wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Uwarunkowania zawodowego spełniania się absolwentów kierunku pedagogika. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
2. Impulsywność, dysregulacja emocjonalna a eksternalizacja oraz internalizacja problemów i zaburzeń dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
3. Wykorzystanie metody projektów w procesie rozwijanie umiejętności komunikowania sie dzieci. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
4. Samoakceptacja a ryzyko problemowego używania Internetu dr hab. Ryszard Poprawa Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
5. Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest "Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu". Problematyka ulokowana jest w obszarze poznawczym, społecznym, fizycznym oraz emocjonalnym rozwoju dziecka. Po rozpoznaniu i analizie zebranych materiałów przygotowałam projekt działań edukacyjnych „ Z samodzielnością nam do twarzy” przewidziany do realizacji w grupie 4- latków. Projekt w całości bazuje na założeniach i celach edukacji przedszkolnej, a także na współczesnych odkryciach naukowych, został on zrealizowany podczas praktyki dyplomowej.Praca ma formę projektową, złożona jest ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia i bibliografii. W pierwszym rozdziale w oparciu o literaturę przedmiotu definiuję istotne dla tej tematyki pojęcia. Charakteryzuje rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, rozważając aspekt emocjonalny, fizyczny oraz społeczny. Podjęłam próbę wyjaśnienia takich pojęć jak rozwój człowieka oraz wiek przedszkolny. W rozdziale tym poruszyłam kwestię rozwoju mowy dziecka we wspomnianym okresie. Skoncentrowałam się również na terminach dotyczących samodzielności oraz różnych jej rodzajów. Dokonałam przeglądu teorii, w której wymienione zostały obszary samodzielności oraz etapy jej uzyskiwania przez najmłodszych. W pracy opisuję także działania osób dorosłych, które mogą wspierać, bądź demobilizować dzieci w procesie nabywania przez nich samodzielności. Planując założenia projektu przyjęłam perspektywę konstruktywistyczną. Skonstruowane zajęcia zapisałam w trzech scenariuszach, które oparte są na modelu dnia aktywności w ujęciu G. Trelińskiego. Wszystkie założone przeze mnie efekty kształcenia przedstawione są w formie uszczegółowionych celów zgodnie z przyjętą w tym projekcie taksonomią Blooma. W ostatniej części mojej pracy przeprowadzam ewaluację własnych działań pedagogicznych. Odwołując się do teorii wymieniam i charakteryzuje różne podziały ewaluacji. Zwracam również uwagę na kompetencje nauczyciela, które pozwolą na profesjonalne zebranie danych oraz ich interpretacje. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiam podstawowe zalety procesu ewaluacji.
6. Osobowość a styl radzenia sobie ze stresem dr hab. Ryszard Poprawa Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
7. Samoocena a umiejetność asertywnego zachowania się dr hab. Ryszard Poprawa Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
8. Zabawy dowolne dziecka 3-letniego z Zespołem Downa w placówce przedszkolnej. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
9. Archeologiczne wyznaczniki płci w grobach „książęcych” z okresu wpływów rzymskich w europejskim Barbaricum. dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Powyższa praca dotyczy archeologicznych wyznaczników płci w grobach "książęcych" występujących przede wszystkim na terenach Europy Środkowej - w Niemczech, Polsce, Czechach, czy na Słowacji, a także w krajach skandynawskich. Kiedy na stanowiskach sepulkralnych zawodzą badania antropologiczne z pomocą przychodzi metoda archeologiczna wypracowana na podstawie porównań archeologicznego materiału grobowego z analizami antropologicznymi. Archeologiczne wyznaczniki płci są przedmiotami należącymi do grobowego inwentarza (m.in. są to przedmioty użytku codziennego, narzędzia, ozdoby), które służą do określania płci zmarłego osobnika, zwykle wtedy kiedy antropologia nie jest w stanie tego stwierdzić. Nigdy nie jest to jeden przedmiot, kryteria oznaczania płci na podstawie wyposażenia opiera się przede wszystkim na ujęciu statystycznym współwystępowania oraz wykluczania się poszczególnych przedmiotów w zespole grobowym oraz stale powtarzających się kombinacji takich przedmiotów. Pod uwagę bierze się także tradycyjne spojrzenie na ubiór, ozdoby i zajęcia kobiet i mężczyzn. Celem pracy jest pokazanie na przykładzie tzw. grobów książęcych - czyli pochówków należących do elit plemion germańskich, wyróżniających się bogactwem wyposażenia i często monumentalną budową komoy grobowej - jak wyglądają próby określenia płci za pomocą darów grobowych złożonych razem ze zmarłym. Metoda ta, jak każda inna, ma oczywiście swoje ograniczenia, stanowi jednak pewien rodzaj analizy, który archeolodzy wykorzystują do badań w szerszym kontekście, tj. badań na temat struktury populacji i stosunków społecznych danego społeczeństwa.
10. Postawy trzech pokoleń uczniów szkoły średniej wobec nauki szkolnej i wiedzy. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
11. Vilcabamba. Ostatni bastion Inków. Charakterystyka osadnictwa na terenie stanowiska archeologicznego Espiritu Pampa w Peru. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
12. Praca pedagoga szkolnego z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
13. Doświadczenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
14. Opinie studentek pedagogiki i medycyny na temat aborcji dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
15. Praca wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest opisanie pracy wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie, ukazać sposoby pracy nauczycieli z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Ukazać jak złożona jest praca nauczyciela wychowawcy, z iloma osobami musi on współpracować, a także jak istotna jest współpraca z rodzicami ucznia. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na przestudiowaniu literatury dotyczącej zaburzeń w zachowaniu. W pracy umieszczono opis najpowszechniejszych zaburzeń takich jak: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Aspergera i fobia szkolna. W części metodologicznej pracy, dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badan własnych, dokonano w niej opisu przypadków, na podstawie przeprowadzonych wywiadów.
16. Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
17. Funkcjonowanie rodziny po narodzinach pierwszego dziecka dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest najważniejszym elementem w życiu każdego człowieka. W niej się rodzimy, dorastamy, przeżywamy osobiste wzloty i upadki, po czym ze zdobytym doświadczeniem, wzorcami oraz wartościami, które zostały nam przekazane w domach rodzinnych, zakładamy własną oddzielnie funkcjonującą podstawową jednostkę społeczną. To, w jaki sposób nasza rodzina będzie funkcjonowała, zależy od tego, jakie wartości zostały nam przekazane przez rodziców, jakimi postawami charakteryzowali się nasi opiekunowie oraz jakie style wychowania stosowane były w naszych domach rodzinnych. Funkcje rodziny są nieodłącznym elementem jej istnienia. Każda faza cyklu życia rodziny wyróżnia się innymi zmianami. Rodzina w ciągu swojego istnienia narażona jest na wiele wydarzeń, które mogą zmienić jej funkcjonowanie, ponieważ jest to grupa poddawana dynamicznym procesom przemian. Za jedno ze znaczących wydarzeń w cyklu życia rodziny uznaje się narodziny pierwszego dziecka. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu funkcjonowania rodziny po narodzinach pierwszego dziecka. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu rodziny po pojawieniu się na świecie pierwszego dziecka. Moje badania ukazują, jak rodzina pełniła poszczególne funkcje przed narodzinami dziecka oraz w jaki sposób te same funkcje pełnione są po przyjściu dziecka na świat. Przeprowadzając badania posłużyłam się techniką wywiadu oraz stworzyłam własne dyspozycje do wywiadu. Zaprezentowane w pracy dane stanowią analizę odpowiedzi uzyskanych od czterech różnych rodzin. Badane przeze mnie rodziny to: dwa małżeństwa z wieloletnim stażem, jedno młode małżeństwo oraz para planująca zawarcie związku małżeńskiego. Wszystkie rodziny posiadają jedno dziecko i pochodzą z powiatu wołowskiego, a ich dane zostały zmienione. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale podjęłam próbę zdefiniowania kluczowych dla pracy pojęć, są to między innymi: „rodzina”, „funkcje rodziny”, „typy rodzin”. W rozdziale tym skupiłam się szczególnie na najistotniejszym dla mnie elemencie, jakim są funkcje rodziny. Wymieniłam ich typologie prezentowane przez różnych badaczy. Opisałam także ich specyfikę oraz wskazałam na różnice w funkcjonowaniu rodziny dawniej i współcześnie. W drugim rozdziale natomiast skupiłam się na pojęciach: „role społeczne”, „rodzicielstwo”, „macierzyństwo” i „ojcostwo”. Podejmowane tematy dotyczą między innymi postaw rodzicielskich, roli rodzicielskiej, a także stylów wychowania. Trzeci rozdział zawiera opis badań Karoliny Kuryś, które ukazują rodzinę wobec przyjścia na świat pierwszego dziecka. Czwarty rozdział został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Zostały w nim sformułowane następujące elementy: cel pracy, przedmiot badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metoda, technika oraz narzędzie badawcze. Analiza moich badań została zamieszczona w rozdziale piątym. Zawarłam w nim fragmenty wypowiedzi rozmówców oraz rozmówczyń wraz z
18. Postawy rodzicielskie samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opis występowania poszczególnych postaw rodzicielskich u samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci. Rodziny niepełne stanowią coraz większą część wszystkich rodzin w naszym społeczeństwie. Postawy rodzicielskie mają znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, dlatego jest to ważny i warty zbadania wątek. Poznawanie problemów rodzin niepełnych jest istotne, aby móc lepiej planować dla nich pomoc. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie dostępnej literatury na temat rodziny, jej struktury, typów oraz funkcji. Dalsza część pracy dotyczy opisu postaw rodzicielskich. W trzeciej części pracy opisano podstawy metodologiczne badań własnych. W części empirycznej dokonano opisu badanych przypadków i analizy wyników badań własnych.
19. Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli szkół podstawowych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zagrożenia wypaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i porusza wiele zagadnień związanych z nim. Można w niej odnaleźć zarówno informacje na temat samego syndromu wypalenia zawodowego, jak również te, które wiążą się z zawodem nauczyciela i placówką, jaką jest szkoła podstawowa. Wypalenie zawodowe to zagadnienie o dużej wartości poznawczej. Ludzie po długim okresie nadmiernego angażowania się w wykonywanie obowiązków zawodowych, nie widząc oczekiwanych efektów swoich działań, a także z wielu innych przyczyn, odczuwają rezygnację i frustrację. Wszystko to może prowadzić do wypalenia zawodowego. Praca składa się z pięciu części. Pierwsza z nich dotyczy zawodu nauczycielskiego i jego specyfiki oraz zagadnień takich jak: społeczna rola nauczycieli, istota ich kompetencji, czy etyka nauczycielska. Kolejny rozdział wiąże się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Znajdują się w nim takie zagadnienia jak przyczyny, symptomy, etapy rozwoju tego syndromu, jak również pojęcie nadmiernego stresu w zawodzie nauczycielskim, a także kwestia profilaktyki wypalenia zawodowego. Następna część pracy traktuje o szkole podstawowej jako środowisku edukacyjnym. Została w niej przybliżona specyfika tej instytucji, ale także jej zadania i funkcje. Kolejny rozdział pracy dotyczy metodologii badań własnych. Zawiera on określenie przedmiotu i celu badań, jak również problemów badawczych oraz podejścia badawczego. Zostały tam opisane metody i techniki badawcze, które zostały wykorzystane podczas badań, a także dobór próby badawczej. Końcowa część pracy dotyczy fazy badań własnych, gdzie przedstawione oraz przeanalizowane zostały ich wyniki.
20. Kreowanie wizerunku "Kobiety idealnej" przez media społecznościowe wśród młodzieży w okresie adolescencji. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Dynamiczny rozwój technologii oraz ogólny dostęp do Internetu, w którym dostrzec można szeroką ofertę stron dla najmłodszych, sprawiły, iż dziecko korzysta z nich już od najwcześniejszych lat. Z początku, przede wszystkim za sprawą rodziców, którzy uczą go funkcjonowania w Internecie, jednak w miarę rozwoju, ciekawość świata dorastającego człowieka sprawia, iż szybko przyjmuje on nowe technologie, które stają się dla niego naturalnym środowiskiem. Faktem jest, iż współczesny nastolatek nie zna życia bez Internetu, stale dorasta w świecie mediów. Są one dla niego nie tylko “oknem na świat” pozwalającym na poznanie rzeczywistości, ale przede wszystkim środkiem do nieprzerwanego kontaktu z rówieśnikami, będącym niezwykle istotną kwestią w okresie dorastania. Młodzi ludzie poszukują swoich ideałów, pragnąc znaleźć autorytet w drugim człowieku oraz cel, do którego będą dążyć. Media społecznościowe, z których korzystają codziennie, przepełnione są z kolei obrazami kreującymi współcześnie postrzegane piękno. Dotyczy to przede wszystkim wizerunku kobiet. W internecie dostrzec można kilka grup, czy “typów” kobiet promowanych w mediach społecznościowych, których opis znajduje się w niniejszej pracy magisterskiej. Składa się ona z 4 rozdziałów oraz ze wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy jest poświęcony teorii z zakresu mediów społecznościowych, ich defnicji oraz podziału. Umieszczony został w nim również opis okresu adolescencji oraz roli mediów społecznościowych w życiu adolescentów. Rozdział drugi dotyczy wizerunku kobiety w mediach społecznościowych oraz wartości, które w nich prezentuje. Rozdział trzeci to metodologia badań własnych, w której umieszczony został cel badań, przedmiot, metody, a także charakterystyka badanej młodzieży. Rozdział czwarty traktuje o wynikach badań własnych. Tu mieszczono odpowiedzi respondentów.
