wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
421. CERAMIKA PERUWIAŃSKICH KULTUR NASCA I HUARI; ZAGADNIENIE ROZWOJU CHRONOLOGICZNEGO ORAZ INTERPRETACJI MOTYWÓW IKONOGRAFICZNYCH. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
422. Pochówki z wczesnego okresu przejściowego na północnym wybrzeżu Peru prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
423. Homo neanderthalensis w koncepcjach paleobiologicznych i archeologicznych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
424. Naczynia z "otworem na duszę " w zespołach grobowych kultury łużyckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
425. Piwowarstwo wśród ludów starożytnej Europy dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
426. Znaczenie zwierząt hodowlanych w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
427. Importowane naczynia brązowe od I w. p.n.e z terenów ziem polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
428. PIECE TYPU HYPOKAUSTUM W SYSTEMACH GRZEWCZYCH NA ŚREDNIOWIECZNYM ŚLĄSKU. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
429. Transport na średniowiecznym placu budowy na podstawie źródeł ikonograficznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
430. FORTYFIKACJE POLOWE I WOJNY ŚWIATOWEJ prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
431. ŚWIECKIE NACZYNIA METALOWE W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI W POLSCE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
432. PREKOLUMBIJSKIE ZŁOTO KOSTARYKI, PANAMY ORAZ PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KOLUMBII prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
433. WCZESNOŚREDNIOWIECZNA OSADA PRZYGRODOWA W OBISZOWIE (STAN. 9),GM. GRĘBOCICE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ CERAMICZNYCH. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
434. Grobowce megalityczne grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
435. Osadnictwo mezolityczne i neolityczne w dorzeczu Widawy prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
436. Dolnopaleolityczne narzędzia bifacjalne z Castel di Guido na tle środowiskowym prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
437. Pomorskie popielnice twarzowe. Studium porównawcze znalezisk z obszarów “macierzystych” i sąsiednich. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
438. SOLOWARSTWO NA TERENIE POLSKI WE WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
439. NACZYNIE TYPU TERRA SIGILLATA Z GROBU NR 423 W ODRACH. POCHODZENIE,SYMBOLIKA,KONTEKST dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
440. PROBLEM WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE W ZAKRESIE OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
441. Porównanie XV-wiecznych naczyń glinianych z zamków śląskich i miasta Wrocław. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
442. Produkty spożywcze w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczach Odry i Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
443. Późnomezolityczne pochówki ze stanowiska Lepenski Vir nad Dunajem prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
444. Ceramika kultury lendzielskiej na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
445. Ozdoby głowy z terenów Polski oraz Europy Środkowej w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
446. Pochówki birytualne w kulturze trzcinieckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
447. Kafle piecowe z gródka stożkowatego w Gorzyczkach prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
448. Znaleziska rzymskich figurek brązowych w barbaricum dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
449. Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
450. Osadnictwo kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim na terenie Wzgórz Strzelińskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia