Realizowane

Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski.


Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska.


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.
Wydana publikacja, Wrocław 2020


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz