wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Muzyka w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. prof. dr hab. Maciej Gołąb Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca podejmuje temat roli muzyki w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, a przedmiotem analizy jest muzyka autorstwa Pawła Mykietyna pojawiająca się w przedstawieniach takich jak: Poskromienie złośnicy, Krum, Burza, Hamlet, (A)pollonia, Opowieści afrykańskie według Szekspira. Za pomocą analizy łączącej narzędzia muzykologiczne i teatrologiczne określone zostały właściwości samej muzyki, jak i jej relacje z innymi komponentami przedstawienia. Podsumowanie analizy stanowi szczegółowy opis funkcji muzyki na podstawie podziału zaproponowanego przez Patrice’a Pavisa.
2. Wizerunki gladiatorów w Italii i zachodnich prowincjach Imperium Rzymskiego dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca polega na opisie wybranych wizerunków gladiatorów w przedziale chronologicznym od IV wieku p.n.e. do IV wieku n.e. Typami zabytków zawartymi w pracy są mozaiki, naczynia ceramiczne, naczynia szklane, lampki oliwne, figurki, reliefy, stele grobowe oraz malowidła naścienne. Obszar terytorialny pracy obejmuje tereny obecnych Włoch, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Cypru. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem historycznym, opisującym historię walk gladiatorskich od ich początków w okresie Republiki do ostatecznego zakazu wystawiania ich w IV wieku n.e. Drugi rozdział dotyczy aspektu społecznego walk gladiatorskich oraz przybliża funkcję szkół gladiatorskich. Trzeci opisuje poszczególne specjalizacje gladiatorów, takie jak murmillo, secutor lub thraex. W czwartym rozdziale dokonano opisu wybranych zabytków z przedstawieniami gladiatorów. W ostatnim rozdziale autorka analizuje dane wizerunki, opierając się na wiedzy z poprzednich rozdziałów. W podsumowaniu pracy pojawią się wnioski, do których autorka dotarła podczas analizy. Następnie w pracy zawarte są katalogi zabytków podzielone na: katalog figurek, lampek oliwnych, naczyń ceramicznych, naczyń szklanych, mozaik i malowideł naściennych oraz reliefów i stel grobowych.
3. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież a zdolność pozytywnej adaptacji. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest określenie związku pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych, a zdolnością do pozytywnej adaptacji młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby tejże pracy skupiono szczególną uwagę na substancjach takich jak: alkohol, marihuana oraz narkotyki twarde. Rozpatrywany jest związek pomiędzy zażywaniem tych środków, a elementami na które składa się pozytywna adaptacja młodzieży, takimi jak: pozytywny obraz własnej osoby, samokontrola, kompetencje społeczne oraz ogólny wskaźnik resilience. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został poświęcony zjawisku używania substancji psychoaktywnych. Przedstawione zostały w nim definicje podstawowych pojęć związanych z tą tematyką,typologia, przyczyny sięgania po substancje uzależniające oraz konsekwencje wynikające z ich zażywania. W rozdziale pierwszym zostały również wymienione teorie naukowe wyjaśniające używanie substancji psychoaktywnych. W drugim rozdziale przedstawiono ujęcie teoretyczne koncepcji resilience. W trzecim rozdziale została zaprezentowana metodologia badań własnych. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych oraz ich omówienie.
4. Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Zasadniczym celem niniejszej pracy było zebranie dotychczas funkcjonujących teorii na temat pochodzenia motywów antropomorficznych w złotnictwie wielkomorawskim, ich przeanalizowanie oraz uzupełnienie o nowe poglądy. Ze względu na czas powstawania wybranych ozdób, w którym nowa wiara chrześcijańska ścierała się z wierzeniami ludów zamieszkałych na terenach Europy Środkowej, istotne było uzupełnienie pracy o rozważania na temat granic pomiędzy symboliką chrześcijańską a pogańską, co nie zawsze było możliwe. Zakres terytorialny wybranych obiektów obejmuje głównie trzon dawnego państwa wielkomorawskiego (Mikulčice i Staré Město-Uherské Hradiště). Dodatkowym kryterium było ograniczenie wyboru do obiektów znajdujących się w kolekcji Muzeum Ziemi Morawskiej w Brnie. Praca dotyczy przede wszystkim ozdób męskich, jakimi były okucia pasów, akcesoria stroju/końskiego rzędu z motywem ludzkich masek, a ponadto - krzyżyków i pektorałów oraz ozdób unikatowych, których nie sposób przypisać do konkretnej kategorii. W pracy znalazły się także rozdziały dotyczące historii państwa wielkomorawskiego, przemian w sztuce złotniczej na tym obszarze, najczęściej stosowanych technik złotniczych, najważniejszych odkryć archeologicznych oraz teorii, jakie im towarzyszyły. Analiza ww. motywów ikonograficznych doprowadziła autorkę do wniosków mówiących o wielokulturowości w sztuce złotniczej Wielkich Moraw, jako państwa wielu plemion słowiańskich i ludów przybyłych spoza jego granic. Prócz pierwiastka lokalnego, w zebranym zbiorze dało się zauważyć wpływy bizantyjskie, longobardzkie, karolińskie, koptyjskie, anglosaskie i skandynawskie, z czego te ostatnie wymagają zweryfikowania w dalszych badaniach.
5. Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989 prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba spopularyzowania dotychczasowego stanu wiedzy na temat powojennych insygniów uczelni wyższych Wrocławia powstałych w latach 1945-1989. Wybór tematu został również podyktowany zamiarem przebadania dokonań artystów działających po wojnie w realiach państwa socjalistycznego, szczególnie metaloplastyków pracujących w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego ORNO. Praca składa się z kilku części, z których najistotniejszy jest katalog, zawierający wszystkie powstałe po wojnie do roku 1989 insygnia wrocławskich państwowych uczelni wyższych. Pierwsza część pracy omawia symbolikę insygniów jako systemu znaków, którego treści ideowe odnoszą się do związku uczelni ze wspólnotą narodowo-państwową, a także do ciągłości i tradycji intelektualnej szkół wyższych. Kolejny fragment pracy jest syntezą dziejów państwowych uczelni wyższych w Polsce oraz historią wrocławskich uczelni. Trzecia część dotyczy historii powstawania powojennych insygniów uczelnianych dla szkół wyższych Wrocławia. Ponieważ w powojennych realiach państwo polskie sprawowało kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem wszystkich wyrobów rzemiosła artystycznego, w dalszej części pracy streszczone zostały dzieje polskiej metaloplastyki kontrolowanej przez Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji oraz Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Ostatnia część pracy jest analizą działalności Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego ORNO, która wyróżniała się na tle innych spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego w Polsce. Spółdzielnia ORNO wykonywała ponad trzysta! insygniów dla większości polskich państwowych uczelni wyższych. Przeważającą część projektów wykonał artysta, plastyk, Adam Jabłoński, współtwórca Spółdzielni ORNO. Końcowa analiza wrocławskich insygniów wskazuje na ich czytelny indywidualny i jednorodny styl. Wyraźnie widać, że omawiane dzieła stanowiły nie tylko składnik manifestacji godności uniwersyteckiej, ale również były ewenementem artystycznym polskiej metaloplastyki drugiej połowy XX wieku. Pracę zamyka obszerny katalog, prezentujący wszystkie wrocławskie insygnia szkół wyższych w latach 1945-1989.
6. Edukacyjny wymiar przekazu o szcześciu w tekstach kultury popularnej dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy edukacyjnego wymiaru przekazu o szczęściu w tekstach kultury popularnej. Składa się z trzech rozdziałów- pierwszy rozdział podzielony jest na dwie części: jedna z nich koncentruje się na wyjaśnieniu pojęcia "szczęście" oraz przedstawia psychologiczną, religijną, filozoficzną i biologiczną koncepcje szczęścia; druga natomiast- dotyczy kultury popularnej i masowej oraz tekstów kultury. Zawiera również wyjaśnienie tych pojęć oraz zestawienie wad i zalet popkultury. W tej części pracy pojawia się także krótka charakterystyka kultury terapeutycznej i poradnika, jako powszechnie stosowanej formy poradnictwa zapośredniczonego. Drugi rozdział pracy to rozdział metodologiczny. Opisane są w nim jakościowe i ilościowe metody badań, paradygmaty naukowe i zastosowana w badaniach metoda: jakościowa analiza treści. Ostatni rozdział jest analizą przykładowego tekstu kultury- jest to 12 numerów miesięcznika "Charaktery" (rocznik 2016). Analiza poświęcona jest warstwie tekstowej czasopisma, szacie graficznej, a w szczególności edukacyjnemu i doradczemu przekazowi na temat szczęścia w nim zawartemu. Przeprowadzona przeze mnie analiza treści jest próbą rekonstrukcji obrazu szczęścia zawartego w czasopiśmie, czynników je warunkujących oraz kontekstów, w których szczęście jest osadzane.
