wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież a zdolność pozytywnej adaptacji. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest określenie związku pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych, a zdolnością do pozytywnej adaptacji młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby tejże pracy skupiono szczególną uwagę na substancjach takich jak: alkohol, marihuana oraz narkotyki twarde. Rozpatrywany jest związek pomiędzy zażywaniem tych środków, a elementami na które składa się pozytywna adaptacja młodzieży, takimi jak: pozytywny obraz własnej osoby, samokontrola, kompetencje społeczne oraz ogólny wskaźnik resilience. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został poświęcony zjawisku używania substancji psychoaktywnych. Przedstawione zostały w nim definicje podstawowych pojęć związanych z tą tematyką,typologia, przyczyny sięgania po substancje uzależniające oraz konsekwencje wynikające z ich zażywania. W rozdziale pierwszym zostały również wymienione teorie naukowe wyjaśniające używanie substancji psychoaktywnych. W drugim rozdziale przedstawiono ujęcie teoretyczne koncepcji resilience. W trzecim rozdziale została zaprezentowana metodologia badań własnych. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych oraz ich omówienie.
2. Edukacyjny wymiar przekazu o szcześciu w tekstach kultury popularnej dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy edukacyjnego wymiaru przekazu o szczęściu w tekstach kultury popularnej. Składa się z trzech rozdziałów- pierwszy rozdział podzielony jest na dwie części: jedna z nich koncentruje się na wyjaśnieniu pojęcia "szczęście" oraz przedstawia psychologiczną, religijną, filozoficzną i biologiczną koncepcje szczęścia; druga natomiast- dotyczy kultury popularnej i masowej oraz tekstów kultury. Zawiera również wyjaśnienie tych pojęć oraz zestawienie wad i zalet popkultury. W tej części pracy pojawia się także krótka charakterystyka kultury terapeutycznej i poradnika, jako powszechnie stosowanej formy poradnictwa zapośredniczonego. Drugi rozdział pracy to rozdział metodologiczny. Opisane są w nim jakościowe i ilościowe metody badań, paradygmaty naukowe i zastosowana w badaniach metoda: jakościowa analiza treści. Ostatni rozdział jest analizą przykładowego tekstu kultury- jest to 12 numerów miesięcznika "Charaktery" (rocznik 2016). Analiza poświęcona jest warstwie tekstowej czasopisma, szacie graficznej, a w szczególności edukacyjnemu i doradczemu przekazowi na temat szczęścia w nim zawartemu. Przeprowadzona przeze mnie analiza treści jest próbą rekonstrukcji obrazu szczęścia zawartego w czasopiśmie, czynników je warunkujących oraz kontekstów, w których szczęście jest osadzane.
3. Nauczyciele wobec cyberprzemocy - możliwości i ograniczenia ich działań dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży stają się dzisiaj coraz bardziej powszechnymi i niepokojącymi zjawiskami. Media natomiast są wykorzystywane przez młodych ludzi jako kanał, poprzez który mogą wyładowywać swoje frustracje myśląc tym samym, że są anonimowi. Jednak dla mnie bardzo interesujący wydaje się temat cyberprzemocy z punktu widzenia nauczycieli i ich możliwości zwalczania i zapobiegania takim zjawiskom, ponieważ jest to zjawisko coraz bardziej nasilające się w dobie szybko rozwijających się technologii. Interesuje mnie w jaki sposób nauczyciele rozumieją cyberprzemoc, czy orientują się jakie problemy stwarza, czy wiedzą jaka jest skala tego zjawiska, a także jakie realizują programy profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Podejmując ten temat i realizując swoje badania starałam się zbadać w jaki sposób pedagodzy i nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych postrzegają nowo powstające problemy wychowawcze związane z cyberprzemocą i to w jaki sposób sobie z nimi radzą. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. „Teoretyczny kontekst przemocy w mediach” staram się przybliżyć definicję mediów i ukazuję je jako potencjalny obszar przejawiania się agresji. Prezentuję również takie pojęcia, jak: agresja, przemoc oraz cyberprzemoc jak również omawiam źródła i genezę zachowań agresywnych. Drugi rozdział pt. „Nauczyciele wobec cyberprzemocy” dotyczy cyberprzemocy w środowisku szkolnym. Na podstawie literatury przedmiotu opisuję w nim możliwości oraz ograniczenia szkoły w zakresie działań profilaktycznych oraz w zakresie radzenia sobie ze skutkami cyberprzemocy. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym. Prezentuję w nim własną koncepcję badań, informacje na temat sposobu przeprowadzenia badań, wybranych metod, technik oraz narzędzi. Ostatni rozdział pt „Nauczyciele wobec cyberprzemocy – opracowanie wyników badań własnych” zawiera analizę zgromadzonych w toku badań danych oraz wynikające z tej analizy wnioski.
4. Opinie nauczycieli szkół podstawowych powiatu zgorzeleckiego na temat ich współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są podstawowym ogniwem systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w procesy wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne. Jednym z kluczowych warunków skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest efektywna współpraca poradni z nauczycielami. Głównym celem pracy było poznanie opinii nauczycieli szkół podstawowych dotyczących współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi przy założeniu istnienia deficytów tej współpracy. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji mogących posłużyć jako wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych na badanym terenie.
5. Adaptacja emigrantów z Ukrainy do życia w Polsce dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W wyniku zmian spowodowanych kryzysem gospodarczym, konfliktem zbrojnym z Rosją oraz niskimi płacami setki tysięcy osób opuściło Ukrainę i skierowało się na zachód Europy. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą stał się jednym z najbardziej popularnych wyborów dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Oprócz celów zarobkowych młodzi Ukraińcy decydują się studia w Polsce, gdzie mogą liczyć na tańsze zakwaterowanie oraz możliwość uzyskania stypendium. Poniższa praca ma na celu analizę adaptacji przybywających oraz mieszkających imigrantów do życia w Polsce.
6. Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest szczególną wspólnotą, której tematyką zajmuje się wielu badaczy. Zagadnienie rodziny monoparentalnej również odnajduje swą istotność w opracowaniach naukowych. Należy jednak podkreślić, że w związku z przemianami społecznymi sama definicja rodziny ulega zmianie, jak i wszelkie zagadnienia z nią związane. Tematem mojej pracy są : Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym rodziny, zagłębiając się w definicje, funkcje oraz typy i modele rodzin. Drugi rozdział przedstawia rodzinę monoparentalną a funkcjonowanie dziecka w oparciu o literaturę naukową. Trzeci rozdział jest metodologią badań własnych, opisuje podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia badania. Ostatni rozdział to analiza badań własnych, który przedstawia doświadczenia badanych rodzin monoparentalnych z perspektywy postawionych wcześniej problemów badawczych.
7. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy była „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych”. Przygotowując się do napisania pracy dokonałam przeglądu literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Pierwsza część pracy składa się z założeń głównie teoretycznych, w których szczególną uwagę poświęcam sylwetce emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Opisuje wpływ środowiska na adaptacje dziecka, oraz role nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych Moje cztery scenariusze zrealizowałam w grupie najmłodszej, które głównie składały się z zabaw, ale również pojawiła się w nich część teoretyczna oraz ćwiczenia, mające na celu integrację grupy przedszkolnej oraz budowanie pewności siebie . Częścią pracy jest również ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. Dokonałam w niej wyboru metod, oraz technik którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia zajęć. W ostatniej części mojej pracy prezentuje refleksje, oceniając moje mocne oraz słabsze strony.
8. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy magisterskiej to: Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych . Problematyka pracy jest więc związana z życiem intymnym młodzieży. Jej głównym założeniem było sprawdzenie w jaki sposób młodzież opisuje życie intymne na forach internetowych. Praca podzielona została na 3 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Ze względu na złożoność tematyki umieszczone w nim zostały trzy podrozdziały opisujące: młodzież jako kategorię społeczną, młodzież i sferę seksualną życia oraz media jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. W drugiej części opisane zostały metodologiczne podstawy pracy, czyli cel i problemy badawcze pracy, paradygmaty w badaniach edukacyjnych, strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych, metody zbierania danych w badaniach jakościowych oraz analiza treści jako technika badawcza. Ze względu na specyfikę badań przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jako metodę wybrałam przeszukiwanie archiwów, natomiast techniką badawczą jest tutaj analiza treści. Trzecia część pracy to analiza materiału badawczego.
9. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli. Do podjęcia tematu skłoniła mnie moja praca, jako nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem. Praca składać się będzie z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane będą pojęcia związane z autyzmem. Przedstawieni zostaną twórcy zagadnienia oraz teorie naukowe opisujące zaburzenie. Opisane zostaną również symptomy autyzmu oraz główne obszary zaburzeń. Kolejnym punktem rozdziału pierwszego będzie pojęcie diagnozy oraz kryteriów diagnostycznych. Kolejny rozdział będzie skupiał się na przedstawieniu obrazu dziecka z autyzmem w środowisku przedszkolnym. Opisana zostanie też specyfika wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu oraz cele i zadania przedszkola oraz grupy rówieśniczej. Kolejny rozdział jest opisem założeń metodologicznych badań. W rozdziale opisane zostaną pojęcia badań ilościowych i badań jakościowych. Przedmiotem badania tej pracy są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Głównym celem tego badania jest poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Problemem głównym niniejszego badania jest pytanie: jakie są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej? Aby dokonać analizy prezentowanego zagadnienia, wyróżnione zostały szczegółowe pytania badawcze: 1. Jak zdaniem nauczycieli funkcjonuje dziecko w odniesieniu do: sfery rozwoju społecznego? sfery rozwoju emocjonalnego? sfery rozwoju intelektualnego? 2. Jakie zdaniem badanych są najczęstsze problemy w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem oraz jakie są różnice między nimi a dziećmi w normie rozwojowej? 3. Jakie są trudności w pracy z dziećmi z autyzmem? 4. Jak przebiega praca z dzieckiem z autyzmem w grupie? 5. Jaka zdaniem badanych jest ich gotowość do pracy z dziećmi z autyzmem i jakie jest ich samych przygotowanie do tej pracy? Jako ostatni punkt rozdziału przedstawione zostaną metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach oraz szczegółowy opis metody wybranej do realizacji niniejszego badania, którą jest sondaż diagnostyczny. Rozdział czwarty jest przedstawieniem i analizą wyników badań własnych. Badania skupiają się głównie na przedstawieniu obrazu funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej w opinii nauczycieli. Krótko podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że dzieci z autyzmem są obojętne na obecność osób w ich otoczeniu. Nie nawiązują relacji z rówieśnikami lub ta relacja jest mało znacząca, dzieci wydają się być obojętne na rówieśników. Dzieci z autyzmem nie są odrzucone przez grupę. Największe trudności wykazują w sferze behawioralnej. Dzieci mają trudności w przestrzeganiu norm i zasad panującyc
10. Kultura popularna jako źródło wartości, wzorów i aspiracji młodych ludzi. Badanie nastawienia młodzieży do nowych trendów w mediach. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat pracy brzmi: „Kultura popularna jako źródło wartości, wzorów i aspiracji młodych ludzi. Badanie nastawienia młodzieży do nowych trendów w mediach”. Został on podjęty, aby sprawdzić jakie wzory, wartości i aspiracje posiada współczesna młodzież, a także w jakim zakresie są one czerpane z wytworów kultury popularnej. Nastolatki w okresie dorastania poszukują odpowiednich wzorców godnych naśladowania. Mogą je odnaleźć wśród rodziny, przyjaciół, ale również wśród wytworów popkultury. Treści przekazywane przez media często wykorzystują niewinność i zagubienie młodzieży, dzięki czemu mogą manipulować ich zachowaniem. Badania miały na celu sprawdzenie, jakie wzory posiada współczesna młodzież oraz które z nich są czerpane z mediów. Aby dowiedzieć się, jakie jest nastawienie młodzieży do nowych trendów, zbadano dziesięć osób, które przygotowywały się do egzaminu dojrzałości. Zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania. Pozwoliły one sprawdzić jak ich wartości i aspiracje mają się do tego, co kreuje kultura popularna.
11. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku i do jakości życia, która nie uwłacza jego człowieczeństwu. W dzisiejszym społeczeństwie, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne i dla większości coraz mniej zrozumiałe, szansa na rzeczywiste uznanie godności i podmiotowości każdego człowieka staje się problematyczna. Do podjęcia się tego tematu skłoniła mnie refleksja nad tym, jakim prawem pozbawiamy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie praw, gdyż nadal wielu nie-niepełnosprawnych wyraża się sceptycznie na temat ich prawa do współżycia seksualnego, szczególnie zaś osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem - do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny. W swojej pracy zamierzam poznać postawy internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczyny takich, a nie innych poglądów na powyższy temat. W pierwszym rozdziale omówiona została problematyka niepełnosprawności intelektualnej, gdzie w pierwszej kolejności przedstawiono definicję pojęcia niepełnosprawność intelektualna oraz omówiono jej rodzaje. Następnie opisano charakterystykę wybranych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną.. Na końcu tego rozdziału dokładnie opisano potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ograniczenia w ich realizacji. Rozdział drugi z kolei zajmuje się istotą i znaczeniem postaw społecznych, gdzie omówione zostały wybrane zagadnienia. Na początku przedstawiona została definicja postawy oraz sposób badania postaw. Na końcu rozdziału przeanalizowano dotychczasowe wyniki badań dotyczące społecznych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozdział trzeci natomiast dotyczy podstaw metodologicznych niniejszej pracy. Na początku znajduje się opis problematyki podjętych badań, gdzie przedmiotem badań są opinie badanych i deklarowane przez nich postawy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie przedstawiono cel główny badań, którym jest poznanie opinii i określenie deklarowanych postaw badanych internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale tym przedstawiono także cele szczegółowe. Zawarte zostały tam również problemy badawcze, zmienne oraz ich wskaźniki. Badania przeprowadzone zostały za pomocą metody sondażu. Badani udzielali odpowiedzi wypełniając internetowy kwestionariusz ankiety. W ten sposób został zgromadzony materiał badawczy. Dokonano również charakterystyki badanej zbiorowości, którą stanowili internauci. Czwarty rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych, które dotyczyły postaw internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pomocą kwestionariusza ankiet badani byli internauci w przedziale wiekowym od 16 do 60 lat. Analiza wyników badań zawiera porównanie opinii internautów w zakresie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od ich wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, częstotliwości kontaktów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy też wartoś
12. Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej było zbadanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju. Tytułowe zagadnienie postanowiłam przedstawić w dwóch rozdziałach teoretycznych. W rozdziale pierwszym postanowiłam zaprezentować ujęcie kompetencji obecne w literaturze przedmiotu, dlatego też znalazły się tam wyjaśnienia terminologiczne, wymienione zostały typy oraz obszary kompetencji, a także wyszczególniłam w nim ogólne kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i te potrzebne mu i pełniące kluczową rolę w aspekcie pracy z uczniem zdolnym lub uzdolnionym. Rozdział drugi koncentrował się na uczniu zdolnym lub uzdolnionym postrzeganym jako podmiot oddziaływań pedagogicznych. Postanowiłam przedstawić w nim definicyjne ujęcie terminów takich jak: zdolności, uzdolnienia, talent, omówić uwarunkowania oraz podłoża zdolności, zaprezentować charakterystykę ucznia zdolnego skupiając się na kryteriach wyróżniających go spośród innych uczniów, opisać modele pracy z uzdolnionym wychowankiem oraz możliwe przyczyny jego niechęci wobec szkoły i nauczycieli. Rozdział trzeci w całości skupiał się na metodologii badań własnych. Określone w nim zostały założenia badawcze, przedmiot badań oraz cele badawcze, problem badawczy oraz sformułowane zostały wstępne hipotezy badawcze. Ponadto wyszczególniłam w nim zmienne i wskaźniki występujące w podjętym problemie badawczym, wyznaczyłam strategię badań, metody, techniki oraz narzędzia badawcze jakimi będę się posługiwać. Opisałam organizację badań oraz podjęłam temat etyki badawczej. Rozdział czwarty poświęcony został opracowaniu wyników badań kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki udzielania wsparcia oraz projektowania przyszłych kierunków rozwoju dla uczniów zdolnych i uzdolnionych oraz sformułowaniu wniosków końcowych.
13. Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych- badania porównawcze dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy „Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych – badania porównawcze” jest zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz różnice w postawach i zachowaniach prospołecznych uczniów z obu systemów edukacyjnych. Hipotezą jaką w niej przyjęłam jest to, że w systemie szkoły tradycyjnej uczniowie mają mniejszą świadomość prospołeczności, jednak więcej działają na rzecz społeczności natomiast uczniowie szkół alternatywnych rzadziej włączają się w działania prospołeczne, ale świadomość takich postaw jest większa. W pracy przedstawiłam teorię dotyczącą postaw prospołecznych, rolę edukacji w ich kształtowaniu, a także edukację w systemie tradycyjnym i alternatywnym. Wybrana przeze mnie metoda badawcza to sondaż diagnostyczny. Ankieta jest techniką, którą zastosowałam w moich badaniach. Badania przeprowadzałam bezpośrednio wśród uczniów wrocławskich szkół tradycyjnych i alternatywnych. Analiza wyników badań pokazuje, że postawiona przeze mnie hipoteza się nie sprawdziła. Wiedza na temat postaw jest porównywalny w obu typach szkół. Zdecydowanie częściej uczniowie szkoły tradycyjnej angażują się w działania prospołeczne. Szkoła tworzy przestrzeń dla takich działań oraz je wspiera. W szkole alternatywnej jest mniej działań prospołecznych, wartości postrzegane są za mniej ważne. Pracownicy mocniej pilnują wartości w tym typie szkoły, ale nie przekłada się to na działania ani większą wiedzę i świadomość uczniów. Emocje towarzyszące działaniom prospołecznym oraz motywacja do nich są na podobnym poziomie w obu typach szkół. Na zakończenie pracy przedstawiłam praktyczne wskazówki dotyczące zwrócenia uwagi na postawy i zachowania prospołeczne uczniów obu typów szkół, a przede wszystkim wyjścia z takimi aktywnościami poza środowisko rodzinne i szkolne. Problemem jaki wystąpił podczas pisania pracy było nawiązanie współpracy i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów ze szkół alternatywnych, ponieważ w szkołach demokratycznym uczniowie mają oni wybór, czy chcą wziąć udział w badaniach, czy nie. I nie jest takie proste zachęcenie ich do wypełniania ankiety kiedy mają np. przyjemniejszą alternatywę spędzenia czasu.
14. Czas wolny studentów pedagogiki. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest czas wolny studentów pedagogiki. Celem było zbadanie jak studenci pedagogiki spędzają czas wolny. Teoretyczne założenia dotyczące realizacji celów w zakresie spędzania czasu wolnego w badanym obszarze były realizowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety pokazały wiele odmienności zależnych od tego czy jest się studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Badania potwierdziły również, że studenci studiów niestacjonarnych dysponują mniejszą ilością czasu wolnego. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie upodobań spędzania wolnego czasu przez studentów jak i ograniczeń związanych z posiadanymi na te cele finansami. W badaniach widoczna jest również dominacja form biernych spędzania wolnego czasu oraz zadowolenie większości ankietowanych ze sposobów jego spędzania.
15. Postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki. Pierwszy rozdział poświęcony został rodzinie jako podstawowemu środowisku wychowawczemu. W drugim rozdziale skupiono się na rodzicach. W trzecim rozdziale wyodrębnione zostały relacje. Czwarty rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat postaw wychowawczych rodziców w narracji studentów pedagogiki. Przeprowadzone zostały wywiady z czterema studentami pedagogiki, z rodzin o różnej wielkości i ilości rodzeństwa: z jedynaczką oraz osobami posiadającymi jedno, dwoje oraz troje rodzeństwa.
16. Promocja zdrowia psychicznego w pracy psychologa szkolnego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było opisanie sposobu, w jaki psycholog szkolny realizuje zadania z obszaru promocji zdrowia psychicznego. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, założenia koncepcji promocji zdrowia psychicznego oraz jej formalnych podstaw, a także zadania psychologa szkolnego w tym obszarze. W badaniach własnych obrano podejście jakościowe, metodę studium przypadku. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, w maju 2018 roku przeprowadzono wywiady z pięcioma psychologami szkolnymi o różnym doświadczeniu zawodowym. Rezultatem pracy jest opis sposobów realizacji promocji zdrowia psychicznego przez psychologa szkolnego, w którym podkreślono, w jak różnorodny sposób psycholodzy postrzegają swoją rolę we wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodzieży, z kim współpracują w tym obszarze, w jaki sposób planują i oceniają efekty swojej pracy oraz jaka jest specyfika podejmowanych przez nich działań.
17. Twórczość plastyczna w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy zbadam, w jakim stopniu twórczość plastyczna jest wykorzystywana w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej samym nauczycielom i ich pracy w szkole, a także przybliżyć poglądy środowisk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych na temat twórczości. W rozdziale pierwszym przedstawiono procesy i zmiany zachodzące w poglądach na edukację wczesnoszkolną z punktu widzenia historycznego. W kolejnej części rozdziału został poruszony temat współczesnych teorii edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono szereg obecnie rozwijających się i funkcjonujących nurtów pedagogicznych z podziałem na przeciwstawne teorie pedagogiki autorytarnej i antyautorytarnej. W rozdziale drugim podjęty został temat dotyczący twórczości zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniu twórczości. Przedstawiono podstawowe pojęcia z dziedziny twórczości, to znaczy definicje i stwierdzenia dotyczące twórczości oraz elementy składające się na proces twórczy. W następnym, czwartym rozdziale odnoszącym się do metodologii badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań wraz z sformułowaniem problemu badawczego. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze z punktu widzenia różnych autorów literatury przedmiotu. W ostatnim, piątym rozdziale dokonana została próba analizy przeprowadzonych badań na bazie wywiadów z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono pięć wywiadów z nauczycielkami, uczącymi zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej. Dowodząc empirycznie znaczenia twórczości plastycznej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia jej roli oraz konieczności rozwijania twórczych form edukacji.
18. Uwarunkowania zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie uwarunkowań zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej. Przeprowadzone badania jakościowe metodą indywidualnego przypadku za pomocą wywiadów miały za zadanie wskazać na przyczyny, warunki i okoliczności powstania zachowań agresywnych u wskazanego chłopca. Praca pod względem konstrukcyjnym składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej opisane zostały zagadnienia związane z teorią dotyczącą zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast w części empirycznej został zawarty rozdział metodologiczny oraz rozdział stanowiący analizę badań własnych.
19. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie pokazać charakter oraz przebieg współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na opisaniu zagadnień związanych z rodziną, pieczą zastępczą oraz pedagogiem szkolnym. W części metodologicznej pracy dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badań własnych, w której dokonano opisu pięciu przypadków, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi.
20. Komunikowanie się starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca składa się z 6 rozdziałów dotyczących procesu komunikacji starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Pierwszy rozdział omawia pojęcie oraz rodzaje komunikacji, kompetencje medialne uczniów oraz kwestie komunikacji w cyberprzestrzeni. W kolejnych rozdziałach nawiązano do zagrożeń i szans jakie niesie poruszanie się w sieci. Omówiono także narzędzia do komunikowania się w Internecie. Czwarty rozdział dotyczy zagadnienia starszych uczniów szkoły podstawowej, gwary uczniowskiej oraz kompetencji porozumiewania się. W pracy określono przedmiot, cel badań oraz problemy badawcze, a także zawarto wyniki badań własnych.
21. Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska porusza problem rodzinnych i szkolnych uwarunkowań rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy rozdział opisuje teoretyczną część pracy. Został on podzielony na trzy podrozdziały. W pierwszym podrozdziale przedstawiono pojęcie zdolności i uzdolnień w literaturze przedmiotu. Drugi podrozdział opisuje specyfikę środowiska rodzinnego z uwzględnieniem rodziny jako grupy społecznej, jej funkcji oraz postaw rodzicielskich, a także przedstawia specyfikę środowiska szkolnego, ujmując szkołę jako instytucję społeczną, opisując jej cechy, funkcje i zachodzące w szkole procesy wychowania. W końcowej części podrozdziału przedstawiono współpracę rodziny i szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W ostatnim podrozdziale scharakteryzowano sylwetkę dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zachodzących zmian w rozwoju fizycznym oraz poznawczym. Drugi rozdział przedstawia metodologiczne założenia badań pedagogicznych. Zawiera on charakterystykę metodologii jako nauki oraz opis celu badań, problematyki badawczej, wyboru podejścia badawczego, doboru próby badawczej, a także metody, techniki i narzędzia badawczego, zastosowanych w pracy. Trzeci rozdział przedstawia analizę przypadku dziecka uzdolnionego. Końcowa faza pracy podsumowuje przeprowadzone badania.
22. Rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy magisterskiej jest rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci. Rozwód jest wydarzeniem, które zmienia dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych, stanowi jedno z najbardziej znaczących doświadczeń. W efekcie może on przyczyniać się do tworzenia przez dzieci negatywnych poglądów dotyczących małżeństwa oraz rodziny. W związku z powyższym, celem podejmowanych badań jest ukazanie doświadczeń osób, które w dzieciństwie przeżyły rozwód swoich rodziców. Pierwsza część pracy składa się z rozdziałów o charakterze teoretycznym. Stanowią one rozważania podjętej problematyki na podstawie literatury przedmiotu: charakterystyki współczesnej rodziny, rozwodu i jego konsekwencji dla rodziny oraz funkcjonowania dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. Druga część to metodologiczne podstawy badań własnych, a trzecia to przedstawienie przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano rodzinę jako pojęcie pedagogiki oraz jej typy i funkcje. Ponadto zaprezentowano style wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie oraz trudności związane z ich kształtowaniem. W tym rozdziale został także opisany systemowy model rodziny, mechanizmy warunkujące rozwój dziecka w rodzinie oraz modele środowiska rodzinnego wg U. Bronfenbrennera. Zwrócono również uwagę na zmiany i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. Rozdział drugi stanowi opis pojęcia jakim jest rozwód. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące jego przyczyn, a także poszczególne etapy, które towarzyszą temu zjawisku. Dużo uwagi zostało poświęconej skutkom rozwodu. W rozdziale tym ukazano także rozwód jako problem współczesnej rodziny. W rozdziale trzecim została przedstawiona sytuacja emocjonalna dziecka, jaka towarzyszy mu w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego. Opisano również funkcjonowanie społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych oraz trudności, jakie mogą występować podczas ich wychowania. Zwrócono także uwagę na wsparcie, które jest niezbędne dla dzieci z rodzin rozwiedzionych. W drugiej części pracy przedstawiona została część metodologiczna pracy badawczej. Sprecyzowany został przedmiot i cel badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały zastosowane przy realizacji badań, a także została scharakteryzowana organizacja oraz teren badań. Trzecia część pracy obejmuje wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone wśród respondentów. Dotyczyły one wypełniania poszczególnych funkcji rodziny na etapach: przed procesem rozwodowym, w trakcie trwania procesu rozwodowego oraz po zakończeniu procesu rozwodowego. Podczas przeprowadzania badań posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który został przygotowany na podstawie wybranych wyznaczników poszczególnych funkcji rodziny. W ostatniej części pracy zostało przedstawione zakończenie, w którym zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonych badań.
23. Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zaprezentowanie różnych obrazów kobiet, występujących w reklamach telewizyjnych. Temat jest bardzo aktualny, ponieważ współczesny świat jest światem mediów. Co oznacza, że nieustannie spotykamy się z różnego rodzaju reklamami, a szczególnie z reklamami telewizyjnymi, które mają wpływ na nasze życie. Skłaniają nas nie tylko do zakupów, ale również do naśladowania życia bohaterek, przedstawionych w reklamie. Media dają dużo możliwości, ale mimo tego stanowią również zagrożenia.
24. FUNKCJONOWANIE NOCLEGOWNI TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest sytuacja ludzi bezdomnych w Polsce. Zamierzałem opisać sposoby wykorzystywania przez osoby bezdomne placówki znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Małachowskiego, należącej do Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta. Chodziło głównie o to czy pomoc społeczna oferując klientom najrozmaitsze formy wsparcia, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należało się o to zapytać samych bezdomnych. W pierwszym rozdziale została przedstawiona dostępna w literaturze polskiej i obcej wiedza dotycząca zagadnienia. Omawiane są przyczyny tego zjawiska, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rozdział drugi zawiera przede wszystkim omówienie metod zapobiegania bezdomności w różnych krajach świata. Przedstawione też zostały dwa sposoby podejścia do zagadnienia, to jest metoda drabinkowa oraz metoda housing first. Rozdział trzeci dotyczy przyjętej w pracy strategii badawczej oraz metod i technik badawczych. Zaś w rozdziale czwartym przedstawiłem raport z badań. Ku sporemu zaskoczeniu wykazane zostało w nim, że większość pensjonariuszy wykorzystuje badaną placówkę w sposób bardzo wielostronny i ze znajdywanej tam pomocy jest najczęściej zadowolona.
25. Towarzyszenie w procesie rozeznawania powołania-kierownictwo duchowe a poradnictwo konstruowania życia. Projekt warsztatów rozwijających kompetencje doradcze dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat powołania poruszany w tej pracy jest tematem ważnym. Choć w powszechnej świadomości powołanie odnoszone jest do sfery religijnej lub do wybranych tylko profesji (tzw. „zawodów z powołaniem”), to w literaturze pojawia się także w innych kontekstach i dotyczy po szeroko rozumianego wyboru drogi życia. Moja praca ujmuje powołanie zarówno w wąskim, jak i szerokim kontekście. I choć przede wszystkim skupiam się na poszukiwaniu powołania w wymiarze religijnym i pokazuję jak kierownicy duchowi mogą w tym pomagać, to jednak z drugiej analizuję każdy wybór drogi życiowej i zawodowej jako realizację szerzej rozumianego powołania oraz ukazuję rolę doradców konstruowania życia (czy też doradców zawodowych) w tym procesie. Moim celem było również poszukiwanie podobieństw i różnic między pracą kierowników duchowych a doradców.
26. Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie szerokiego i głębokiego tematu jakim są emocje. Nacisk został położony na wyrażanie ich względem drugiej osoby i zwrócenie uwagi jak ważna jest samoświadomość odczuwanych emocji, tak by potrafić je zakomunikować w sposób zrozumiały. Istotne jest, by przede wszystkim samemu uświadomić sobie co się przeżywa i odczuwa w danej sytuacji. W pracy skupiono się na tym jak powinna być budowana komunikacja między dwojgiem ludzi, którzy znajdują się w bliskiej relacji, tak aby stała się ona skuteczna oraz jakie mogą być napotykane z nią problemy. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są teoretyczne, w których poruszone są kwestie związane z emocjami oraz komunikacją interpersonalną. Natomiast trzeci rozdział poświęcony jest autorskiemu projektowi warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”. W pierwszym rozdziale zostaje przybliżona definicja emocji, jakie są ich główne funkcje oraz jaką rolę pełnią w codziennym życiu. Zawarte w nim są także podstawowe klasyfikacje oraz skąd biorą się w nas emocje. Ostatni podrozdział poświęcony jest formom oraz sposobom ekspresji emocji. Ta część jest rozdziałem teoretycznym, który służy przede wszystkim zebraniu i przedstawieniu podstawowych zagadnień, niezbędnych do pracy nad komunikowaniem emocji w relacji interpersonalnej. Drugi rozdział został poświęcony skutecznej komunikacji, na początku przedstawiona została jej definicja oraz jakie są warunki tego by mogła być nazwana mianem skutecznej. Kolejno prezentowane są różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami w sposobach wyrażania i odbierania emocji od siebie nawzajem. Następnie znajduje się klika propozycji wsparcia dla par w wyrażaniu i komunikowaniu emocji. Do tych propozycji należy terapia komunikacyjna oraz poradnictwo dla par i małżeństw. Każda z nich jest szczegółowo opisana i scharakteryzowana. W ostatnim rozdziale przedstawiony jest autorski projekt warsztatu wraz z metodyką prowadzenia i projektowaniem działań edukacyjnych. W pierwszej części rozdziału zawarte są ogólne zagadnienia między innymi: definicje warsztatu i szkoleń, różnice między nimi, rodzaje szkoleń. Przedstawiono Cykl Kolba, na podstawie, którego stworzono własny warsztat oraz wskazano jakie metody i techniki można w takim warsztacie wykorzystać. Każda z metod i technik, użyte w projekcie zostały bliżej przedstawione i scharakteryzowane. Druga część tego rozdziału to prezentacja autorskiego projektu warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”, jego cele i główne założenia, do kogo jest skierowany wraz z opisem poszczególnych sesji. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” wzbogacona jest aneksem, w którym ujęto rysunek przykładowych komunikatów niewerbalnych mowy ciała oraz zestawienie podstawowych potrzeb kobiet i mężczyzn w relacjach interpersonalnych.
27. Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci w młodszych klasach szkolnych. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
28. Aspiracje życiowe młodych samotnych matek dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
29. Style wychowawcze młodych rodziców dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Temat mojej pracy badawczej to „Style wychowawcze młodych rodziców”. Głównym jej celem było ukazanie, jakie style wychowania preferują współcześnie młodzi rodzice oraz czy któryś ze stylów jest dominujący. W rozdziale pierwszym dokonałam systematyzacji kluczowych dla pracy definicji na podstawie literatury pedagogicznej. Podjęłam się także opisu najważniejszych przemian na gruncie wychowania, jakie miały miejsce w związku z transformacjami społeczno-kulturowymi na przestrzeni lat. Poruszyłam również temat kulturowego uwarunkowania płci związanego z pełnieniem ról rodzicielskich. Rozdział drugi zawiera podstawowe założenia metodologiczne, które nadały kierunek mojemu postępowaniu badawczemu. Dokonałam wyboru paradygmatu, metody i narzędzi badawczych, określiłam cel i przedmiot badań, stworzyłam główny oraz szczegółowe problemy badawcze, scharakteryzowałam próbę badanych oraz opisałam organizację i przebieg badań. Ostatni rozdział zawiera analizę i interpretację zebranych wyników. Pomogła mi w tym analiza pola semantycznego określenia „styl wychowawczy”, analiza sekwencyjna wywiadu oraz analiza autokomentarzy osób badanych. Pracę kończą moje wnioski i refleksje z przeprowadzonych badań.
30. Znaczenie zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia