Biblioteka IAr

-------------------------------------------------------------------------------

W Bibliotece utworzono 1 stanowisko komputerowe wyposażone w kamerę, mikrofon, nauszne słuchawki, skaner w formacie A3 oraz oprogramowanie Speech2G0 wraz rehabilitacyjnym pakietem głosów "IVONA".

-------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

 

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście

Pracownicy

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 21 334 wol., w tym książki: 14 089 wol., czasopisma: 7245 wol. oraz 10 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2022 r.).

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Katalogi biblioteczne zawierają informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii. Katalogi biblioteczne dostępne są w formie: tradycyjnej oraz elektronicznej.

W katalogach tradycyjnych znajdują się informacje o całym księgozbiorze Biblioteki.

Informacje o książkach wydanych po 1991 r. znajdują się także w katalogu elektronicznym, prowadzonym wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

Katalog wejście

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921 lub Lokalizacja: Archeologia).

Nowości  1 – 31 grudnia 2022 r.

 

Książki:

1. Engraved Gems from Tbilisi, Georgia: the Natsvlishvili Family collection / Paweł Gołyźniak.

2. Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką = Early and middle neolithic in the Starogard Lakeland in the light of research in the lower Wierzyca and Janka rivers area / red. Olgierd Felczak.

3. Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość / pod red. Wojciecha Borkowskiego i Wojciecha Brzezińskiego.

4. Ceramika neolityczna w środkowym Sudanie / Marek Chłodnicki; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

5. Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego.

6. Świt państwa polskiego / Andrzej Buko.

7. Weltgeschichte bis zur Herausbildung des Feudalismus: ein Abriss / [red.]  Irmgard Sellnow.

8. The ruthwell cross and its texts: a new reconstruction and an edition of The Ruthwell Crucifixion Poem / Kerstin Majewski.

9. 150 Jahre Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande / Gabriele John.

10. Treasures of time: research of the Faculty of Archaeology of Adam Mickiewicz University in Poznań / [red.] Danuta Żurkiewicz.

11. Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz / Gerhard Bosinski.

12. Landscapes and resources in the Bronze Age of southern Spain / [red.] Martin Bartelheim [i in.].

13. Staré Slovensko. 2, Paleolit a mezolit / [red.] Ľubomíra Kaminská.

14. Siedlungshierarchien und Zentralisierungsprozesse in der südlichen Frankenalb zwischen dem 9. und 4. Jh. v. Chr. / Markus Schussmann.

15. Księga abstraktów: XXII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Koszęcin 29.09.-01.10.2022 / [red.] Tomasz Płonka, Andrzej Wiśniewski.

16. Österreichische Münzprägungen: Ferdinand II. und Ferdinand III. als Erzherzog und Kaiser von 1592-1657 / Ludwig Herinek.

 

 

Czasopisma/Serie wydawnicze:

1. Acta Archaeologica Carpathica : Vol. 56: 2021.

2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica : T. 36: 2021.

3. Archaeologia Historica : [T.] 46 cz. 1, 2: 2021.

4. Archaeologia Lituana : [T.] 19: 2018; [T.] 22: 2021.

5. Archaeologica Pragensia : [T.] 25: 2020.

6. Archeologické Výzkumy v Jižnich Čechach :  [T.] 34: 2021.

7. Archaeologie in Sachsen-Anhalt : [T.] 9: 2018.

8. Archeo : [Nr] 35 : 2018; [Nr] 36: 2019.

9. Archeologické  Rozhledy : R. 74 nr 1: 2022.

10. Archaeologische Informationen : [T.] 44: 2021.

11. Archaeology International : Vol. 21: 2018; Vol. 22: 2019; Vol. 23: 2020.

12. Archeologické Výzkumy v Jižnich Čechach : [T.] 33: 2020.

13. Arheoloogilised Välitööd Eestis : 2020 [wyd.] 2021.

14. Arheološki Vestnik : [T.] 73: 2022.

15. Bonner Jahrbuecher : Bd. 220: 2020 [wyd.] 2021.

16. Časopis Moravského Muzea. Scientiae Sociales. Acta Musei Moraviae : R. 106: 2021 nr 1-2; R. 107: 2022 nr 1.

17. Eesti Arheoloogiaajakiri : [T.] 25: 2021 nr 1-2.

18. Eurasia Antiqua : Bd. 23: 2017 [wyd.] 2021.

19. Fontes Archaeologici Posnanienses : Vol. 57: 2021.

20. Goerlitzer Magazin : R. 26: 2013; R. 31: 2018; R. 33: 2020.

21. Interarchaeologia : [T.] 2: 2007; [T.] 4: 2015.

22. Interdisciplinaria Archaeoogica : [T.] 12: 2021 nr 1, 2; [T.] 13: 2022 nr 1.

23. Jahresschrift fuer Mitteldeutsche Vorgeschichte : Bd. 97: 2019.

24. Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Muzealnictwo : T. 33: 2013; T. 35: 2015; T. 37: 2016 (Archeologia);        T. 39: 2017.

25. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : T. 42: 2021.

26. Offa : [T.] 73/77: 2016/2020 [wyd.] 2022.

27. Paleo-Aktuell : [T.] 26: 2015.

28. Ročenka : 2020 [wyd.] 2021.

29. Rocznik Białostocki : T. 20: 2016.

30. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia : T. 21: 2019.

31. Sbornik Národniho Památkového Ústavu Územniho Odborného Pracoviště v Olomouci : 2007; 2014; 2015; 2018.

32. Studia Archaeologica Brunensia : Vol. 26 nr 1, 2: 2021.

33. Studia i Materiały do Dziejów  Żup Solnych w Polsce : T. 26: 2009; T. 28: 2012.

34. Tisicum :   22: 2013; 23: 2014.

35. Veroeffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz : Heft, 33: 2015; Heft 35: 2019; Heft 36: 2020.

36. Východočeský Sbornik Historický : T. 41: 2022.

37. Warszawskie Materiały Archeologiczne : T. 16: 2021.

38. Wiadomości Archeologiczne : T. 72: 2021.

39. Zbornik Radova Narodnog Muzeja : Vol. 25: 1995; Vol. 26: 1996.

40. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Archeologia : T. 1: 2004.

Czytelnia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2022/2023 jest czynna:
w godzinach pracy Biblioteki.

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajdują się czasopisma w wersji elektronicznej:
1. Journal of Anthropological Research, wyd.: University of New Mexico, Albuquerque.
2. Journal of Field Archaeology, wyd. Boston University, Boston.
3. Medieval Archaeology: Journal of Society for Medieval Archaeology”, London.

 Można z nich korzystać z komputerów w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.

Plik zawiera listę nadbitek numizmatycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podarowanych przez prof. Borysa Paszkiewicza. Z nadbitek można korzystać w Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.