Możliwości grantowe

INFORMACJE OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ BIURA PROJEKTÓW ZAGRANICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI GRANTOWE – LUTY1

 

Zestawienie ofert grantów i stypendiów, opracowanych przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS:

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków w ramach konkursów międzynarodowych:

SHENG 2 - druga edycja konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Finansowane będą projekty w wybranych dyscyplinach nauki - panele NCN: ST4, ST5, ST8, NZ1, NZ2, NZ3, NZ4, NZ5, NZ6, NZ7, NZ8, NZ9, HS6. Termin składania wniosków krajowych w systemie osf upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2

Weave-UNISONO - międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie. Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system osf, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (w roku 2021 rolę agencji wiodącej pełni FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Szczegółowe informacje o naborach wniosków wspólnych do poszczególnych agencji wiodących oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCN.

Konkurs sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie (Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy).

Harmonogram naboru:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCN.

Konkurs sieci ForestValue 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następujących tematów:

 • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals
 • Building with wood from various perspectives
 • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja.

Wnioski składa się na poziomie międzynarodowym w elektronicznym systemie składania wniosków sieci ForestValue (ESS) oraz na poziomie krajowym do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Konkurs jest jednoetapowy.

Termin składania wniosków wspólnych międzynarodowych upływa: 13 kwietnia 2021 r., 13:00 CEST

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN.

 

CHIST-ERA - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions

2. Towards Sustainable ICT

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Wnioski należy składać na poziomie międzynarodowym w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS) oraz krajowym do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 8 marca 2021 r.

Szczegółowe informacja na stronie NCN.

 

JPIAMR - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie weźmie udział 21 krajów: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Składanie wniosków odbywa się:

- na poziomie międzynarodowym (dwa etapy):

1 etap: 16 marca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals.

2 etap: 12 lipca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

- oraz na poziomie krajowym: do 19 lipca 2021 r. (16:00 CET) - termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

Więcej na stronie konkursu.

 

Konkurs sieci JPI Urban Europe 2021- konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja

Proces wnioskowania: poziom międzynarodowy (dwuetapowy) - wniosek należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków, prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą oraz poziom krajowy - wniosek do NCN należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu osf w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)

Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2021 r.

Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23 września 2021 r. (14:00 CET)

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 30 września 2021 r.

Szczegółowy opis konkursu.

 

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trwa nabór wniosków w ramach:

POLLUX X / CORE 2021 - konkurs na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze "Industrial and Service Transformation”, obejmującym zagadnienia:

 • Trusted data-driven economy and critical systems Security and cybersecurity, reliability and trust Cyber-physical systems
 • Future computer & communication systems
 • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
 • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
 • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCBR.

AAL 2021 Call - międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny. Data zamknięcia naboru: 21.05.2021 r. Szczegółowe informacje na stronie NCBR.

ERA-NET Cofund ERA-HDHL - konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów. W ramach tej inicjatywy finansowane są projekty realizowane przez co najmniej trzech partnerów z różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych.

Termin składania wniosków: do 8 kwietnia 2021 r. 17.00.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Pozostałe konkursy NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa