wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
451. Pochówki birytualne w kulturze trzcinieckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
452. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
453. Znaleziska rzymskich figurek brązowych w barbaricum dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
454. Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
455. Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
456. Nekropolia tebańska w okresie Średniego Państwa: architektura i dekoracja grobowców prywatnych prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
457. Osadnictwo kultury przeworskiej na terenie wzgórz strzelińskich we wczesnej fazie okresu wpływów rzymskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
458. Struktura hodowli na wybranych przykładach znalezisk zwierzęcych szczątków kostnych z osad kultury łużyckiej z terenów Śląska dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
459. Cechy charakterystyczne obrzędowości grzebalnej nosicieli kultury mierzanowickiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
460. Konstrukcje kamienne na cmentarzysku ciałopalnym grupy śląskiej kultury łużyckiej w Miłosławicach,stan.6,woj.dolnośląskie,gm.Milicz,w epoce brązu i w okresie halsztackim dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
461. Pradziejowe zabytki z inskrypcjami runicznymi z terytorium Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
462. GOSPODARKA LUDNOŚCI KULTURY UNIETYCKIEJ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
463. Rozwój metalurgii żelaza w okresie rzymskim. Analiza porównawcza największych ośrodków hutniczych z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
464. Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
465. Kafle piecowe z zamku Gromnik.Materiały z wykopalisk w 2011 roku dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
466. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
467. Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych.Przykład Wrocławia-Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
468. Tożsamość antropologiczna i kulturowa wczesnośredniowiecznych mieszkańców grodziska niemczańskiego na podstawie badań cmentarzyska Niemcza II dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia