Rekrutacja na kierunek ARCHEOLOGIA na rok akademicki 2020/2021

STUDIA STACJONARNE

Zasady przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia (3-letnie)

Limit miejsc: 60, w tym: NM - 55, SM – 2,  C - 3 (limit min. 18)

NOWA MATURA (NM)

Do obliczania punktów w rankingu osób przyjętych na I rok studiów będą brane pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język obcy (wybrany przez kandydata), historia i lub geografia. Ocena (liczba procentów) uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnożona przez współczynnik 1,0, zaś na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5; język obcy na poziomie rozszerzonym - współczynnik 0,4, a na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,2.
Podstawą ułożenia listy rankingowej będzie suma wszystkich uzyskanych punktów.

STARA MATURA (SM, zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

Zasady przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia (2-letnie)

Limit miejsc: 50, w tym: DP - 40 (dyplom polski), DZ – 5 (dyplom zagraniczny), C - 5 (limit min. 15)

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, wedle lokaty na liście rankingowej.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Dla tych kierunków podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą wedle kolejności na liście rankingowej.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii będzie dotyczyła przeczytanych publikacji o tematyce archeologicznej i historycznej, posiadanego doświadczenia w pracach wykopaliskowych lub innego rodzaju projektach archeologicznych, znajomości zagadnień historii i archeologii regionu, z którego pochodzi kandydat, a także motywacji, które kierują kandydatem na studia, jego wyobrażeń o pracy archeologa, posiadanych predyspozycjach i planów związanych ze studiami archeologicznymi.

Studia magisterskie prowadzone są w ramach specjalności:

  1. Archeologia pradziejów
  2. Archeologia Nowego Świata
  3. Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
  4. Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

STUDIA WIECZOROWE

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na STUDIA WIECZOROWE jest nadal zawieszona!

 

Sekretarz WKR dla Archeologii

mgr inż. Bogdan Miazga
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48, pokój 10A, 50-139 Wrocław
tel: +48-71-375-2938
email: Bogdan.Miazga@uwr.edu.pl