7. Nauczyciele wobec cyberprzemocy - możliwości i ograniczenia ich działań dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży stają się dzisiaj coraz bardziej powszechnymi i niepokojącymi zjawiskami. Media natomiast są wykorzystywane przez młodych ludzi jako kanał, poprzez który mogą wyładowywać swoje frustracje myśląc tym samym, że są anonimowi. Jednak dla mnie bardzo interesujący wydaje się temat cyberprzemocy z punktu widzenia nauczycieli i ich możliwości zwalczania i zapobiegania takim zjawiskom, ponieważ jest to zjawisko coraz bardziej nasilające się w dobie szybko rozwijających się technologii. Interesuje mnie w jaki sposób nauczyciele rozumieją cyberprzemoc, czy orientują się jakie problemy stwarza, czy wiedzą jaka jest skala tego zjawiska, a także jakie realizują programy profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Podejmując ten temat i realizując swoje badania starałam się zbadać w jaki sposób pedagodzy i nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych postrzegają nowo powstające problemy wychowawcze związane z cyberprzemocą i to w jaki sposób sobie z nimi radzą. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. „Teoretyczny kontekst przemocy w mediach” staram się przybliżyć definicję mediów i ukazuję je jako potencjalny obszar przejawiania się agresji. Prezentuję również takie pojęcia, jak: agresja, przemoc oraz cyberprzemoc jak również omawiam źródła i genezę zachowań agresywnych. Drugi rozdział pt. „Nauczyciele wobec cyberprzemocy” dotyczy cyberprzemocy w środowisku szkolnym. Na podstawie literatury przedmiotu opisuję w nim możliwości oraz ograniczenia szkoły w zakresie działań profilaktycznych oraz w zakresie radzenia sobie ze skutkami cyberprzemocy. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym. Prezentuję w nim własną koncepcję badań, informacje na temat sposobu przeprowadzenia badań, wybranych metod, technik oraz narzędzi. Ostatni rozdział pt „Nauczyciele wobec cyberprzemocy – opracowanie wyników badań własnych” zawiera analizę zgromadzonych w toku badań danych oraz wynikające z tej analizy wnioski.
8. Piłka nożna w Łodzi w ostatnich dwóch sezonach przed wybuchem II wojny światowej w świetle prasy lokalnej i "Przeglądu Sportowego" prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy jest przedstawienie wielu interesujących aspektów związanych z łódzką piłką nożną, w dwóch ostatnich sezonach przed wybuchem II wojny światowej, które były związane z rozwojem sportu, jak i również aspektami społecznymi. W mojej pracy przedstawiłem na samym początku, organizację rozgrywek piłkarskich w II RP, aby wprowadzić czytelnika, w temat związany z tą dyscypliną sportu. W kolejnych rozdziałach przedstawiłem kilka najważniejszych Łódzkich klubów piłkarskich, po tym opisałem jedną z najważniejszych kwestii w tym sporcie czyli infrastrukturę sportową. Bardzo ważnym aspektem, były związki, opieka i lecznictwo sportowe, a także organizacje, które przyczyniły się do utworzenia i rozwoju piłki nożnej w Łodzi w tym okresie. W ostatnim podrozdziale przedstawiłem także znane osobistości ważne dla łódzkiego piłkarstwa w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w gronie tych osób byli nie tylko znani piłkarze, ale również znany sędzia piłkarski pochodzenia niemieckiego. W rozdziale drugim przedstawiłem w każdym podrozdziale poszczególny sezon piłkarski w którym grał jedyny w tym okresie Łódzki klub (Łódzki Klub Sportowy - ŁKS), który występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W rozdziale trzecim opisałem najważniejsze łódzkie kluby, grające w Łódzkiej A - klasie, w ostatnich dwóch sezonach przed wybuchem II wojny światowej. Oprócz tego opisałem sprawy społeczne, w tym najważniejsze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielonarodowość miasta Łodzi, która również odcisnęła się w klubach łódzkich. Łódź tego okresu była zróżnicowana, bo oprócz Polaków, międzywojenną Łódź zamieszkiwało wielu Niemców, jak i spora społeczność Żydowska. Kluby, które opisałem nie były wyłącznie klubami Polskimi, były to również kluby niemieckie, jak i żydowskie. Przy podziale narodowościowym społeczeństwa, opisałem także czym dana narodowość się zajmowała i z jakich klas społecznych się wywodziła.
9. Opinie nauczycieli szkół podstawowych powiatu zgorzeleckiego na temat ich współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są podstawowym ogniwem systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w procesy wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne. Jednym z kluczowych warunków skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest efektywna współpraca poradni z nauczycielami. Głównym celem pracy było poznanie opinii nauczycieli szkół podstawowych dotyczących współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi przy założeniu istnienia deficytów tej współpracy. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji mogących posłużyć jako wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych na badanym terenie.
10. Problemy adaptacyjne ukraińskich imigrantów mieszkających we Wrocławiu 2016-2018. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Ukraińcy zamieszkujący Wrocław różnią się między sobą samoidentyfikacją, motywacją do przyjazdu, sposobem zachowywania oraz wizją przyszłości. Praca dotyczy zjawiska o charakterze hybrydowym, składającego się z mniejszości narodowej, gastarbaiterów, rozproszonej i kolektywnej grupy fachowców, nie zawsze mających plan na przyszłość studentów, wolontariuszy oraz innych grup społecznych. Niniejsza praca ma na celu określenie specyfiki pobytu ukraińskich imigrantów we Wrocławiu w latach 2016-2018, charakterystykę zmian w procesie adaptacji tej ludności oraz wykazanie wpływu bieżących relacji między Ukraińcami a Polakami oraz Ukraińcami z przedstawicielami innych narodowości zamieszkujących Wrocław, na kształtowanie się obrazu Ukraińca we Wrocławiu. W pracy umieszczone próby poczynienia ustaleń terminologicznych dotyczących ludności Ukraińskiej we Wrocławiu, zaprezentowane procesy związane z migracjami Ukraińców w kontekście ogólnounijnym oraz ogólnopaństwowym. Praca oparta jest na empiryczne dane badawcze zebrane przez autorkę w sposób umożliwiający określenie fazy adaptacji wizyterów do środowiska polskiej przestrzeni, ich pozycji aksjologicznych oraz działań na rzecz zachowania tożsamości kulturowej. Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagadnienia dotyczącego problemów adaptacyjnych Ukraińców we Wrocławiu, ponieważ są one ścisłe związane z polityką międzypaństwową, która ciągle się zmienia w ostatnich latach.
11. Adaptacja emigrantów z Ukrainy do życia w Polsce dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W wyniku zmian spowodowanych kryzysem gospodarczym, konfliktem zbrojnym z Rosją oraz niskimi płacami setki tysięcy osób opuściło Ukrainę i skierowało się na zachód Europy. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą stał się jednym z najbardziej popularnych wyborów dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Oprócz celów zarobkowych młodzi Ukraińcy decydują się studia w Polsce, gdzie mogą liczyć na tańsze zakwaterowanie oraz możliwość uzyskania stypendium. Poniższa praca ma na celu analizę adaptacji przybywających oraz mieszkających imigrantów do życia w Polsce.
12. Zagadnienie izolacji i asymilacji kulturowej w muzycznym tyglu narodów powojennego Wałbrzycha prof. dr hab. Zbigniew Przerembski prof. nadzw. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska podejmuje problematykę integracji i asymilacji kulturowej ludności zasiedlającej Wałbrzych po II wojnie światowej. Tematyka koncentruje się przede wszystkim na działalności muzycznej, jednak wielowymiarowość zagadnienia wymaga wykroczenia poza dziedzinę nauk muzykologicznych i wspierania się koncepcjami nauk socjologicznych, historycznych i politologicznych. Wałbrzych w 1945 roku został przyłączany do Polski, większość rodzimych mieszkańców została wysiedlona. Wynikało to z polityki, jaka prowadzona była względem narodu niemieckiego. Ci, którym pozwolono pozostać mieli wyuczyć przybywających na te ziemie Polaków pracy w przemyśle i obsługi maszyn. Z racji prowadzenia działań osiedleńczych, państwo Polskie kierowało na tereny dzisiejszego Dolnego Śląska ludność z Polski centralnej i odebranych w wyniku działań wojennych Kresów Wschodnich. Rząd powołał również specjalną komórkę zajmującą się reemigracją Polaków mieszkających na terenach Francji, Belgii i Westfalii. Do Wałbrzycha w 1945 roku przybyło wielu Żydów, a pod koniec lat 40. XX wieku uchodźców politycznych z Grecji. Przy tak ogromnym zróżnicowaniu etnicznym Wałbrzych, podobnie jak inne tereny Ziem Odzyskanych, stał się ciekawym środowiskiem dla badaczy. Na gruncie wymienionego społeczeństwa dochodziło