Studenckie Koło Naukowe Archeologów

SKNA jest uczelnianą organizacją studencką, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów. Podzielone jest na szereg sekcji, które umożliwiają pracę w mniejszych grupach, złożonych z osób dzielących zainteresowanie odpowiednimi epokami, przedmiotami, czy innymi zagadnieniami związanymi z archeologią.

Studenckie Koło Naukowe Archeologów funkcjonuje aktywnie od wielu lat i prowadzone jest przez kolejne generacje studentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co wymagane jest na egzamin i aspirują do prowadzenia własnych projektów badawczych, jak i dzielenia się ich wynikami z innymi.

Każdego zainteresowanego przyłączeniem się do Koła prosimy o kontakt i zapraszamy na spotkania!

» skrzynka pocztowa SKNA: sknarcheo@gmail.com

» facebook: www.facebook.com/SKNAUWr

» prywatna strona koła: https://sknauwr.wordpress.com

Zarząd SKNA w roku akademickim 2017/2018:

Przewodniczący - Grzegorz Michalec (kontakt: tel. 691958976)

W-ce przewodniczący ds. organizacyjnych - Zofia Różok (kontakt: tel. 537384583)

W-ce przewodnicząca ds. finansowych - Aleksandra Gawron (kontakt: tel. 695764528)

Opiekun koła: dr Marcin Bohr

Sekcje SKNA w roku akademickim 2017/2018:

Członkowie SKN Archeologów zrzeszają się w sekcjach, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania związane z konkretną dziedziną. Przynależność do sekcji jest dobrowolna. W roku akademickim 2017/2018 działa pięć sekcji:

 • Zbrojnik – Sekcja Epoki Kamienia, kierownik: Grzegorz Michalec (grzesiek.michalec@gmail.com)
 • Pobite gary – Sekcja Garncarstwa i Archeologii Eksperymentalnej, kierownik: Aleksandra Gawron (aleksandra.anna.gawron@gmail.com)
 • Sekcja Średniowiecza, kierownik: Kacper Siejkowski (kolbergjestin@gmail.com)
 • Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej, kierownik: Urszula Laska (urszula.laska@yahoo.com)
 • Sekcja Archeologii Sądowej, kierownik: Angelika Słodka (angelikaslodka@gmail.com)

Plan pracy sekcji Archeologii Śródziemnomorskiej

 1. Czynny udział w inicjatywach podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Archeologów: (Nocy Humanistów, Międzyuczelnianych Warsztatach Archeologicznych, Giełdzie Kół Naukowych)
 2. Czynny udział członków sekcji w konferencjach naukowych
 3. Referaty podczas spotkań sekcji
 4. Organizacja konferencji naukowych w roku akademickim 2017/2018
 5. Udział członków sekcji w badaniach archeologicznych w Polsce i za granicą (w ramach programu Erasmus+, przy współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi)
 6. Popularyzacja archeologii śródziemnomorskiej wśród dzieci i młodzieży  – wizyty w szkołach i przedszkolach z prelekcjami popularyzującymi archeologię
 7. Wyjazd naukowy do Rzymu(kwerenda w instytucjach naukowych, nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi w Rzymie)
 8. Wyjazd naukowy do Aten
 9. Wyjazd naukowy do Berlina – kwerenda biblioteczna, zwiedzanie Pergamonu
 10. Zorganizowanie spotkania, na którym zaproszony archeolog wygłosi wykład z zakresu Archeologii Śródziemnomorskiej

Pobite gary – Sekcja Garncarstwa i Archeologii Eksperymentalnej

 1. Wyjazdy terenowe w celu pozyskania surowców (glina, materiał mineralny i organiczny);
 2. Zajęcia praktyczne – produkcja naczyń i innych wyrobów ceramicznych;
 3. Eksperymenty: wypalanie naczyń w ognisku, budowa pieca, sezonowanie gliny, pełna produkcja naczyń ceramicznych;
 4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat produkcji naczyń w pradziejach i działalność sekcji w mediach społecznościowych;
 5. Popularyzacja wiedzy na temat archeologii podczas festiwali popularnonaukowych;
 6. Sklejanie ceramiki pochodzącej z wykopalisk archeologicznych – stanowisko w Ruszowicach;
 7. Czynny udział w giełdzie kół naukowych – 24.11.2017;
 8. Czynny udział w organizacji warsztatów archeologicznych – wiosna 2018;
 9. Aranżacja gablot z ceramiką w sali nr 5;
 10. Wyjazd do pracowni garncarskiej na kilkudniowe praktyki;
 11. Współpraca z Ceramicznym Kołem Naukowym ASP

Plan pracy sekcji Śląsk Średniowieczny

 1. Propagowanie wiedzy na temat stanowisk o charakterze obronnym – śladami warowni obronnych pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku
 2. Popularyzacja wiedzy na temat numizmatyki śląska średniowiecznego
 3. Wyjazdy edukacyjne śladami obwarowań
 4. Organizacja konferencji o nowoczesnych metodach badań – nowe technologie wykorzystywane podczas prac archeologicznych; wykorzystanie wykrywacza metali na stanowiskach archeologicznych na przykładzie badań na Gromniku
 5. Wykorzystanie systemu GIS w poszukiwaniu stanowisk archeologicznych (geoportal, zdjęcia satelitarne oraz lotnicze)
 6. Użycie metod nieinwazyjnych, nauka obsługi detektorów cyfrowych i analogowych; popularyzacja wiedzy na temat najnowszego sprzętu badawczego oraz technologii w badaniach
 7. Udział w imprezach rekonstrukcyjnych
 8. Wyjazdy na konferencje i warsztaty związane ze średniowieczem
 9. Udział w dwudniowej konferencji numizmatycznej” Syn Num 2018” organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Numizmatyczne.
 10. Wyjazdy na badania powierzchniowe we współpracy z oddziałem wrocławskim PAN (prospekcja na Legnickim Polu, w poszukiwaniu zabytków z bitwy pod Legnicą, doktor Dominik Nowakowski)

Plan pracy sekcji epoki kamienia - "Zbrojnik"

 1. Badania terenowe (sondaże, prospekcja powierzchniowa, wykopaliska) na obszarze Polski i poza jej granicami, przy współpracy z pracownikami naukowymi.
 2. Wyjazdy naukowo-dydaktyczne m.in. Biskupin, stanowiska jaskiniowe na Jurze Krakowsko . Częstochowskiej, Krzemionki Opatowskie, Jura Szwabska.
 3. Udział w konferencjach, warsztatach studenckich, festiwalach naukowych.
 4. Nauka podstawowych technik krzemieniarstwa, obróbki kości i innych materiałów organicznych.
 5. Archeologia eksperymentalna, m.in. traseologia, badanie technik krzemieniarskich,.
 6. Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi m.in. archeologii, paleobiologii, geografii, geologii; oraz innymi sekcjami SKNA UWr.
 7. Promocja działalności sekcji na portalach społecznościowych.
 8. Analizowanie  i opracowywanie zabytków archeologicznych przy współpracy z pracownikami naukowymi UWr.
 9. Wykłady i dyskusje naukowe z zaproszonymi gośćmi.
 10. Aktualizacja danych na temat stanowisk archeologicznych na podstawie źródeł archiwalnych i muzealnych.

Plan pracy sekcji Archeologii Sądowej

 1. Organizacja konferencji: - Oręż, kość, sztuka (III edycja) - Interdyscyplinarna konferencja archeologiczno - antropologiczna
 2. Przeprowadzenie warsztatów z użyciem materiału osteologicznego, metod archeologicznych oraz pracy z materiałem archiwistycznym.
 3. Wygłaszanie referatów dotyczących zagadnień z zakresu archeologii, archeologii sądowej, antropologii oraz entomologii sądowej.
 4. Praca z dydaktycznymi materiałami audiowizualnymi o tematyce archeologicznej i antropologicznej oraz dyskusje na ich temat.
 5. Wyjazdy/ wyjścia dydaktyczne: - Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu - Muzeum Człowieka we Wrocławiu - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu