wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest szczególną wspólnotą, której tematyką zajmuje się wielu badaczy. Zagadnienie rodziny monoparentalnej również odnajduje swą istotność w opracowaniach naukowych. Należy jednak podkreślić, że w związku z przemianami społecznymi sama definicja rodziny ulega zmianie, jak i wszelkie zagadnienia z nią związane. Tematem mojej pracy są : Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym rodziny, zagłębiając się w definicje, funkcje oraz typy i modele rodzin. Drugi rozdział przedstawia rodzinę monoparentalną a funkcjonowanie dziecka w oparciu o literaturę naukową. Trzeci rozdział jest metodologią badań własnych, opisuje podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia badania. Ostatni rozdział to analiza badań własnych, który przedstawia doświadczenia badanych rodzin monoparentalnych z perspektywy postawionych wcześniej problemów badawczych.
2. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy była „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych”. Przygotowując się do napisania pracy dokonałam przeglądu literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Pierwsza część pracy składa się z założeń głównie teoretycznych, w których szczególną uwagę poświęcam sylwetce emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Opisuje wpływ środowiska na adaptacje dziecka, oraz role nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych Moje cztery scenariusze zrealizowałam w grupie najmłodszej, które głównie składały się z zabaw, ale również pojawiła się w nich część teoretyczna oraz ćwiczenia, mające na celu integrację grupy przedszkolnej oraz budowanie pewności siebie . Częścią pracy jest również ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. Dokonałam w niej wyboru metod, oraz technik którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia zajęć. W ostatniej części mojej pracy prezentuje refleksje, oceniając moje mocne oraz słabsze strony.
3. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy magisterskiej to: Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych . Problematyka pracy jest więc związana z życiem intymnym młodzieży. Jej głównym założeniem było sprawdzenie w jaki sposób młodzież opisuje życie intymne na forach internetowych. Praca podzielona została na 3 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Ze względu na złożoność tematyki umieszczone w nim zostały trzy podrozdziały opisujące: młodzież jako kategorię społeczną, młodzież i sferę seksualną życia oraz media jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. W drugiej części opisane zostały metodologiczne podstawy pracy, czyli cel i problemy badawcze pracy, paradygmaty w badaniach edukacyjnych, strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych, metody zbierania danych w badaniach jakościowych oraz analiza treści jako technika badawcza. Ze względu na specyfikę badań przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jako metodę wybrałam przeszukiwanie archiwów, natomiast techniką badawczą jest tutaj analiza treści. Trzecia część pracy to analiza materiału badawczego.
4. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli. Do podjęcia tematu skłoniła mnie moja praca, jako nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem. Praca składać się będzie z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane będą pojęcia związane z autyzmem. Przedstawieni zostaną twórcy zagadnienia oraz teorie naukowe opisujące zaburzenie. Opisane zostaną również symptomy autyzmu oraz główne obszary zaburzeń. Kolejnym punktem rozdziału pierwszego będzie pojęcie diagnozy oraz kryteriów diagnostycznych. Kolejny rozdział będzie skupiał się na przedstawieniu obrazu dziecka z autyzmem w środowisku przedszkolnym. Opisana zostanie też specyfika wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu oraz cele i zadania przedszkola oraz grupy rówieśniczej. Kolejny rozdział jest opisem założeń metodologicznych badań. W rozdziale opisane zostaną pojęcia badań ilościowych i badań jakościowych. Przedmiotem badania tej pracy są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Głównym celem tego badania jest poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Problemem głównym niniejszego badania jest pytanie: jakie są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej? Aby dokonać analizy prezentowanego zagadnienia, wyróżnione zostały szczegółowe pytania badawcze: 1. Jak zdaniem nauczycieli funkcjonuje dziecko w odniesieniu do: sfery rozwoju społecznego? sfery rozwoju emocjonalnego? sfery rozwoju intelektualnego? 2. Jakie zdaniem badanych są najczęstsze problemy w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem oraz jakie są różnice między nimi a dziećmi w normie rozwojowej? 3. Jakie są trudności w pracy z dziećmi z autyzmem? 4. Jak przebiega praca z dzieckiem z autyzmem w grupie? 5. Jaka zdaniem badanych jest ich gotowość do pracy z dziećmi z autyzmem i jakie jest ich samych przygotowanie do tej pracy? Jako ostatni punkt rozdziału przedstawione zostaną metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach oraz szczegółowy opis metody wybranej do realizacji niniejszego badania, którą jest sondaż diagnostyczny. Rozdział czwarty jest przedstawieniem i analizą wyników badań własnych. Badania skupiają się głównie na przedstawieniu obrazu funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej w opinii nauczycieli. Krótko podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że dzieci z autyzmem są obojętne na obecność osób w ich otoczeniu. Nie nawiązują relacji z rówieśnikami lub ta relacja jest mało znacząca, dzieci wydają się być obojętne na rówieśników. Dzieci z autyzmem nie są odrzucone przez grupę. Największe trudności wykazują w sferze behawioralnej. Dzieci mają trudności w przestrzeganiu norm i zasad panującyc
5. Kultura popularna jako źródło wartości, wzorów i aspiracji młodych ludzi. Badanie nastawienia młodzieży do nowych trendów w m dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
6. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku i do jakości życia, która nie uwłacza jego człowieczeństwu. W dzisiejszym społeczeństwie, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne i dla większości coraz mniej zrozumiałe, szansa na rzeczywiste uznanie godności i podmiotowości każdego człowieka staje się problematyczna. Do podjęcia się tego tematu skłoniła mnie refleksja nad tym, jakim prawem pozbawiamy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie praw, gdyż nadal wielu nie-niepełnosprawnych wyraża się sceptycznie na temat ich prawa do współżycia seksualnego, szczególnie zaś osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem - do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny. W swojej pracy zamierzam poznać postawy internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczyny takich, a nie innych poglądów na powyższy temat. W pierwszym rozdziale omówiona została problematyka niepełnosprawności intelektualnej, gdzie w pierwszej kolejności przedstawiono definicję pojęcia niepełnosprawność intelektualna oraz omówiono jej rodzaje. Następnie opisano charakterystykę wybranych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną.. Na końcu tego rozdziału dokładnie opisano potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ograniczenia w ich realizacji. Rozdział drugi z kolei zajmuje się istotą i znaczeniem postaw społecznych, gdzie omówione zostały wybrane zagadnienia. Na początku przedstawiona została definicja postawy oraz sposób badania postaw. Na końcu rozdziału przeanalizowano dotychczasowe wyniki badań dotyczące społecznych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozdział trzeci natomiast dotyczy podstaw metodologicznych niniejszej pracy. Na początku znajduje się opis problematyki podjętych badań, gdzie przedmiotem badań są opinie badanych i deklarowane przez nich postawy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie przedstawiono cel główny badań, którym jest poznanie opinii i określenie deklarowanych postaw badanych internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale tym przedstawiono także cele szczegółowe. Zawarte zostały tam również problemy badawcze, zmienne oraz ich wskaźniki. Badania przeprowadzone zostały za pomocą metody sondażu. Badani udzielali odpowiedzi wypełniając internetowy kwestionariusz ankiety. W ten sposób został zgromadzony materiał badawczy. Dokonano również charakterystyki badanej zbiorowości, którą stanowili internauci. Czwarty rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych, które dotyczyły postaw internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pomocą kwestionariusza ankiet badani byli internauci w przedziale wiekowym od 16 do 60 lat. Analiza wyników badań zawiera porównanie opinii internautów w zakresie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od ich wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, częstotliwości kontaktów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy też wartoś
7. Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej było zbadanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju. Tytułowe zagadnienie postanowiłam przedstawić w dwóch rozdziałach teoretycznych. W rozdziale pierwszym postanowiłam zaprezentować ujęcie kompetencji obecne w literaturze przedmiotu, dlatego też znalazły się tam wyjaśnienia terminologiczne, wymienione zostały typy oraz obszary kompetencji, a także wyszczególniłam w nim ogólne kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i te potrzebne mu i pełniące kluczową rolę w aspekcie pracy z uczniem zdolnym lub uzdolnionym. Rozdział drugi koncentrował się na uczniu zdolnym lub uzdolnionym postrzeganym jako podmiot oddziaływań pedagogicznych. Postanowiłam przedstawić w nim definicyjne ujęcie terminów takich jak: zdolności, uzdolnienia, talent, omówić uwarunkowania oraz podłoża zdolności, zaprezentować charakterystykę ucznia zdolnego skupiając się na kryteriach wyróżniających go spośród innych uczniów, opisać modele pracy z uzdolnionym wychowankiem oraz możliwe przyczyny jego niechęci wobec szkoły i nauczycieli. Rozdział trzeci w całości skupiał się na metodologii badań własnych. Określone w nim zostały założenia badawcze, przedmiot badań oraz cele badawcze, problem badawczy oraz sformułowane zostały wstępne hipotezy badawcze. Ponadto wyszczególniłam w nim zmienne i wskaźniki występujące w podjętym problemie badawczym, wyznaczyłam strategię badań, metody, techniki oraz narzędzia badawcze jakimi będę się posługiwać. Opisałam organizację badań oraz podjęłam temat etyki badawczej. Rozdział czwarty poświęcony został opracowaniu wyników badań kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki udzielania wsparcia oraz projektowania przyszłych kierunków rozwoju dla uczniów zdolnych i uzdolnionych oraz sformułowaniu wniosków końcowych.
8. Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych- badania porównawcze dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy „Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych – badania porównawcze” jest zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz różnice w postawach i zachowaniach prospołecznych uczniów z obu systemów edukacyjnych. Hipotezą jaką w niej przyjęłam jest to, że w systemie szkoły tradycyjnej uczniowie mają mniejszą świadomość prospołeczności, jednak więcej działają na rzecz społeczności natomiast uczniowie szkół alternatywnych rzadziej włączają się w działania prospołeczne, ale świadomość takich postaw jest większa. W pracy przedstawiłam teorię dotyczącą postaw prospołecznych, rolę edukacji w ich kształtowaniu, a także edukację w systemie tradycyjnym i alternatywnym. Wybrana przeze mnie metoda badawcza to sondaż diagnostyczny. Ankieta jest techniką, którą zastosowałam w moich badaniach. Badania przeprowadzałam bezpośrednio wśród uczniów wrocławskich szkół tradycyjnych i alternatywnych. Analiza wyników badań pokazuje, że postawiona przeze mnie hipoteza się nie sprawdziła. Wiedza na temat postaw jest porównywalny w obu typach szkół. Zdecydowanie częściej uczniowie szkoły tradycyjnej angażują się w działania prospołeczne. Szkoła tworzy przestrzeń dla takich działań oraz je wspiera. W szkole alternatywnej jest mniej działań prospołecznych, wartości postrzegane są za mniej ważne. Pracownicy mocniej pilnują wartości w tym typie szkoły, ale nie przekłada się to na działania ani większą wiedzę i świadomość uczniów. Emocje towarzyszące działaniom prospołecznym oraz motywacja do nich są na podobnym poziomie w obu typach szkół. Na zakończenie pracy przedstawiłam praktyczne wskazówki dotyczące zwrócenia uwagi na postawy i zachowania prospołeczne uczniów obu typów szkół, a przede wszystkim wyjścia z takimi aktywnościami poza środowisko rodzinne i szkolne. Problemem jaki wystąpił podczas pisania pracy było nawiązanie współpracy i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów ze szkół alternatywnych, ponieważ w szkołach demokratycznym uczniowie mają oni wybór, czy chcą wziąć udział w badaniach, czy nie. I nie jest takie proste zachęcenie ich do wypełniania ankiety kiedy mają np. przyjemniejszą alternatywę spędzenia czasu.
9. Czas wolny studentów pedagogiki. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest czas wolny studentów pedagogiki. Celem było zbadanie jak studenci pedagogiki spędzają czas wolny. Teoretyczne założenia dotyczące realizacji celów w zakresie spędzania czasu wolnego w badanym obszarze były realizowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety pokazały wiele odmienności zależnych od tego czy jest się studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Badania potwierdziły również, że studenci studiów niestacjonarnych dysponują mniejszą ilością czasu wolnego. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie upodobań spędzania wolnego czasu przez studentów jak i ograniczeń związanych z posiadanymi na te cele finansami. W badaniach widoczna jest również dominacja form biernych spędzania wolnego czasu oraz zadowolenie większości ankietowanych ze sposobów jego spędzania.
10. Postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki. Pierwszy rozdział poświęcony został rodzinie jako podstawowemu środowisku wychowawczemu. W drugim rozdziale skupiono się na rodzicach. W trzecim rozdziale wyodrębnione zostały relacje. Czwarty rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat postaw wychowawczych rodziców w narracji studentów pedagogiki. Przeprowadzone zostały wywiady z czterema studentami pedagogiki, z rodzin o różnej wielkości i ilości rodzeństwa: z jedynaczką oraz osobami posiadającymi jedno, dwoje oraz troje rodzeństwa.
