wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
451. Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
452. Nekropolia tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
453. Osadnictwo kultury przeworskiej na terenie wzgórz strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
454. Struktura hodowli na wybranych przykładach znalezisk zwierzęcych szczątków kostnych z osad kultury łużyckiej z terenów Śląska dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
455. Cechy charakterystyczne obrzędowości grzebalnej nosicieli kultury mierzanowickiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
456. Konstrukcje kamienne na cmentarzysku ciałopalnym grupy śląskiej kultury łużyckiej w Miłosławicach,stan.6,woj.dolnośląskie,gm.Milicz,w epoce brązu i w okresie halsztackim dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
457. Pradziejowe zabytki z inskrypcjami runicznymi z terytorium Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
458. GOSPODARKA LUDNOŚCI KULTURY UNIETYCKIEJ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
459. Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
460. Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
461. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
462. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
463. Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych.Przykład Wrocławia-Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
464. Tożsamość antropologiczna i kulturowa wczesnośredniowiecznych mieszkańców grodziska niemczańskiego na podstawie badań cmentarzyska Niemcza II dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia