Specjalności na studiach drugiego stopnia (magisterskich)

opiekun: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz

opiekun: prof. dr hab. Józef Szykulski

Od roku 2008 program nauczania w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje również Archeologię Nowego Świata. Tematyka zajęć dotyczy historii rozwoju prekolumbijskich cywilizacji obu Ameryk, a także archeologię okresu kolonialnego. Jednakże główny nacisk położony jest na archeologię obszaru Andów i wybrzeża Pacyfiku, jak również na archeologię południowej części basenu Morza Karaibskiego. Takie ukierunkowanie wynika z faktu, że właśnie na tym obszarze Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekty badawcze w których uczestniczą naukowcy i studenci naszej uczelni.

Oferta dydaktyczna w zakresie Archeologii Nowego Świata obejmuje wykłady, konwersatoria oraz seminaria. Dzięki znajdującym się w Instytucie stosunkowo bogatym zbiorom bibliotecznym, dotyczącym archeologii obu Ameryk, studenci mają możliwość bezpośredniego dostępu do literatury fachowej.

Programem nauczania kieruje prof. dr hab. Józef Szykulski, który od ponad 30 lat prowadzi badania archeologiczne na obszarze Peru, Boliwii, Ekwadoru i Kolumbii. Badacz ten, przez wiele lat, wykładał w uniwersytetach Peru i Kolumbii. W ramach proponowanej specjalizacji przewidziane są również wykłady prowadzone przez naukowców z innych instytucji akademickich Polski oraz badawczych z instytucji zagranicznych

opiekun: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji Archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza pozwalają uczestnikom na wszechstronne zapoznanie się z kulturą społeczeństw zamieszkujących tereny Europy Środkowej w 2 i 1. tysiącleciu p.n.e. 

Kursy prowadzone przez wszystkich pracowników zakładu, są bardzo różnorodne i mają na celu zarówno na prezentację technologicznych osiągnięć społeczności epoki brązu, także z zastosowaniem metody eksperymentalnej, specyficznych wzorców zachowań społecznych, modeli osadnictwa, jak i sztuki oraz rytuału i religii. W ramach realizacji programu specjalistycznego, uczestnicy biorą udział w badaniach terenowych prowadzonych na stanowiskach osadowych i sepulkralnych. W trakcie wykopalisk, poza poznawaniem technik wykopaliskowych, studenci mają zapewnione zajęcia związane z identyfikacją i dokumentacją pozyskanych materiałów zabytkowych

opiekun: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

W ramach specjalności student uzyskuje wiedzę między innymi o formującym się w Europie świecie cywilizacji celtyckiej oraz o mającym fundamentalne znaczenie dla okresu przedrzymskiego mechanizmie latenizacji barbarzyńskich społeczeństw. Tematyka zajęć dotyczy także problemu różnorodnych interakcji pomiędzy cesarstwem rzymskim, a plemionami Barbaricum. Niebagatelne znaczenie mają badania nad powiązaniami pomiędzy poszczególnymi kulturami Barbaricum, a także nad wytwórczością ceramiczną barbarzyńskich społeczeństw oraz hutnictwem żelaza. Wśród proponowanych zajęć znajdują się takie, które dotyczą starożytnej medycyny i osadnictwa na obszarach górskich i wyżynnych. Przedmiotem naszego zainteresowania są ponadto rzymskie importy i mechanizm ich napływu. W zbiorach Instytutu znajduje się szereg materiałów zabytkowych, mogących stanowić podstawę do różnorodnych analiz o charakterze warsztatowym. Ściśle współpracujemy z naukowcami z różnych ośrodków, także zagranicznych (szczególnie z Czech i Niemiec), realizując z nimi wspólne przedsięwzięcia wykopaliskowe. Zachęcamy także do udziału w cyklu comiesięcznych międzynarodowych seminariów Extralimites.pl, realizowanych wraz z poznańskimi Partnerami – jest to platforma wymiany informacji i okazja do prowadzenia dyskusji nad najświeższymi problemami badawczymi.

Mini fotorelacje (wybór) z prowadzonych badań:

Fot. 1

Fot. 1: Ruszowice, pow. kłodzki. Badania wielokulturowej osady z okresu neolitu/epoki brązu. Wykonana przy użycia drona fotografia negatywowych partii budynku kultury łużyckiej wraz z zapleczem jam gospodarczych. (fot. M. Masojć)

Fot. 2

Fot. 2: Ruszowice, pow. kłodzki. Dr hab. M. Masojć, prof. UWr oraz dr M. Bohr jako naziemna załoga obsługująca drona, mającego wykonać dokumentację fotograficzną wielokulturowej osady. (fot. K. Nowak)

Zajęcia ze specjalności Archeologia Prowincji Rzymskich składają się z wykładów (kończy je egzamin) i konwersatoriów (na ocenę). Zajęcia pokazują różnorodne aspekty kultury materialnej świata rzymskiego, jak np. broń, metody pracy na budowie, funkcjonowanie łaźni, biżuterię, naczynia ze szkła czy ze srebra. Konwersatoria są tak zaplanowane, aby tematyka zajęć wiązała się z motywem przewodnim, np. gospodarką w rzymskich prowincjach czy jubilerstwem.

opiekun: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
opiekun: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Celem specjalności Numizmatyka jest kształcenie zarówno do badań nad dawną monetą, jak do prowadzenia zbioru (publicznego bądź prywatnego) lub antykwariatu numizmatycznego. Zajęcia dotyczą dziejów monety starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej, form dawnych monet, ich odczytywania i klasyfikacji. Prace magisterskie dotyczą - w zależności od zainteresowań studenta - opracowania zespołów zabytkowych, kolekcji, obiegu monetarnego lub dziejów mennictwa wybranych ziem albo ośrodków.

Specjalizacja obejmuje następujące cykle zajęć:

 1. Opis monety (strony monety i ich elementy, metale, specyficzne formy monet, przedmioty podobne do monet — tzw. egzonumia);
 2. Technika mennicza (techniki produkcji monet; błędy mennicze; fałszerstwa i ich rozpoznawanie);
 3. Badania numizmatyczne — ich technika i co z nich wynika (analiza stempla, analiza znalezisk, analiza metalu, moneta a źródło pisane);
 4. Numizmatyka w systemie nauk;
 5. Historia badań numizmatycznych.

II wykład specjalizacyjny: ZARYS NUMIZMATYKI ŚLĄSKIEJ

 1. Początki mennictwa śląskiego (XI/XII wiek);
 2. Mennictwo synów Władysława Wygnańca;
 3. Brakteaty i denary (XIII wiek);
 4. Kwartniki (XIII/XIV wiek);
 5. Floreny i halerze (XIV wiek);
 6. Próby unifikacji (XV wiek);
 7. Reformy Macieja Korwina i Jagiellonów (XV/XVI wiek);
 8. Początki mennictwa habsburskiego na Śląsku (XVI wiek);
 9. Wojna trzydziestoletnia i kryzys „Kipper und Wipper”;
 10. Centralizacja monetarna państw habsburskich, „Mały Kipper und Wipper”;
 11. Zmierzch mennictwa śląskiego (XVIII wiek).

I konwersatorium specjalistyczne: NUMIZMATYKA STAROŻYTNA I OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW

II konwersatorium specjalistyczne: NUMIZMATYKA ŚREDNIOWIECZNA I NOWOŻYTNA

Wybór tematu pracy magisterskiej  dokonywany jest przede wszystkim na podstawie osobistych upodobań studenta. Typowe tematy należą do dwóch grup:

 • opracowanie materiału numizmatycznego z badań archeologicznych lub skarbu;
 • opracowanie mennictwa wybranego ośrodka.

opiekun: prof. dr hab. Jerzy Piekalski