11. Promocja zdrowia psychicznego w pracy psychologa szkolnego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było opisanie sposobu, w jaki psycholog szkolny realizuje zadania z obszaru promocji zdrowia psychicznego. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, założenia koncepcji promocji zdrowia psychicznego oraz jej formalnych podstaw, a także zadania psychologa szkolnego w tym obszarze. W badaniach własnych obrano podejście jakościowe, metodę studium przypadku. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, w maju 2018 roku przeprowadzono wywiady z pięcioma psychologami szkolnymi o różnym doświadczeniu zawodowym. Rezultatem pracy jest opis sposobów realizacji promocji zdrowia psychicznego przez psychologa szkolnego, w którym podkreślono, w jak różnorodny sposób psycholodzy postrzegają swoją rolę we wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodzieży, z kim współpracują w tym obszarze, w jaki sposób planują i oceniają efekty swojej pracy oraz jaka jest specyfika podejmowanych przez nich działań.
12. Twórczość plastyczna w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy zbadam, w jakim stopniu twórczość plastyczna jest wykorzystywana w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej samym nauczycielom i ich pracy w szkole, a także przybliżyć poglądy środowisk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych na temat twórczości. W rozdziale pierwszym przedstawiono procesy i zmiany zachodzące w poglądach na edukację wczesnoszkolną z punktu widzenia historycznego. W kolejnej części rozdziału został poruszony temat współczesnych teorii edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono szereg obecnie rozwijających się i funkcjonujących nurtów pedagogicznych z podziałem na przeciwstawne teorie pedagogiki autorytarnej i antyautorytarnej. W rozdziale drugim podjęty został temat dotyczący twórczości zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniu twórczości. Przedstawiono podstawowe pojęcia z dziedziny twórczości, to znaczy definicje i stwierdzenia dotyczące twórczości oraz elementy składające się na proces twórczy. W następnym, czwartym rozdziale odnoszącym się do metodologii badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań wraz z sformułowaniem problemu badawczego. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze z punktu widzenia różnych autorów literatury przedmiotu. W ostatnim, piątym rozdziale dokonana została próba analizy przeprowadzonych badań na bazie wywiadów z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono pięć wywiadów z nauczycielkami, uczącymi zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej. Dowodząc empirycznie znaczenia twórczości plastycznej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia jej roli oraz konieczności rozwijania twórczych form edukacji.
13. Uwarunkowania zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie uwarunkowań zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej. Przeprowadzone badania jakościowe metodą indywidualnego przypadku za pomocą wywiadów miały za zadanie wskazać na przyczyny, warunki i okoliczności powstania zachowań agresywnych u wskazanego chłopca. Praca pod względem konstrukcyjnym składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej opisane zostały zagadnienia związane z teorią dotyczącą zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast w części empirycznej został zawarty rozdział metodologiczny oraz rozdział stanowiący analizę badań własnych.
14. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie pokazać charakter oraz przebieg współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na opisaniu zagadnień związanych z rodziną, pieczą zastępczą oraz pedagogiem szkolnym. W części metodologicznej pracy dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badań własnych, w której dokonano opisu pięciu przypadków, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi.
15. Komunikowanie się starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca składa się z 6 rozdziałów dotyczących procesu komunikacji starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Pierwszy rozdział omawia pojęcie oraz rodzaje komunikacji, kompetencje medialne uczniów oraz kwestie komunikacji w cyberprzestrzeni. W kolejnych rozdziałach nawiązano do zagrożeń i szans jakie niesie poruszanie się w sieci. Omówiono także narzędzia do komunikowania się w Internecie. Czwarty rozdział dotyczy zagadnienia starszych uczniów szkoły podstawowej, gwary uczniowskiej oraz kompetencji porozumiewania się. W pracy określono przedmiot, cel badań oraz problemy badawcze, a także zawarto wyniki badań własnych.
16. Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska porusza problem rodzinnych i szkolnych uwarunkowań rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy rozdział opisuje teoretyczną część pracy. Został on podzielony na trzy podrozdziały. W pierwszym podrozdziale przedstawiono pojęcie zdolności i uzdolnień w literaturze przedmiotu. Drugi podrozdział opisuje specyfikę środowiska rodzinnego z uwzględnieniem rodziny jako grupy społecznej, jej funkcji oraz postaw rodzicielskich, a także przedstawia specyfikę środowiska szkolnego, ujmując szkołę jako instytucję społeczną, opisując jej cechy, funkcje i zachodzące w szkole procesy wychowania. W końcowej części podrozdziału przedstawiono współpracę rodziny i szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W ostatnim podrozdziale scharakteryzowano sylwetkę dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zachodzących zmian w rozwoju fizycznym oraz poznawczym. Drugi rozdział przedstawia metodologiczne założenia badań pedagogicznych. Zawiera on charakterystykę metodologii jako nauki oraz opis celu badań, problematyki badawczej, wyboru podejścia badawczego, doboru próby badawczej, a także metody, techniki i narzędzia badawczego, zastosowanych w pracy. Trzeci rozdział przedstawia analizę przypadku dziecka uzdolnionego. Końcowa faza pracy podsumowuje przeprowadzone badania.
17. Rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy magisterskiej jest rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci. Rozwód jest wydarzeniem, które zmienia dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych, stanowi jedno z najbardziej znaczących doświadczeń. W efekcie może on przyczyniać się do tworzenia przez dzieci negatywnych poglądów dotyczących małżeństwa oraz rodziny. W związku z powyższym, celem podejmowanych badań jest ukazanie doświadczeń osób, które w dzieciństwie przeżyły rozwód swoich rodziców. Pierwsza część pracy składa się z rozdziałów o charakterze teoretycznym. Stanowią one rozważania podjętej problematyki na podstawie literatury przedmiotu: charakterystyki współczesnej rodziny, rozwodu i jego konsekwencji dla rodziny oraz funkcjonowania dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. Druga część to metodologiczne podstawy badań własnych, a trzecia to przedstawienie przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano rodzinę jako pojęcie pedagogiki oraz jej typy i funkcje. Ponadto zaprezentowano style wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie oraz trudności związane z ich kształtowaniem. W tym rozdziale został także opisany systemowy model rodziny, mechanizmy warunkujące rozwój dziecka w rodzinie oraz modele środowiska rodzinnego wg U. Bronfenbrennera. Zwrócono również uwagę na zmiany i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. Rozdział drugi stanowi opis pojęcia jakim jest rozwód. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące jego przyczyn, a także poszczególne etapy, które towarzyszą temu zjawisku. Dużo uwagi zostało poświęconej skutkom rozwodu. W rozdziale tym ukazano także rozwód jako problem współczesnej rodziny. W rozdziale trzecim została przedstawiona sytuacja emocjonalna dziecka, jaka towarzyszy mu w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego. Opisano również funkcjonowanie społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych oraz trudności, jakie mogą występować podczas ich wychowania. Zwrócono także uwagę na wsparcie, które jest niezbędne dla dzieci z rodzin rozwiedzionych. W drugiej części pracy przedstawiona została część metodologiczna pracy badawczej. Sprecyzowany został przedmiot i cel badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały zastosowane przy realizacji badań, a także została scharakteryzowana organizacja oraz teren badań. Trzecia część pracy obejmuje wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone wśród respondentów. Dotyczyły one wypełniania poszczególnych funkcji rodziny na etapach: przed procesem rozwodowym, w trakcie trwania procesu rozwodowego oraz po zakończeniu procesu rozwodowego. Podczas przeprowadzania badań posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który został przygotowany na podstawie wybranych wyznaczników poszczególnych funkcji rodziny. W ostatniej części pracy zostało przedstawione zakończenie, w którym zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonych badań.
18. Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zaprezentowanie różnych obrazów kobiet, występujących w reklamach telewizyjnych. Temat jest bardzo aktualny, ponieważ współczesny świat jest światem mediów. Co oznacza, że nieustannie spotykamy się z różnego rodzaju reklamami, a szczególnie z reklamami telewizyjnymi, które mają wpływ na nasze życie. Skłaniają nas nie tylko do zakupów, ale również do naśladowania życia bohaterek, przedstawionych w reklamie. Media dają dużo możliwości, ale mimo tego stanowią również zagrożenia.
19. FUNKCJONOWANIE NOCLEGOWNI TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest sytuacja ludzi bezdomnych w Polsce. Zamierzałem opisać sposoby wykorzystywania przez osoby bezdomne placówki znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Małachowskiego, należącej do Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta. Chodziło głównie o to czy pomoc społeczna oferując klientom najrozmaitsze formy wsparcia, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należało się o to zapytać samych bezdomnych. W pierwszym rozdziale została przedstawiona dostępna w literaturze polskiej i obcej wiedza dotycząca zagadnienia. Omawiane są przyczyny tego zjawiska, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rozdział drugi zawiera przede wszystkim omówienie metod zapobiegania bezdomności w różnych krajach świata. Przedstawione też zostały dwa sposoby podejścia do zagadnienia, to jest metoda drabinkowa oraz metoda housing first. Rozdział trzeci dotyczy przyjętej w pracy strategii badawczej oraz metod i technik badawczych. Zaś w rozdziale czwartym przedstawiłem raport z badań. Ku sporemu zaskoczeniu wykazane zostało w nim, że większość pensjonariuszy wykorzystuje badaną placówkę w sposób bardzo wielostronny i ze znajdywanej tam pomocy jest najczęściej zadowolona.
20. Towarzyszenie w procesie rozeznawania powołania-kierownictwo duchowe a poradnictwo konstruowania życia. Projekt warsztatów rozwijających kompetencje doradcze dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat powołania poruszany w tej pracy jest tematem ważnym. Choć w powszechnej świadomości powołanie odnoszone jest do sfery religijnej lub do wybranych tylko profesji (tzw. „zawodów z powołaniem”), to w literaturze pojawia się także w innych kontekstach i dotyczy po szeroko rozumianego wyboru drogi życia. Moja praca ujmuje powołanie zarówno w wąskim, jak i szerokim kontekście. I choć przede wszystkim skupiam się na poszukiwaniu powołania w wymiarze religijnym i pokazuję jak kierownicy duchowi mogą w tym pomagać, to jednak z drugiej analizuję każdy wybór drogi życiowej i zawodowej jako realizację szerzej rozumianego powołania oraz ukazuję rolę doradców konstruowania życia (czy też doradców zawodowych) w tym procesie. Moim celem było również poszukiwanie podobieństw i różnic między pracą kierowników duchowych a doradców.
21. Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie szerokiego i głębokiego tematu jakim są emocje. Nacisk został położony na wyrażanie ich względem drugiej osoby i zwrócenie uwagi jak ważna jest samoświadomość odczuwanych emocji, tak by potrafić je zakomunikować w sposób zrozumiały. Istotne jest, by przede wszystkim samemu uświadomić sobie co się przeżywa i odczuwa w danej sytuacji. W pracy skupiono się na tym jak powinna być budowana komunikacja między dwojgiem ludzi, którzy znajdują się w bliskiej relacji, tak aby stała się ona skuteczna oraz jakie mogą być napotykane z nią problemy. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są teoretyczne, w których poruszone są kwestie związane z emocjami oraz komunikacją interpersonalną. Natomiast trzeci rozdział poświęcony jest autorskiemu projektowi warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”. W pierwszym rozdziale zostaje przybliżona definicja emocji, jakie są ich główne funkcje oraz jaką rolę pełnią w codziennym życiu. Zawarte w nim są także podstawowe klasyfikacje oraz skąd biorą się w nas emocje. Ostatni podrozdział poświęcony jest formom oraz sposobom ekspresji emocji. Ta część jest rozdziałem teoretycznym, który służy przede wszystkim zebraniu i przedstawieniu podstawowych zagadnień, niezbędnych do pracy nad komunikowaniem emocji w relacji interpersonalnej. Drugi rozdział został poświęcony skutecznej komunikacji, na początku przedstawiona została jej definicja oraz jakie są warunki tego by mogła być nazwana mianem skutecznej. Kolejno prezentowane są różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami w sposobach wyrażania i odbierania emocji od siebie nawzajem. Następnie znajduje się klika propozycji wsparcia dla par w wyrażaniu i komunikowaniu emocji. Do tych propozycji należy terapia komunikacyjna oraz poradnictwo dla par i małżeństw. Każda z nich jest szczegółowo opisana i scharakteryzowana. W ostatnim rozdziale przedstawiony jest autorski projekt warsztatu wraz z metodyką prowadzenia i projektowaniem działań edukacyjnych. W pierwszej części rozdziału zawarte są ogólne zagadnienia między innymi: definicje warsztatu i szkoleń, różnice między nimi, rodzaje szkoleń. Przedstawiono Cykl Kolba, na podstawie, którego stworzono własny warsztat oraz wskazano jakie metody i techniki można w takim warsztacie wykorzystać. Każda z metod i technik, użyte w projekcie zostały bliżej przedstawione i scharakteryzowane. Druga część tego rozdziału to prezentacja autorskiego projektu warsztatu „Emocje – jak je wyrażać?”, jego cele i główne założenia, do kogo jest skierowany wraz z opisem poszczególnych sesji. Praca „Emocje w bliskich związkach interpersonalnych. Projekt warsztatu komunikacyjnego dla par” wzbogacona jest aneksem, w którym ujęto rysunek przykładowych komunikatów niewerbalnych mowy ciała oraz zestawienie podstawowych potrzeb kobiet i mężczyzn w relacjach interpersonalnych.
22. Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci w młodszych klasach szkolnych. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
23. Aspiracje życiowe młodych samotnych matek dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
24. Style wychowawcze młodych rodziców dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
25. Znaczenie zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
26. Funkcjonowanie małżeństwa w kontekście syndromu pustego gniazda dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy badawczej jest opuszczenie domu przez usamodzielnione dzieci i powiązane z tym zmiany w funkcjonowaniu małżeństwa, które w dzisiejszej literaturze definiuje się jako syndrom pustego gniazda. Praca złożona jest z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział jest opisem definicji, etapów oraz cech małżeństwa oraz trudności w życiu małżeńskim. Drugi rozdział traktuje o istocie syndromu pustego gniazda. Zawiera jego definicje i opisuje syndrom pustego gniazda z różnych perspektyw: tożsamości małżonków; korzyści oraz trudności w życiu małżeńskim związane z odejściem dzieci. Trzeci rozdział opisuje metodologiczne podstawy badań pracy naukowej. Zawiera on cel i przedmiot badań a także opis metody wykorzystanej w badaniach. Rozdział przybliża przebieg badań oraz charakteryzuję próbę badaną. Czwarty rozdział zawiera opis oraz analizę badań. Ostatnią częścią pracy są wyniki badań i refleksje końcowe.
27. Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka wwieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Temat mojej pracy nosi tytuł: „Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.” Problematyka odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze poznawczym. Rozwój poznawczy jest bardzo istotny w wychowaniu przedszkolnym i to właśnie w tym czasie jest najbardziej zauważalny. Poznawanie własnego ciała oraz świadomość przestrzeni bardzo dynamicznie rozwija się w czasie uczęszczania do przedszkola, dlatego też postanowiłam tej kwestii poświęcić swoją pracę wykorzystując do tego Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Ze względu na to, że ruch w życiu dzieci jest wszechobecny uznałam, iż warto pokazać jak wiele można dzięki niemu osiągnąć. Wybrałam taki temat ze względu na to, iż wiek przedszkolny jest to czas, w którym dziecko bardzo intensywnie się rozwija oraz buduje swój własny obraz świata. Metoda Ruchu Rozwijającego jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego u dzieci, w tym między innymi świadomości własnego ciała oraz przestrzeni, co jest niezbędne do kreowania własnego obrazu świata oraz otaczającej rzeczywistości . Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przybliżam problematykę pracy. Posłużył on również zebraniu i usystematyzowaniu mojej wiedzy z zakresu rozwoju poznawczego oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Charakteryzuję rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie poznawczym. Zwracam uwagę na to, w jaki sposób rozwój poznawczy przebiega oraz w jaki sposób można go wspierać. Dokonuję przeglądu teorii opisującej Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, możliwości tej metody oraz sposoby jej wykorzystania w zajęciach dydaktycznych w taki sposób, aby były przystępne dla dzieci oraz sprawiały im przyjemność. Część teoretyczna stanowi pewnego rodzaju wstęp do mojego projektu edukacyjnego. W rozdziale drugim niniejszej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych „Ja i otaczający mnie świat” skierowany do grupy dzieci 4-letnich. Tytuł mojego projektu odnosi się do celów, które chcę osiągnąć w mojej pracy, a mianowicie świadomości własnego ciała oraz przestrzeni. W założeniach projektu odwołuję się do teorii konstruktywistycznej, która stanowi podstawę pracy z dziećmi. W pierwszym podrozdziale zostały przedstawione założenia teoretyczne, czyli koncepcja, struktura zajęć oraz ich założenia. Drugi podrozdział został poświęcony prezentacji projektu. Zaplanowane zajęcia zapisałam w 4 scenariuszach opartych na modelu dnia aktywności, który moim zdaniem jest najbardziej przystępną formą pracy z dziećmi. Scenariusze są połączeniem zajęć dydaktycznych z ćwiczeniami ruchowymi. Ostatni podrozdział opisuje kontekst sytuacyjny realizowanych przeze mnie działań edukacyjnych. W trzecim rozdziale dokonuję ewaluacji własnych działań edukacyjnych. Ewaluacja służy sformułowaniu wniosków dla przyszłej pracy nauczyciela co został
28. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Studium indywidualnego przypadku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie to niewątpliwie ciężkie i przełomowe wydarzenie. Niniejsza praca oraz przeprowadzone w jej ramach badania mają na celu zbadanie zjawisk zachodzących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, poznanie w jakim stopniu wydarzenie to ma wpływ na poszczególnych jej członków. Codzienność rodziny dziecka niepełnosprawnego przepełniona jest wieloma wyzwaniami i zadaniami, które niejednokrotnie przekraczają siły, wymagają poświecenia czasu, oraz zmiany funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Doświadczenia i emocje przedstawiane przez członków rodziny są różne ze względu na pełnione przez nich funkcje i role, dlatego ważna jest rozmowa nie tylko z rodzicami, ale także z rodzeństwem. Opisywane w literaturze zachowania, etapy przystosowania się do niepełnosprawności dziecka, czy postawy rodzicielskie, są teorią, która dopiero po skonfrontowaniu z relacjami konkretnych rodzin może pozwolić na lepsze zrozumienie tego zjawiska. Do zrealizowania celów pracy przeprowadziłam wywiady z poszczególnymi członkami rodziny, miałam okazję poznać ich refleksje, doświadczenia, oraz przeżywane przez nich emocje. Ze względu na fakt, że mam niepełnosprawnego brata, rodziną, którą wybrałam, jest moja własna. Dzięki temu miałam możliwość skonfrontować moje przeżycia i refleksje z tymi przedstawianymi przez najbliższe mi osoby. Chciałabym, aby niniejsza praca pozwoliła na lepsze zrozumienie potrzeb i problemów z jakimi zmaga się rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Dokładniejsze poznanie relacji każdego członka daje możliwość skuteczniejszej pomocy w codziennym funkcjonowaniu takiej rodziny.
29. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez rodziców i nauczycieli u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca skupia się na temacie dotyczącym zainteresowań czytelniczych dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Celem pracy było poznanie opinii rodziców i nauczycieli na temat sposobów rozwijania przez nich zainteresowań czytelniczych u dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. W pracy przedstawiono kolejno: czytelnictwo w świetle literatury przedmiotu. Skupiono się na rysie historycznym czytelnictwa, podano definicje czytelnictwa, zainteresowania czytelnicze w różnych okresach rozwoju psychofizycznego. Praca zawiera także treści dotyczące czytelnictwa wśród dzieci w świetle rozwoju zainteresowań czytelniczych. Szczególną uwagę poświecono roli środowiska wychowującego w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych. Kolejne treści dotyczyły metodologii badań własnych oraz ich organizacji. Przedstawiono w pracy metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Praca zawiera również wyniki przeprowadzonych badań. Zakończenie stanowi podsumowanie pracy.
30. Przystosowanie osób ze spektrum autyzmu do życia społecznego dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska opisuje przystosowanie osób ze spektrum autyzmu w życiu społecznym. W pierwszym rozdziale pracy wyjaśnione zostało pojęcie autyzmu, przyczyny zaburzeń autystycznych, główne objawy autyzmu, a także relacje społeczne osób ze spektrum autyzmu. W kolejnym rozdziale opisane zostało pojęcie przystosowania społecznego, a także czynniki wpływające na przystosowanie społeczne. W rozdziale metodologicznym opisano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przedstawiono charakterystykę grupy badawczej zarówno osób ze spektrum autyzmu oraz terapeutów pracujących z osobami dotkniętymi autyzmem. W ostatnim rozdziale mojej pracy opisałam przebieg badań oraz wnioski, które uzyskałam podczas realizowania badań. Na końcu pracy został umieszczony aneks, w którym przedstawiłam pytania, które były zadawane badanym.