Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów

W kwietniu 2020 r. Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego uzyskał środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury)  na realizację zadania pt. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów, w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych. 

Projekt zakłada przygotowanie do wydania publikacji książkowej zawierającej wyniki badań przemian krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów w okresie od XIII w. do XX w.- podsumowanie prac badawczych interdyscyplinarnego zespołu, ukierunkowanych na rekonstrukcję indywidualnych cech subregionu. Rezultaty badań przedstawia model złożony z uzupełniających się elementów funkcjonalnych- założeń obronnych, miast, wsi wraz z organizacją pól, ośrodków górniczych i reliktów egzekucji prawa.

Termin wykonania zadania: 1.04.2020r.-31.12.2020r.