21. czynniki wpływające na poczucie zadowolenia osób żyjących w związkach formalnych i nieformalnych. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Na przestrzeni lat związki międzyludzkie ulegają nieustannym przemianom. Wraz z nimi pojawiają się problemy, które nie pozwalają partnerom odnaleźć satysfakcji z tworzonej relacji. Jakość związku wpływa na to, jakie związki budujemy. Motywacją do napisania pracy była ciekawość, czy związki, które obecnie tworzą ludzie przynoszą im poczucie satysfakcji. Tematem mojej pracy były „czynniki wpływające na poczucie zadowolenia z jakości związku partnerów formalnych i nieformalnych. Głównym celem pracy było poznanie determinantów, które mają wpływ na budowanie satysfakcjonującej relacji z partnerem. Niniejsza praca jest złożona z trzech części. Pierwsza z nich zawiera część teoretyczną, w której opisane zostały definicje związków, teorie przedstawiające sposób tworzenia się związków oraz kryteria, które wpływają na budowanie szczęśliwego bądź nieszczęśliwego związku. Druga część zawiera rozdział metodologiczny. Opisane zostały problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. Trzecia część przedstawia opis statystycznego opracowania zebranych danych, wnioski oraz zakończenie.
22. Rozwijanie wyobraźni dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie wybranej literatury dziecięcej. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
23. Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tytuł mojej pracy licencjackiej nosi nazwę: „Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”. Wybrałam go dlatego, że zwierzęta, są bardzo bliskie mojemu sercu. W szczególności są to psy, które są niesamowicie wiernymi zwierzętami, wnoszą do życia ludzi wiele radości i potrafią być ich bliskimi przyjaciółmi. Oprócz tego są też niezwykle inteligentne, dlatego zajmują wyjątkowe miejsce w animaloterapii, zaraz obok felinoterapii, czy hipoterapii. Celem mojej pracy licencjackiej jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na piękno przyrody. W erze Internetu i elektroniki coraz ciężej jest zachęcić dzieci do korzystania z uroków natury. Dlatego też dogoterapia jest idealnym sposobem na to, aby młode pokolenie dostrzegło piękno przyrody i wykazywało samoczynną chęć przebywania wśród niej. Ponadto nauka opieki nad psami pomoże w ukształtowaniu się samodzielności dzieci oraz prawidłowych zachowań w stosunku do zwierząt. W pierwszym podrozdziale pierwszego rozdziału mojej pracy opisuję sylwetkę psychofizyczną dziecka. Wyjaśniam, czego uczy się ono na poszczególnych etapach nauki w przedszkolu, co powinno umieć oraz jak nauczyciele i rodzice przygotowują je do pójścia do szkoły. Drugi podrozdział skupia się na opisaniu tematu mojej pracy. Wyjaśniam w nim dlaczego dogoterapia jest tak ważnym zagadnieniem dla dzieci, nie tylko tych z niepełnosprawnościami fizycznymi i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jak wskazuje temat mojej pracy, terapia kontaktowa z udziałem psa, może korzystnie wpływać również na dzieci całkowicie zdrowe, które przez natłok codziennych zajęć mogą mieć ograniczony kontakt z przyrodą. W tym przypadku chcę, aby naturalna, wrodzona wrażliwość dziecka została pobudzona i aby umiało ono ją okazywać w stosunku do natury i jej darów. W trzecim podrozdziale zajmuję się sylwetką nauczyciela. Wyjaśniam jaką pełni rolę, jaki powinien być dla dzieci oraz jak ważna jest jego postać w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciel, zaraz po rodzicach jest kolejną osobą, która uczy dziecko świata. Ten mały człowiek powierza mu w całości swoje zaufanie, na które oczywiście nauczyciel musi najpierw zapracować, więc jest to niezwykle odpowiedzialna rola. W literaturze nauczyciel jest bardzo szeroko opisywany, w tym rozdziale przedstawiam więc jak widzą i opisują jego sylwetkę różni autorzy. Drugi rozdział pracy skupia się na projekcie edukacyjnym. W pierwszym podrozdziale opisuję jego pojęcie, wyjaśniam czego dotyczy, skąd się wywodzi oraz co to za metoda. Wymieniam jego cele i etapy. Opisuję również na czym polega mój autorski projekt edukacyjny, który nosi nazwę „W psim świecie”. W kolejnej części podrozdziału znajdują się opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Jest ich pięć, w każdym z nich stosuję metody aktywizujące uczniów, dobieram ciekawe dla dzieci formy pracy i interesujące środki. Wszystkie scenariusze łączą się w jedną całość i mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody dzieci. W o
24. Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako element sprzyjający rozwojowi dzieci. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem niniejsza praca licencjacka pod tytułem Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako elementy sprzyjające rozwojowi dzieci, jest przedstawienie możliwości jakie dają nam zdobycze technologiczne, przy umiejętnym ich wykorzystaniu już w trakcie nauczania przedszkolnego. Składa się ona z trzech rozdziałów, obejmujących zagadnienia tak teoretyczne jak i praktyczne. Rozpoczyna ją wstęp zawierający kilka słów odnośnie aktualnego stanu wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemie nauczania, a także cele projektu. Przedstawiona została sylwetka psychofizyczna dziecka w wieku późnoprzedszkolnym, z wyodrębnieniem rozwoju fizycznego, poznawczego, moralnego i emocjonalno-społecznego. Omówiona została także neurodydaktyka, jako nauka przyjazna mózgowi, doskonale wpisująca się w omawiane zagadnienie. Następnie przedstawione zostały różne stanowiska, odnoszące się do stosowania wysokich technologii w nauczaniu przedszkolnym, związane z tym szanse i zagrożenia, a także wybrane programy i pomoce naukowe służące do realizacji projektu. Poruszony został również temat nauczyciela i jego roli w zmieniającej się szkole, z uwzględnieniem, potencjału jaki za sobą niesie odpowiednie wykształceni z zakresu wykorzystywania nowoczesnych pomocy naukowych w systemie nauczania. Następnie zaprezentowany został projekt edukacyjny z uwzględnieniem teoretycznych rozważań na początku, a następnie przedstawieniem autorskich scenariuszy zajęć zbudowanych w oparciu o omawianą tematykę. Zwrócono uwagę na definicyjne ujęcie ewaluacji, a w dalszej części omówiony został przebieg i warunki realizacji zajęć przeprowadzonych w ramach projektu edukacyjnego. Pod koniec wykonana została autoewaluacja, stanowiąca relację założonych celów w stosunku do uzyskanych efektów kształcenia. Pracę podsumowuje zakończenie zawierające podsumowanie całego projektu. Załączona została bibliografia, netografia a także aneksy.
25. Literatura dziecięca sposobem kształtowania i rozwijania wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
26. Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
27. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
28. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody projektów w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Przygotowana praca ma charakter projektowy. W jej strukturze wyróżnić można wstęp, trzy rozdziały, zakończenie i zapisy bibliograficzne i netograficzne. W pierwszym z rozdziałów odwołuje się do teoretycznych założeń, które odnoszą się do tematu rozwoju kompetencji kluczowych, metody projektów i dokonuję charakterystyki dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Zwracam uwagę na trzy sfery rozwoju- poznawczego, społecznego i moralnego. Na predyspozycjach i możliwościach dzieci, w tym wieku opieram projekt edukacyjny. Przygotowany projekt ,, Bądź z nami po czystej stronie świata-segreguj odpady” skonstruowany jest w oparciu o ząłożenia metody projektów. Całość składa się z pięciu scenariuszy, które odnoszą się do jednakowej tematyki-segregacji odpadów. Każde zajęcia są zaprojektowane w konstruktywistycznym ujęciu. Angażują uczniów do działania i tworzą z nich badaczy i eksploratorów rzeczywistości. Treści merytoryczne odwołują się do wstępnej wiedzy. Internalizacji wiedzy sprzyja tworzenie sytuacji zaaranżowanych, w taki sposób by zaskakiwały ucznia i doprowadzały do tego, że jest on zaciekawiony podjętym tematem. Zdecydowana większość aktywności bazuje na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy i tworzeniu jej w kontakcie z rówieśnikami. Przygotowując projekt oparty na wstępnej wiedzy zwracam uwagę, na to, aby być gotowym na ewentualne zmiany, które wynikają najczęściej z indywidualnych potrzeb grupy, których nie da się całkowicie przewidzieć na etapie planowania. Trzeci rozdział poświęcony został ewaluacji własnych działań. Refleksja płynąca z dokładnej analizy podjętych aktywności, stanowi dla mnie podstawę do planowania kolejnych zajęć w przyszłości. Wnioski, które udało mi się wypracować są cennymi wskazówkami, które wykorzystam w dalszej praktyce, aby stawała się ona coraz doskonalsza. Zakończenie pracy jest refleksją nad tym jaki wpływ mają zajęcia prowadzone zgodnie z metoda projektów na kształtowanie jednej z kompetencji kluczowych- twórczego rozwiązywania problemów.
29. Wspieranie rozwoju krytycznego myślenia dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wspieranie rozwoju myślenia krytycznego u dzieci. Myślenie krytyczne jest uważane za jedną z umiejętności kluczowych dziecka. Głównym ich założeniem jest przygotowanie jednostki do życia. Toteż od nauczycieli wymaga się by nauczali w sposób otwarty, nie trzymali się sztywnych ram. Uczniowie wiele razy powinni być postawieni w sytuacji problemowej, szukający rozwiązania i na drodze samodzielnych doświadczeń mogli poznawać świat wokół nich. Nauczanie myślenia krytycznego wymaga dużego nakładu pracy nauczyciela. Tkwi w nim odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć, które cechuje swoboda w wyrażaniu myśli i opinii. Przygotowując się do zajęć musi zmienić swoją rolę i stać się teraz jedynie organizatorem zajęć a nie ich głównym wykonawcą. Praca posiada charakter projektowy. Problematyka obejmuje wiedzę z zakresu edukacji środowiskowej. Projekt działań edukacyjnych kierowany jest do uczniów klasy trzeciej. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. W rozdziale pierwszym, przedstawiam problematykę, która jest oparta na literaturze przedmiotu. Opracowując różnorodne zagadnienia opieram się na literaturze jak najbardziej aktualnej aczkolwiek do porównania wykorzystuje starsze wydania. Opisuję rozwój dziecka wczesnoszkolnego uwzględniając jego różnorodne zmiany zachodzące w sferze psychicznej, emocjonalnej a przede wszystkim skupiam się na rozwoju poznawczym dziecka. W danym rozdziale zawarte są również zagadnienia opisujące myślenie twórcze i krytyczne a także konstruktywistyczne podejście w procesie uczenia się. Jako osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie nauczyciela z zaangażowaniem podjęłam się pracy z trzecioklasistami w wykonanie przygotowanych przeze mnie zajęć. Stwarzałam takie warunki, aby rozwijały swoje kompetencje, doskonaliły posiadane już umiejętności i podjęły się pracy nad elementami wymagającymi poprawy. Jako przyszły nauczyciel planuję pogłębić swoją wiedzę a także warsztat pracy o techniki myślenia krytycznego, by móc w przyszłości w dany sposób przedstawiać dzieciom wiedzę. Potrafię odpowiednio przygotować warunki do nauki dzieci. Spełniam się jako nauczyciel aczkolwiek wiem, że wiele pracy przede mną, będę się szkolić by móc w pełni stwierdzić, iż jestem zadowolona z osiągniętych wyników. Uczniów będę traktować jako indywidualną, kreatywną jednostkę, która potrzebuje na tyle mojej pomocy i uwagi by móc w przyszłości samemu odkryć wiedzę. Jak mówił Konfucjusz „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem” danym cytatem kierować się będę w mojej praktyce pedagogicznej, w której to uczeń na drodze własnych doświadczeń samodzielnie zrozumie otaczający go świat.
30. Czy zakochana kobieta jest bardziej płodna?Związek estradiolu z poziomem namiętności. dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie