Archeologia pradziejów

archeologia pradziejów

Program dydaktyczny specjalności Archeologia Pradziejów obejmuje tematykę życia społecznego ludzi, ich kultury oraz gospodarki w okresie od początków sięgających starszej epoki kamienia po epokę brązu i żelaza. Celem oferty dydaktycznej jest zapoznanie z obecnym stanem badań na temat przeszłych społeczności, odznaczających się niebywałą zmiennością w czasie i przestrzeni. Ważnym elementem programu jest zaznajomienie adeptów archeologii z najnowszymi trendami badań interdyscyplinarnych, które umożliwiają rekonstrukcję różnorodnych przejawów aktywności człowieka w omawianym okresie. Specjalność pozwala również na udział w wielu projektach badawczych realizowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi.

Wykaz zajęć obowiązkowych:

Wykłady Specjalizacyjne I:

 1. Archeologia Epoki Kamienia – 30 godzin (J.M. Burdukiewicz) – rok I
 2. Rytuał i religia jako przedmiot badań archeologii - 30 godzin (J.Baron)rok. II

 Wykłady Specjalizacyjne II:

 1. Między tradycją a innowacją, Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu – 30 godz. (J.Baron) – I rok,
 2. Łowcy i zbieracze późnego plejstocenu i holocenu –  30 godz. ( M.Masojć) – II rok
 3. Ludzie Archaiczni I Ich Świat – 30 godz. (A. Wiśniewski) – II rok,

Seminarium magisterskie:

 1. Archeologia epoki kamienia -120 godzin (A.Wiśniewski)
 2. Archeologia epoki brązu -120 godzin (J.Baron)
 3. Archeologia epoki kamienia -120 godzin (T.Płonka)
 4. Archeologia epoki kamienia -120 godzin (M.Masojć)
 5. Archeologia epoki kamienia -120 godzin (J.M.Burdukiewicz)

Konwersatoria specjalistyczne:

 1. Nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej – 30 godzin (M.Furmanek)
 2. Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów - teoria i praktyka –   30 godzin (B.Kufel-Diakowska)
 3. Wybrane zagadnienia z badań nad neolitem - 30 godzin (A.Przybył)
 4. Możliwości poznawcze analiz archeometrycznych i badań eksperymentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową i starożytną - 30 godzin (D.Łaciak)
 5. Technologie ludzi archaicznych. Teoria i praktyka –   30 godzin (A.Wiśniewski)

Pozostałe zajęcia:

 1. Metodologia i historia archeologii
 2. Podstawy zarządzania w archeologii
 3. Metodyka prospekcji archeologicznej
 4. Metodyka badań wykopaliskowych
 5. Język obcy nowożytny
 6. Wykład ogólnouniwersytecki

 

 

10

Obraz7

Obraz8

Obraz2

ryc. 8