Studia I stopnia

Zasady przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia (3-letnie)

Limit miejsc: 60, w tym: NM - 55, SM – 2,  C - 3

Limit min. 18 kandydatów

NOWA MATURA (NM)

Do obliczania punktów w rankingu osób przyjętych na I rok studiów będą brane pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język obcy (wybrany przez kandydata), historia i lub geografia. Ocena (liczba procentów) uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnożona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5; język obcy na poziomie rozszerzonym - współczynnik 0,4, a na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,2.
Podstawą ułożenia listy rankingowej będzie suma wszystkich uzyskanych punktów.

STARA MATURA (SM, zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

NIE CZEKAJ, ZAPISY ON LINE > > >