komunikacji, na początku przedstawiona została jej definicja oraz jakie są warunki tego by mogła być nazwana mianem skutecznej. Kolejno prezentowane są różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami w sposobach wyrażania i odbierania emocji od siebie nawzajem. Następnie znajduje się klika propozycji wsparcia dla par w wyrażaniu i komunikowaniu emocji. Do tych propozycji należy terapia komunikacyjna oraz poradnictwo dla par i małżeństw. Każda z nich jest szczegółowo opisana i scharakteryzowana. W ostatnim rozdziale przedstawiony jest autorski projekt warsztatu wraz z metodyką prowadzenia i projektowaniem działań edukacyjnych. W pierwszej części rozdziału zawarte są ogólne zagadnienia między innymi: definicje warsztatu i szkoleń, różnice między nimi, rodzaje szkoleń. Przedstawiono Cykl Kolba, na podstawie, którego stworzono własny warsztat oraz wskazano jakie metody i techniki można w takim warsztacie wykorzystać. Każda z metod i technik, użyte w projekcie zostały bliżej przedstawione i scharakteryzowane. Druga część tego rozdziału to prezentacja autorskiego projektu warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”, jego cele i główne założenia, do kogo jest skierowany wraz z opisem poszczególnych sesji. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” wzbogacona jest aneksem, w którym ujęto rysunek przykładowych komunikatów niewerbalnych mowy ciała oraz zestawienie podstawowych potrzeb kobiet i mężczyzn w relacjach interpersonalnych.
5. Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci w młodszych klasach szkolnych. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
6. Aspiracje życiowe młodych samotnych matek dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
7. Style wychowawcze młodych rodziców dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
8. Znaczenie zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
9. Funkcjonowanie małżeństwa w kontekście syndromu pustego gniazda dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy badawczej jest opuszczenie domu przez usamodzielnione dzieci i powiązane z tym zmiany w funkcjonowaniu małżeństwa, które w dzisiejszej literaturze definiuje się jako syndrom pustego gniazda. Praca złożona jest z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział jest opisem definicji, etapów oraz cech małżeństwa oraz trudności w życiu małżeńskim. Drugi rozdział traktuje o istocie syndromu pustego gniazda. Zawiera jego definicje i opisuje syndrom pustego gniazda z różnych perspektyw: tożsamości małżonków; korzyści oraz trudności w życiu małżeńskim związane z odejściem dzieci. Trzeci rozdział opisuje metodologiczne podstawy badań pracy naukowej. Zawiera on cel i przedmiot badań a także opis metody wykorzystanej w badaniach. Rozdział przybliża przebieg badań oraz charakteryzuję próbę badaną. Czwarty rozdział zawiera opis oraz analizę badań. Ostatnią częścią pracy są wyniki badań i refleksje końcowe.
10. Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka wwieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Temat mojej pracy nosi tytuł: „Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.” Problematyka odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze poznawczym. Rozwój poznawczy jest bardzo istotny w wychowaniu przedszkolnym i to właśnie w tym czasie jest najbardziej zauważalny. Poznawanie własnego ciała oraz świadomość przestrzeni bardzo dynamicznie rozwija się w czasie uczęszczania do przedszkola, dlatego też postanowiłam tej kwestii poświęcić swoją pracę wykorzystując do tego Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Ze względu na to, że ruch w życiu dzieci jest wszechobecny uznałam, iż warto pokazać jak wiele można dzięki niemu osiągnąć. Wybrałam taki temat ze względu na to, iż wiek przedszkolny jest to czas, w którym dziecko bardzo intensywnie się rozwija oraz buduje swój własny obraz świata. Metoda Ruchu Rozwijającego jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego u dzieci, w tym między innymi świadomości własnego ciała oraz przestrzeni, co jest niezbędne do kreowania własnego obrazu świata oraz otaczającej rzeczywistości . Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przybliżam problematykę pracy. Posłużył on również zebraniu i usystematyzowaniu mojej wiedzy z zakresu rozwoju poznawczego oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Charakteryzuję rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie poznawczym. Zwracam uwagę na to, w jaki sposób rozwój poznawczy przebiega oraz w jaki sposób można go wspierać. Dokonuję przeglądu teorii opisującej Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, możliwości tej metody oraz sposoby jej wykorzystania w zajęciach dydaktycznych w taki sposób, aby były przystępne dla dzieci oraz sprawiały im przyjemność. Część teoretyczna stanowi pewnego rodzaju wstęp do mojego projektu edukacyjnego. W rozdziale drugim niniejszej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych „Ja i otaczający mnie świat” skierowany do grupy dzieci 4-letnich. Tytuł mojego projektu odnosi się do celów, które chcę osiągnąć w mojej pracy, a mianowicie świadomości własnego ciała oraz przestrzeni. W założeniach projektu odwołuję się do teorii konstruktywistycznej, która stanowi podstawę pracy z dziećmi. W pierwszym podrozdziale zostały przedstawione założenia teoretyczne, czyli koncepcja, struktura zajęć oraz ich założenia. Drugi podrozdział został poświęcony prezentacji projektu. Zaplanowane zajęcia zapisałam w 4 scenariuszach opartych na modelu dnia aktywności, który moim zdaniem jest najbardziej przystępną formą pracy z dziećmi. Scenariusze są połączeniem zajęć dydaktycznych z ćwiczeniami ruchowymi. Ostatni podrozdział opisuje kontekst sytuacyjny realizowanych przeze mnie działań edukacyjnych. W trzecim rozdziale dokonuję ewaluacji własnych działań edukacyjnych. Ewaluacja służy sformułowaniu wniosków dla przyszłej pracy nauczyciela co został
11. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Studium indywidualnego przypadku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie to niewątpliwie ciężkie i przełomowe wydarzenie. Niniejsza praca oraz przeprowadzone w jej ramach badania mają na celu zbadanie zjawisk zachodzących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, poznanie w jakim stopniu wydarzenie to ma wpływ na poszczególnych jej członków. Codzienność rodziny dziecka niepełnosprawnego przepełniona jest wieloma wyzwaniami i zadaniami, które niejednokrotnie przekraczają siły, wymagają poświecenia czasu, oraz zmiany funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Doświadczenia i emocje przedstawiane przez członków rodziny są różne ze względu na pełnione przez nich funkcje i role, dlatego ważna jest rozmowa nie tylko z rodzicami, ale także z rodzeństwem. Opisywane w literaturze zachowania, etapy przystosowania się do niepełnosprawności dziecka, czy postawy rodzicielskie, są teorią, która dopiero po skonfrontowaniu z relacjami konkretnych rodzin może pozwolić na lepsze zrozumienie tego zjawiska. Do zrealizowania celów pracy przeprowadziłam wywiady z poszczególnymi członkami rodziny, miałam okazję poznać ich refleksje, doświadczenia, oraz przeżywane przez nich emocje. Ze względu na fakt, że mam niepełnosprawnego brata, rodziną, którą wybrałam, jest moja własna. Dzięki temu miałam możliwość skonfrontować moje przeżycia i refleksje z tymi przedstawianymi przez najbliższe mi osoby. Chciałabym, aby niniejsza praca pozwoliła na lepsze zrozumienie potrzeb i problemów z jakimi zmaga się rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Dokładniejsze poznanie relacji każdego członka daje możliwość skuteczniejszej pomocy w codziennym funkcjonowaniu takiej rodziny.
12. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez rodziców i nauczycieli u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca skupia się na temacie dotyczącym zainteresowań czytelniczych dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Celem pracy było poznanie opinii rodziców i nauczycieli na temat sposobów rozwijania przez nich zainteresowań czytelniczych u dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. W pracy przedstawiono kolejno: czytelnictwo w świetle literatury przedmiotu. Skupiono się na rysie historycznym czytelnictwa, podano definicje czytelnictwa, zainteresowania czytelnicze w różnych okresach rozwoju psychofizycznego. Praca zawiera także treści dotyczące czytelnictwa wśród dzieci w świetle rozwoju zainteresowań czytelniczych. Szczególną uwagę poświecono roli środowiska wychowującego w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych. Kolejne treści dotyczyły metodologii badań własnych oraz ich organizacji. Przedstawiono w pracy metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Praca zawiera również wyniki przeprowadzonych badań. Zakończenie stanowi podsumowanie pracy.
13. Przystosowanie osób ze spektrum autyzmu do życia społecznego dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska opisuje przystosowanie osób ze spektrum autyzmu w życiu społecznym. W pierwszym rozdziale pracy wyjaśnione zostało pojęcie autyzmu, przyczyny zaburzeń autystycznych, główne objawy autyzmu, a także relacje społeczne osób ze spektrum autyzmu. W kolejnym rozdziale opisane zostało pojęcie przystosowania społecznego, a także czynniki wpływające na przystosowanie społeczne. W rozdziale metodologicznym opisano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przedstawiono charakterystykę grupy badawczej zarówno osób ze spektrum autyzmu oraz terapeutów pracujących z osobami dotkniętymi autyzmem. W ostatnim rozdziale mojej pracy opisałam przebieg badań oraz wnioski, które uzyskałam podczas realizowania badań. Na końcu pracy został umieszczony aneks, w którym przedstawiłam pytania, które były zadawane badanym.
14. Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości uczniów klas młodszych. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca dotyczy istotnych aspektów kształtowania osobowości uczniów przez nauczycieli młodszych klas szkolnych. W tym kontekście dokonano przeglądu modeli teoretycznych dotyczących rozwoju osobowości, przeprowadzono badania oparte o metody jakościowe a także sformułowano wnioski.
15. Oferta kulturalna i edukacyjna w mieście Złotoryja. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca stanowi stadium nad ofertą kulturalną i edukacyjną w mieście Złotoryja. W części teoretycznej pracy omawiane są najdawniejsze dzieje Złotoryi oraz etapy rozwoju oświaty i kultury w powojennym mieście. Opisane zostały walory przyrodnicze i architektoniczne miejscowości. Ze względu na ogromną wartość badawczą, jeden z podrozdziałów poświęcony jest pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W części metodologicznej zawarte zostały informacje o przedmiocie i celu badań, problemach badawczych oraz metodach i technikach badań według wybranych autorów. W badawczej części pracy wykorzystana została ankieta oraz opisane zostały wyniki badań własnych wraz z wnioskami.
16. Walor pedagogiczny dziecięcych praktyk kolekcjonerskich. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca stanowi studium nad walorem pedagogicznym dziecięcych praktyk kolekcjonerskich. Tezę o pozytywnym wpływie aktywności na rozwój jednostki i licznych pożytkach potwierdziły wywiad oraz analiza filmików. W części teoretycznej pracy omawiane są dzieje kolekcjonerstwa, polskie konteksty definicyjne, historia popularnych zabawek oraz rozważania nad dziecięcymi praktykami kolekcjonerskimi.
17. Metody aktywizujące w nauczaniu wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są „ Metody aktywizujące w nauczaniu wczesnoszkolnym”. W części teoretycznej pracy zawarłam informacje na temat rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz przedstawiłam ogólne założenia i cele stosowania metod aktywizujących. W drugim rozdziale przedstawiłam charakterystykę najbardziej znanych metod aktywizujących. W części metodologicznej opisałam przedmiot, cel badań oraz metody i techniki badawcze według wybranych autorów. W ostatnim rozdziale zawarłam analizę uzyskanych wyników badań, podsumowanie oraz wnioski wynikające z głównego problemu pracy.
18. Zagrożenia współczesnych czasów w odbiorze dzieci wyższych klas szkoły podstawowej. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są "Zagrożenia współczesnych czasów w odbiorze dzieci wyższych klas szkoły podstawowej". W pierwszej części teoretycznej zawarte zostały informacje na temat rozwoju dziecka, uwzględniając jego rozwój z perspektywy fizycznej, psychicznej, a także rozwój społeczno-emocjonalny. Natomiast druga część teoretyczna dotyczy zagrożeń, a dokładniej zawiera wyjaśnienie pojęcia 'zagrożenie', rodzaje zagrożeń doświadczanych przez dzieci oraz ich specyfikę. Kolejny rozdział dotyczy metodologii badań naukowych, w którym opisano przedmiot badań, a także sformułowano cel badawczy. Następnie sformułowano problem oraz pytania badawcze. W tym rozdziale zawarto również opis metod, technik i narzędzi badawczych oraz scharakteryzowano przeprowadzone badania. Ostatnia część - badawcza przedstawia analizę wyników badań własnych, do których wykorzystano ankietę oraz wywiad.
19. Realizacja pedagogiki Marii Montessori we współczesnym przedszkolu - analiza wybranej placówki prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pod tytułem: "Realizacja pedagogiki Marii Montessori we współczesnym przedszkolu - analiza wybranej placówki", została napisana przeze mnie w przeciągu pięciu miesięcy. Badania zostały przeprowadzone w przedszkolu "Źródło Montessori" w Ślęzy. W swojej pracy chciałam skupić się na przedstawieniu postaci Marii Montessori, podstaw edukacji w systemie montessoriańskim, a także realizacji założeń filozoficznych włoskiej badaczki i pedagoga we wpółczesnym przedszkolu Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. Część teoretyczna dzieli się na dwa rozdziały (1, 2). Pierwszy z nich przedstawia biogram Marii Montessori, a kolejny założenia pedagogiczne jej metody. W rozdziale 3 metodologia i organizacja badań własnych – określiłam cel i przedmiot badań, strategię badawczą, problem główny oraz metody i techniki badawcze. Rozdział 4 jest analizą wyników badań własnych. Końcową część pracy stanowią: wnioski wraz z zakończeniem, wykaz ilustracji, bibliografia oraz załączniki.
20. Rozbudzanie pozytywnych emocji dzieci wobec regionu na zajęciach w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest rozbudzanie pozytywnych emocji dzieci wobec regionu na zajęciach w przedszkolu. Problematyka pracy dotyka sfery emocjonalno - społecznej dziecka i mieści się w obszarze edukacji regionalnej, której celem jest wychowanie dziecka w przywiązaniu do własnego regionu, narodu, jego tradycji i kultury. Odbywa się to przede wszystkim poprzez wzbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem i ukazania mu tego, co w nim wartościowe i atrakcyjne. Podjęcie tematu rozbudzania pozytywnych emocji wobec regionu u dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomiło mi istotną rolę emocji w procesie budowania tożsamości regionalnej dziecka. Problem budowania poczucia przynależności do regionu i pogłębianie wiedzy na jego temat uznałam za szczególnie ważny w obliczu występujących zjawisk cywilizacyjnych XXI wieku. Zjawisko globalizacji, pojawiające się coraz częściej społeczności multikulturowe, migracje ludności, rozwijające się nowe technologie, a przede wszystkim kryzys rodziny, osłabienie więzi rodzinnych mają wpływ na rozwój osobowości dziecka i proces umacniania więzi z jego najbliższym otoczeniem. Edukacja regionalna wprowadzana już od wczesnego dzieciństwa, oddziałująca szczególnie na sferę emocjonalna może przyczynić się do wzrostu świadomości regionalnej wśród dzieci. Praca ma charakter projektowy. Składa się z wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W ramach pracy licencjackiej realizowałam swój autorski projekt, pt: ,,Moje miasto Wrocław", który przeprowadziłam w najstarszej grupie przedszkolnej. Celem projektu było pogłębienie wiedzy o regionie i budowanie poczucia przynależności do niego. Projekt przeprowadziłam według modelu dnia aktywności, stosując metodę pracy we współpracy oraz metodę integracyjną. Dzieci pracowały w małych zespołach, ucząc się wzajemnej współpracy, komunikowania się, akceptowania różnic indywidualnych oraz twórczego myślenia. Ważną częścią w pracy nauczyciela jest ewaluacja pracy dydaktycznej. Aby dokonać ewaluacji efektów kształcenia założonych i zapisanych w scenariuszach przeanalizowałam literaturę omawiającą proces ewaluacji w pracy nauczyciela i dokonałam wyboru metod i technik ewaluacyjnych. Przystępując do ewaluacji przyjęłam koncepcje nauczyciela refleksyjnego praktyka. Podczas prowadzenia zajęć uważnie obserwowałam pracę uczniów. Ewaluacja umożliwiła mi także podjęcie refleksji nad własnym działaniem i dostrzeżenie popełnionych błędów.
21. Wybrane aspiracje wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa koncentruje się na treściach sześciu aspiracji wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Podjęcie badań jakościowych umożliwiło rozpoznanie aspiracji w obszarze szkolno-edukacyjnym, zawodowym, towarzyskim, odnoszącym się do partnera, rodzinnym i ekonomicznym. Dużą inspiracją były dla mnie badania Z. Skornego oraz T. Lewowickiego, którzy znaczną część swojej pracy naukowej poświęcili właśnie temu obszarowi. Treści aspiracji, nad którymi pracowałam, są bardzo indywidualnymi planami, marzeniami i celami. Moja praca przedstawia trzy wywiady z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, które mają różne trudności w życiu, przez co powód skierowania każdej nastolatki do placówki był inny. Temat aspiracji jest bardzo złożony, ponieważ plany i cele kształtują się w wyniku oddziaływań zewnętrznych oraz wewnętrznych uwarunkowań jednostki. Praca z wychowankami w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii jest bardzo trudna i wymaga spójności pomiędzy oddziaływaniami wychowawczymi, psychologicznymi, terapeutycznymi i często psychiatrycznymi. W pracy z dzieckiem istotna jest praca z rodziną. Pobyt dzieci w placówce odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu, szczególnie w sferze rodzinnej oraz pracy nad sobą. Dzięki intensywnym działaniom specjalistów, bardzo często relacje w domu znacznie się polepszają. Można również zauważyć realną zmianę w zachowaniach dziewcząt i w budowaniu ich wartości. Wszystkie oddziaływania wychowawcze wpływają na kształtowanie się aspiracji wychowanek, ich motywację do osiągnięcia celu, czy kształtowanie planu realizacji danej treści. Wywiady z wychowankami były bardzo ważnym momentem w całej pracy nad aspiracjami. Analiza badań własnych opiera się o wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w połączeniu z doświadczeniem pracy w tej placówce. Uważam, że przekazanie wniosków badań gronu pedagogicznemu może wzmocnić efektywne planowanie dalszej pracy z wychowankami w placówce.
22. Obraz mężczyzny w narracjach studentek pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pojęcie męskości ulega stałym przekształceniom. Współcześnie męskość nie musi być powiązana tylko z płcią ale również z poczuciem tożsamości płciowej. Zmianom ulega funkcjonowanie w roli kobiety i mężczyzny, standardy oceniania oraz kategoryzowania. Ewolucji uległ również sposób ukazywania mężczyzny w środkach masowego przekazu. Współcześnie istnieją dwa paradygmaty męskości: tradycyjny i nowy. W tradycyjnym paradygmacie mężczyzna ukazywany jest jako głowa rodziny i srogi wychowawca. W nowym paradygmacie zaś przedstawiany jest jako opiekun i partner dziecka. Warto zaznaczyć, że mężczyżni coraz częściej podejmują zawody, które jeszcze kiilkadziesiąt lat temu przypisane były kobietom. W swojej pracy przedstawiłam metody i techniki badwcze z jakich korzystałam podczas badań oraz szczegółowo zinterpretowałam wypowiedzi studentek pedagogiki.
23. Rozwój emocjonalno-społeczny osoby z zespołem Aspergera - studium przypadku dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca stanowi studium indywidualnego przypadku osoby z zespołem Aspergera - całościowym zaburzeniem rozwojowym mieszczącym się w spektrum autyzmu. Przedmiotem badawczym jest rozwój emocjonalno-społeczny, a przeprowadzona analiza ma na celu określenie kluczowych czynników warunkujących tempo i sposób przebiegu zmian w sferze emocjonalności i kompetencji społecznych osoby dwudziestoletniej, będącej w fazie rozwojowej wcześnej dorosłości. Do przeprowadzenia badań zastosowano technikę obserwacji, wywiadu i analizy dokumentacji.
24. Wykorzystanie gier zespołowych w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Pierwsza część mojej pracy - teoretyczna - składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki dziecka w wieku przedszkolnym. Na tym etapie dokonuję omówienia okresu przedszkolnego, opisując jego fazy, etapy rozwojowe oraz zjawiska, które im towarzyszą. Zwracam uwagę na rozwój psychiczny dziecka, ponieważ w tym okresie kształtują się zachowania i osobowość dziecka. W tym kontekście dziecko wzrasta w zakresie umysłowym, moralnym, przeżywania emocji, nawiązywania więzi społecznych. Jest jednostką myślącą i świadomą, która jest gotowa zgłębiać tajemnice otaczającego świata . W drugim podrozdziale poruszam znaczenie gier zespołowych dla rozwoju dziecka. Dokonuję zdefiniowania pojęcia gry, klasyfikacji gier i zabaw oraz stanowisk różnych nauk wobec niej. Chciałam tym samym podkreślić jej rolę. Gry są odmianą zabawy i służą procesowi rozwoju młodego człowieka, rozwijają inteligencję, motorykę, myślenie. Pełnią funkcję modelującą, która polega na ”nabywaniu tożsamości i kompetencji społecznych . W ostatniej części tego rozdziału opisuję kształtowanie społecznych umiejętności dzieci, podkreślając znaczenie gier zespołowych dla rozwoju społecznego. Poprzez gry dzieci uczą się ważnych kwestii, nabywają niezbędne umiejętności życiowe, a zatem rozwijają zachowania społeczne. Ich uniwersalne działanie dowodzi, jak ważnym elementem są w procesie rozwoju dziecka . W rozdziale drugim przestawiam projekt własnych działań edukacyjnych zatytułowany ,,Idę w świat”. Celem głównym mojego projektu jest kształtowanie umiejętności współpracy w społeczeństwie poprzez gry zespołowe. Uzasadniam dobór procedur osiągania tego celu oraz zakładane efekty, które stanowią kryterium oceny jakości mojej pracy. Na projekt składają się cztery scenariusze oparte na modelu ,,Dnia aktywności”, komunikacyjnym i konstruktywistycznym. Opisuję także kontekst realizacji zajęć, charakteryzuję placówkę i grupę wiekową, do której należeli odbiorcy projektu. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący ewaluacji służącej podniesieniu jakości pracy nauczyciela. Poddaję analizie definicje, charakteryzuję metody, techniki, rodzaje ewaluacji. Ewaluacja w szkole to regularne zbieranie, segregowanie i ocena informacji dotyczących działań, danych papierowych i osobowych. Wystawiamy ocenę na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów w celu ustalenia przyszłych działań . Istnieje kilka rodzajów ewaluacji, zależnie od ustalonego celu, od prowadzącego ewaluację oraz grupy docelowej. Do przeprowadzenia ewaluacji należy się dobrze przygotować. W tym celu stosuję następujące techniki: arkusz i lista sprawdzająca do przeprowadzenia ewaluacji oraz modelu PIWO. Pomocne były także techniki ewaluacji takie jak arkusz, dyskusja, technika zdań niedokończonych oraz opinią krytycznego przyjaciela. Krótko przedstawiam kryteria własnej ewaluacji – w jej trakcie przyjęłam rolę refleksyjnego praktyka i z tej perspektywy dokonałam oceny przebiegu zajęć, uzyskanych rez
25. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia na przykładzie projektu działań edukacyjnych w grupie pięciolatków dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Jednym z czynników warunkujących zdrowie oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny człowieka jest odżywianie. Ma ono szczególne znaczenie w okresie dzieciństwa, kiedy organizm człowieka szybko się rozwija, a zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze wzrasta. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe organizmu, biorąc pod uwagę wiek, płeć oraz aktywność fizyczną, potrzebna jest zbilansowana dieta zawierająca różnorodne produkty ze wszystkich grup. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe ukształtowane 
w dzieciństwie mają niekorzystny wpływ na rozwój organizmu i późniejsze przyzwyczajenia dietetyczne. Celem niniejszej pracy jest kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci 
5-letnich poprzez realizację projektu działań edukacyjnych, zakładającego wykształcenie 
u nich postaw prozdrowotnych dotyczących odżywiania się. Na pracę składają się teoretyczne rozważania nad problematyką pracy w literaturze przedmiotu, prezentacja projektu działań edukacyjnych oraz ewaluacja tego projektu. Projekt „Jedz zdrowo 
i kolorowo” został przeprowadzony metodą projektów. Jego podstawę stanowią 4-dniowe warsztaty dotyczące aspektów zdrowego stylu życia, przede wszystkim odżywiania.
26. Działania wspomagające rozwój emocjonalny dziecka na zajęciach edukacji przyrodniczej w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są działania sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu dziecka na zajęciach edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Kontakt z naturą odgrywa istotną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Aktywności podejmowane przez uczniów na zajęciach o tematyce przyrodniczej nie tylko sprzyjają nabywaniu nowej wiedzy, lecz także przyczyniają się do kreowania postaw, rozbudzania empatii oraz poznawania siebie i otaczającego świata. W dzisiejszych czasach postępu i technologii ludzie wpatrzeni w ekrany komputerów zapominają o otaczającej ich rzeczywistości oraz znaczeniu problemu jakim jest codzienna dewastacja natury. „Potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego jest wynikiem uświadomienia szerokiej rzeszy ludzi o zagrożeniach, jakie niesie cywilizacja oraz różne formy jej działalności” Edukacja przyrodnicza w przedszkolu w dużym stopniu może przyczynić się do ograniczenia tego zjawiska, ponieważ już od najmłodszych lat pobudza w dzieciach wrażliwość i świadomość, która przyczyni się do poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat roślin i zwierząt, co będzie skutkowało racjonalnym korzystaniem z dóbr przyrody oraz dążeniem do walki o środowisko. Dziecko musi poznać przyrodę, aby nauczyło się ją szanować. Na etapie przedszkolnym uczeń z natury jest nią zainteresowany. Wiadomości które przyswaja odpowiadają sposobowi jego myślenia. Kilkulatek z przyjemnością dokonuje obserwacji, a kontakt z żywą naturą daje mu ogromną dawkę pozytywnych wrażeń i emocji. Przedszkole powinno stwarzać dzieciom możliwość poznania przyrody poprzez obserwację zjawisk w niej zachodzących, zwierząt i roślin. Poprzez aktywny kontakt z naturą w dzieciach wykształcą się odpowiednie postawy, a co więcej zrozumieją one rolę jaką człowiek pełni w przyrodzie. Temat mojej pracy wynika z osobistych zainteresowań oraz aktualności problemu jakim są zagrożenia dla środowiska płynące z braku świadomości u ludzi. Uważam, że edukacja przyrodnicza odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju człowieka, a świat dzikiej natury przyciąga swoją tajemniczością, którą dziecko pragnie odkrywać. Rolą nauczyciela jest wskazanie mu drogi, aby świadomie i odpowiedzialnie mógł ją poznać i chronić. W swojej pracy postanowiłam także poruszyć problematykę rozwoju emocjonalnego. Duża część dzieci ma kłopoty z wyrażaniem emocji. Poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy na zajęciach edukacji przyrodniczej można to zmienić. Opracowany przeze mnie projekt ma za zadanie rozbudzić w dzieciach wrażliwość na przyrodę oraz poprzez doświadczanie wielozmysłowe i samodzielne dochodzenie do wiedzy rozwijać w nich zainteresowanie naturą, a także wspierać rozwój emocjonalny. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.
27. Wykorzystanie gier i zabaw do rozbudzania zainteresowań matematycznych dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest możliwość rozbudzania zainteresowań matematycznych poprzez wykorzystanie gier i zabaw. Działania na podstawie projektu działań edukacyjnych skierowane są do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie uzasadniłam wybór tematu oraz przedstawiłam strukturę pracy. W części wyjaśniającej problematykę pracy w świetle literatury zaczęłam od opisania sylwetki rozwojowej dziecka w wieku szkolnym. Uwzględniłam w niej rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny oraz moralny. Wyjaśniłam, jak w tym wieku przebiega ten proces, oraz opisałam najważniejsze zmiany zachodzące w psychice dziecka, które mają znaczenie w kontekście tematu pracy. Opisałam również, z jakich cech powinno się składać zainteresowanie, a także jak przebiega ono u dzieci. Jednocześnie skupiłam uwagę na działaniach nauczyciela, które przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań u dzieci, co było kluczowe dla projektowania działań. Następnie przeszłam do roli gier i zabaw w procesie uczenia się. Omówiłam różnice pomiędzy tymi aktywnościami, a także ich użyteczność podczas nauczania matematyki. Ponadto określiłam, jakie znaczenie mają zabawy, zwłaszcza dla dzieci w I klasie szkoły podstawowej. Dalej opisałam istotę edukacji matematycznej na pierwszym etapie kształcenia – jej cele i założenia, a także umiejętności, które powinien posiadać uczeń po ukończeniu tego etapu nauczania. Odniosłam się też do teorii konstruktywistycznej podczas działań w tym obszarze. Wskazałam potrzebę wykorzystywania tego podejścia w czasie prowadzenia zajęć tego typu. Wszystkie zagadnienia rozpatrzyłam w kontekście rozbudzania zainteresowań matematycznych u dzieci. W drugim rozdziale przedstawiłam swój projekt działań edukacyjnych „Matematyka to nie tylko 2+2”. Głównym celem i zakładanym efektem tego projektu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych u dzieci z wykorzystaniem gier i zabaw. Uzasadniłam dobór wybranych strategii oraz metod wykorzystanych do zrealizowania postawionego celu. Opisałam także dwa modele zajęć: konstruktywistyczny oraz dzień aktywności, na których opierają się opracowane przeze mnie scenariusze. Projekt składa się z trzech scenariuszy, które zawarłam w drugim podrozdziale. Każdy z nich dotyczy zainteresowania dzieci matematyką poprzez wykorzystanie jej w działaniach obecnych w codziennym życiu. Z tego względu pierwszy z nich opiera się na ważeniu, kolejny na dokonywaniu pomiarów, natomiast ostatni skupia uwagę na figurach geometrycznych i ich zastosowaniu w otaczającej rzeczywistości. Opisałam także kontekst sytuacyjny, placówkę i grupę wiekową, z którą współpracowałam podczas realizacji działań. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący teoretycznych podstaw ewaluacji pracy nauczyciela. Opisałam ją jako proces, który powinien być obecny w działaniach nauczyciela, aby poprawić jakość i efektywność wykonywanych czynności. Krótko przedstawiłam kryteria własn
28. Kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni na zajęciach w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni. Problematyka pracy dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, a konkretnie dzieci 5-letnich. W niniejszej pracy wspomagam się obszarami z zakresu edukacji polonistycznej oraz obszaru emocjonalnego wyodrębnionego w podstawie programowej. Obszary te uważam za pomocne w rozwinięciu problematyki mojej pracy, ponieważ baśnie przeze mnie wykorzystane poruszają problematykę relacji z innymi ludźmi, oraz pobudzają ciekawość literacką u dzieci.
29. Wykorzystanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego dziecka na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wykorzystanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego dziecka na przykładzie projektu działań edukacyjnych. Moja praca dotyczy rozwoju poznawczego dziecka w klasie II szkoły podstawowej. Głównie skupiłam się obszarze edukacji matematycznej, ponieważ jest to ważny aspekt kształcenia, a uczniowie mają niewystarczające umiejętności w tym zakresie. Moim celem nadrzędnym jest rozwój poznawczy dziecka poprzez wykorzystanie gier planszowych. Gry planszowe są narzędziem edukacyjnym i jednocześnie zabawą. Są pomocne w doskonaleniu poprawnego komunikowania oraz w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich. W ramach projektu uczniowie będą mogli zdobyć i poszerzyć swoją wiedze oraz odkryć własne możliwości twórcze. Gry planszowe wpływają korzystnie na rozwijanie umiejętności życiowych dzieci, ponieważ pobudzają wyobraźnię, uczą współpracy, doskonalą logiczne myślenie, przewidywanie, podejmowanie decyzji, a także uczą ponoszenia odpowiedzialności. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i netografii. We wstępie uzasadniłam wybór problematyki i opisałam strukturę pracy. Pierwszy rozdział to część teoretyczna, składa się z trzech podrozdziałów. Zawarłam w nim rozwój poznawczy dziecka w wieku wczesnoszkolnym, konstruktywistyczne podejście do edukacji dziecka, a także możliwości wykorzystania gier planszowych na zajęciach edukacyjnych. W rozdziale drugim przedstawiłam własny projekt edukacyjny „W świecie gier planszowych”. Wyodrębniłam cel główny, którym jest rozwój poznawczy dziecka poprzez wykorzystanie gier planszowych. Uzasadniłam dobór celu, strategii, metod i technik, opisałam zakładane efekty oraz model, zgodnie z którymi zaprojektowane są kolejne scenariusze. Na projekt składają się 4 scenariusze zajęć, które zawarłam w drugim podrozdziale drugiej części. W zakończeniu drugiego rozdziału opisałam kontekst własnych działań edukacyjnych, czyli krótki opis Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie oraz charakterystykę klasy, w której został przeprowadzony projekt. Trzecia część pracy dotyczy ewaluacji projektu działań edukacyjnych i składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale poddałam analizie definicje, rodzaje, techniki i etapy ewaluacji, nawiązując do literatury. Odnosi się on do refleksji, która powinna towarzyszyć nauczycielowi podczas pracy oraz istoty ewaluacji w jego działaniu. W drugim podrozdziale krótko przedstawiłam kryteria własnej ewaluacji. Przyjęłam rolę refleksyjnego praktyka i z tej perspektywy dokonałam ewaluacji zajęć. Posłużyłam się metodą projektów oraz poddałam analizie zarówno działania własne, jak i dzieci. W zakończeniu pracy przedstawiłam podsumowanie projektu własnych działań edukacyjnych oraz całej pracy. Podjęłam w nim również próbę wyprowadzenia wniosków dla przyszłej pracy w zawodzie nauczyciela. Po zakończeniu zaprezentowałam bibliografię i netografię.
30. Wykorzystanie zabaw w procesie budowania prawidłowych relacji rówieśniczych na zajęciach w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wykorzystanie zabaw w procesie budowania prawidłowych relacji rówieśniczych na zajęciach w klasie I. Problematyka odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze społecznym natomiast działania związane z projektem edukacyjnym lokowane są w obszarach edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej zgodnie z Podstawą Programową dotyczącą edukacji wczesnoszkolnej. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Treści zawarte w rozdziale pierwszym odnoszą się do problematyki pracy znajdującej się w literaturze przedmiotu. Opisuję wymieniając charakterystyczne cechy rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie emocjonalnym, społecznym, moralnym i fizycznym. W rozdziale teoretycznym podkreślam istotę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej uwzględniając proces tworzenia się grup, a także nawiązując do różnorakich relacji występujących w społeczeństwie szkolnym. Wymieniam i opisuję czynniki wpływające na powstające kontakty międzyludzkie. Charakteryzuję znaczenie przyjaźni w życiu dziecka dla jego dalszego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie. Na tym etapie pracy zwróciłam uwagę na zabawy występujące w procesie edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Opisuję istotę zabaw dla rozwoju dziecka nawiązując do tworzenia prawidłowych relacji z rówieśnikami. W oparciu o literaturę przedmiotu zgłębiłam definicję zabawy, a także wymieniam charakterystyczne cechy owej aktywności. Wymieniam rodzaje zabaw występujących w życiu dziecka, wyjaśniam różnicę pomiędzy zabawą, a grą. Zaznaczam istotę zabawy w procesie adaptacji dziecka pomiędzy okresem przedszkolnym, a wczesnoszkolnym. Drugi rozdział mojej pracy odnosi się do projektu działań edukacyjnych „Bądź przyjacielem”, którego celem jest kształtowanie umiejętności budowania udanych relacji rówieśniczych poprzez wykorzystanie zabaw dydaktycznych. Projekt oparty jest o teorię konstruktywistyczną, która zakłada samodzielną pracę dziecka, pozwalającą na podejmowanie różnorodnych działań ułatwiających budowanie własnej wiedzy. Zaplanowane zajęcia zawarte są w czterech scenariuszach opartych na metodzie projektów. Przedstawiam kontekst sytuacyjny realizacji projektu działań edukacyjnych „Bądź przyjacielem”, opisując placówkę, w której odbyłam praktykę dyplomową.Ostatni rozdział mojej pracy to ewaluacja własnych działań edukacyjnych. Czynność ta jest niezbędna w przyszłej pracy pedagoga, pozwala na ocenę jakości pracy, formułowanie wniosków na przyszłość. Ułatwia podnoszenie efektywności pracy nauczyciela. Zakończenie pracy prezentuje wnioski formułowane na podstawie analizy przeprowadzonych działań edukacyjnych. Oceniam własne kompetencje w oparciu o literaturę przedmiotu.