jednocześnie do dwóch zjawisk: z jednej strony izolacji etnicznej, z drugiej zaś asymilacji kulturowej. Celem pracy magisterskiej jest zobrazowanie zjawiska muzycznego tygla narodów w Wałbrzychu po II wojnie światowej. Opisano zagadnienia dotyczące izolacji, jaka dokonywała się pośród odmiennych grup etnicznych. W głównej mierze opisano życie i kulturę muzyczną poszczególnych grup oraz sposób ich izolowania się od pozostałych mieszkańców. Zobrazowane zostały największe organizacje narodowościowe, których celem było podtrzymywanie tradycji i obyczajów konkretnych społeczności oraz zabezpieczanie ich przed wpływami obcych kultur. Kolejnym tematem poruszonym w pracy jest zjawisko asymilacji kulturowej, wynikającej w głównej mierze z działań politycznych. Opisane zostały wszystkie organizacje muzyczne powołane przez władze miasta w celu zintegrowania mieszkańców. Skrupulatnie opisano placówki takie jak: szkoła muzyczna, Wałbrzyskie Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego, Filharmonia Sudecka, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, oraz orkiestry dęte egzystujące przy zakładach pracy. Dalej skupiono się na oddolnej działalności społecznej wspomagającej asymilowanie się społeczeństwa. Podjęto temat kameralnych zespołów muzyki poważnej, amatorskich zespołów muzyki popularnej oraz inicjatyw społecznych krzewiących życie muzyczne miasta. W tekście ukazano proces „stapiania się” poszczególnych elementów kultury.
13. Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest szczególną wspólnotą, której tematyką zajmuje się wielu badaczy. Zagadnienie rodziny monoparentalnej również odnajduje swą istotność w opracowaniach naukowych. Należy jednak podkreślić, że w związku z przemianami społecznymi sama definicja rodziny ulega zmianie, jak i wszelkie zagadnienia z nią związane. Tematem mojej pracy są : Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym rodziny, zagłębiając się w definicje, funkcje oraz typy i modele rodzin. Drugi rozdział przedstawia rodzinę monoparentalną a funkcjonowanie dziecka w oparciu o literaturę naukową. Trzeci rozdział jest metodologią badań własnych, opisuje podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia badania. Ostatni rozdział to analiza badań własnych, który przedstawia doświadczenia badanych rodzin monoparentalnych z perspektywy postawionych wcześniej problemów badawczych.
14. Polityka rządu Margaret Thatcher wobec Polski w latach 1979-199025.10.2018 dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii za rządów Premier Margaret Thatcher w latach 1979-1990, której centralnym punktem są stosunki brytyjsko-polskie. W literaturze polskiej występuje ograniczona ilość publikacji, które omawiają temat stosunków brytyjsko-polskich w latach 1979-1990, dlatego praca bazuje także na książkach i artykułach zagranicznych oraz nowo opublikowanych dokumentach archiwalnych brytyjskiego rządu oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Praca porusza kilka zasadniczych dla tematu kwestii. Po pierwsze poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ polityki wewnętrznej rządu Margaret Thatcher na prowadzoną przez nią politykę zagraniczną. Po drugie wskazuje główne kierunki polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Po trzecie omawia oddziaływanie polityki prowadzonej przez Zjednoczone Królestwo wobec ZSRR na relacje brytyjsko-polskie. Po czwarte analizuje wpływ Wielkiej Brytanii na przemiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce.
15. Depiction of society in medical series on the example of "Na dobre i na złe" and "ER” dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Cultural communication, stacjonarne II stopnia
The purpose of this M.A. was to show how medical series illustrate society and show its changing nature. Analysing two series, I showed how the depiction of men, women, children and families in the series has changed depending on the time and place of production. On the example of the series Na dobre i na złe and ER I showed how in the 1990s and at the beginning of the 21st century some social phenomena were shown and how the TV series tried to respond to the existing reality of the world in which they were created. Issues that were once considered immoral or taboo have changed over the years, which can also be seen in the example of production. I deliberately chose series that started broadcasting in similar years, but at the same time I wanted to show how the place of filming (USA, Poland) influenced the presentation of some threads.
16. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy była „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych”. Przygotowując się do napisania pracy dokonałam przeglądu literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Pierwsza część pracy składa się z założeń głównie teoretycznych, w których szczególną uwagę poświęcam sylwetce emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Opisuje wpływ środowiska na adaptacje dziecka, oraz role nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych Moje cztery scenariusze zrealizowałam w grupie najmłodszej, które głównie składały się z zabaw, ale również pojawiła się w nich część teoretyczna oraz ćwiczenia, mające na celu integrację grupy przedszkolnej oraz budowanie pewności siebie . Częścią pracy jest również ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. Dokonałam w niej wyboru metod, oraz technik którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia zajęć. W ostatniej części mojej pracy prezentuje refleksje, oceniając moje mocne oraz słabsze strony.
17. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy magisterskiej to: Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych . Problematyka pracy jest więc związana z życiem intymnym młodzieży. Jej głównym założeniem było sprawdzenie w jaki sposób młodzież opisuje życie intymne na forach internetowych. Praca podzielona została na 3 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Ze względu na złożoność tematyki umieszczone w nim zostały trzy podrozdziały opisujące: młodzież jako kategorię społeczną, młodzież i sferę seksualną życia oraz media jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. W drugiej części opisane zostały metodologiczne podstawy pracy, czyli cel i problemy badawcze pracy, paradygmaty w badaniach edukacyjnych, strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych, metody zbierania danych w badaniach jakościowych oraz analiza treści jako technika badawcza. Ze względu na specyfikę badań przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jako metodę wybrałam przeszukiwanie archiwów, natomiast techniką badawczą jest tutaj analiza treści. Trzecia część pracy to analiza materiału badawczego.
18. Problemy Solidarności regionu dolnośląskiego w latach 1980-1981 prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie funkcjonowania oraz problemów z jakimi musiała się zmierzyć NSZZ "Solidarność"w kraju oraz na Dolnym Śląsku w okresie swojej legalnej działalności w latach 1980 - 1981 na podstawie prasy wydawanej we Wrocławiu "Solidarności Dolnośląskiej". Praca obrazuje metody oporu społeczeństwa polskiego wobec działań władz PRL oraz stosunek rządu do obywateli i Związku.
19. Problem samobójstwa obrońców Masady w czasie pierwszego powstania żydowskiego. dr hab. Małgorzata Pawlak Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Problem samobójstwa obrońców Masady w czasie pierwszego powstania żydowskiego, to temat bardzo wielu sprzeczek wśród naukowców zajmujących się tym tematem. Do niedawna nie mieliśmy zbyt wielu informacji na temat zdarzeń zaistniałych w Masadzie około 2000 lat temu w czasie powstania żydowskiego. Źródła były dość ubogie, jednak z pomocą przyszły nam wykopaliska, przeprowadzone dwukrotnie a to ze względu na mierne efekty pierwszych prac i pewne nieścisłości z tym związane. Odkrycia których dokonano i wnioski z nich wysnute rzuciły zupełnie inne światło na zdarzenia dziejące się w tej antycznej twierdzy pomiędzy Rzymianami a Żydami toczącymi w tym okresie wojnę. Wynika z nich, że bohaterska śmierć i cały dramatyzm oraz burzliwa historia obrońców Masady zarysowana piórem sławnego Józefa Flawiusza najprawdopodobniej jest nieprawdziwa. Istnieje zbyt dużo sprzeczności i faktów świadczących o tym, iż wersja dziejących się tam wydarzeń musiała być inna. Ocena bieżącego materiału badawczego jest dość trudna ze względu na dość skrajne poglądy osób prowadzących badania czy sporządzających spis tych zdarzeń z pierwszego powstania żydowskiego, jednak wszystko wskazuje na nieprawdziwość opisu Józefa Flawiusza i mocne koloryzowanie spisanej wersji zdarzeń. Powstało wiele artykułów i książek w różnych językach podważających wcześniejsze tezy badaczy świadczące o tym, że w Masadzie doszło do bohaterskiego samobójstwa obrońców z powstania Eleazara, Kości tam znalezione i pochowane z honorami przez Izraelski rząd należą najprawdopodobniej do ludzi z rzymskiego garnizonu zamordowanych tam przez powstańców. Mit mógł wyrosnąć dla pokrzepienia przegranych w tej wojnie czyli Żydów. W dzisiejszych czasach także jest on przydatny władzom państwa izraelskiego aby miały one podstawy do przedstawienia teorii o więzi narodu żydowskiego z tymi ziemiami a dzięki temu podstawy na arenie międzynarodowej do istnienia na tym terenie państwa Izrael, co podważali wszyscy sąsiedzi nowo powstałego państwa żydowskiego. Z tej przyczyny jest to także trudny temat przysparzający sporów pomiędzy naukowcami i nie tylko i budzący tak ogromne emocje, ponieważ niesnaski pozostały do dzisiaj.
20. Witkacy i narkotyki prof. dr hab. Mirosław Kocur Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Przewodnim celem niniejszej pracy było prześledzenie motywu narkotyków przewijającego się zarówno w życiu jak i w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. W rysie biograficznym szczególnie uwypuklono tło epoki z której wywodzi się artysta oraz roli narkotyków w jego życiu. Badanie twórczości dotyczy wątków narkotycznych w prozie oraz dramatach, natomiast malarstwo zostało przeanalizowane pod kątem wpływu poszczególnych substancji odurzających na ostateczny efekt. Pomimo licznych prac na temat życia i artystycznej działalności Witkacego ten temat nie został nigdy bliżej zbadany.
21. Narcyzm i perfekcjonizm a rozbieżności w obrazie własnej osoby dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Celem badań przedstawionych w tej pracy była analiza związków między narcyzmem i perfekcjonizmem a obrazem własnej osoby w rozumieniu rozbieżności Ja i postrzegania własnej sprawczości. Wyniki badań własnych wykazały między innymi, że narcyzm jest pozytywnie skorelowany z perfekcjonizmem, jednak zależności te wystąpiły z różną siłą dla różnych typów narcyzmu i perfekcjonizmu. Okazało się, że istnieje zależność między narcyzmem nadwrażliwym a perfekcjonizmem dezadaptacyjnym, polegająca na tym, że im większe nasilenie narcyzmu nadwrażliwego tym większy jest perfekcjonizm dezadaptacyjny. Stwierdzono także, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym a perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym. Im większe natężenie podziwu, samowystarczalności i przywództwa (lider) tym wyższe okazało się natężenie perfekcjonizmu adaptacyjnego. Im wyższy był perfekcjonizm dezadaptacyjny tym niższe było natężenie samowystarczalności. Wyniki badań własnych dowodzą, że narcyzm wielkościowy i wrażliwy nie wykazują związku ani z poziomem rozbieżności Ja w zakresie samoregulacji, ani w zakresie samokontroli. Dowodzą również, że narcyzm wrażliwy jest pozytywnie skorelowany z ukierunkowaniem prewencyjnym. Jednak dla narcyzmu wielkościowego przeprowadzone badania wykazują brak związku z którymkolwiek z ukierunkowań regulacyjnych. Wyniki badań własnych wskazują na brak istotnej zależności pomiędzy perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym a samoregulacją i samokontrolą. Okazało się także, iż perfekcjonizm dezadaptacyjny pozytywnie koreluje z ukierunkowaniem prewencyjnym.
22. Zgony w parafii św. Marii Magdaleny Łęcznej w latach 1737-1796 dr hab. Grażyna Pańko prof. nadzw. UWr Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Praca składa się z trzech rozdziałów ma charakter statystyczny. W pierwszej części analiza źródła dotyczy rocznych liczby zgonów z podziałem na mieszkańców parafii i obcych oraz odsetek zgonów dzieci i dorosłych. W drugim rozdziale badana jest struktura zgonów według wieku i płci oraz jakie rozmieszczenie zgonów przypada na poszczególne miejscowości w parafii. Trzeci rozdział poświęcony jest sezonowości zgonów parafian. Z prezentowany podział dotyczy sezonowości zgonów ogólnych z podziałem na płeć i na wiek.
23. Poziom samooceny a wykonanie zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Pomimo, że samoocena uważana jest za jeden z kluczowych czynników kontrolujących zachowanie jednostki, nie można w oparciu o dotychczasowe badania jednoznacznie określić związku samooceny z poziomem wykonania zadań. Pozwala to sądzić, że relacji tej mogą towarzyszyć dodatkowe czynniki, które przyczyniają się do modyfikacji tego związku. Jednym z nich może być rodzaj wzbudzanej motywacji. Badania przeprowadzone w ramach tej pracy skoncentrowane były na efektach, jakie niesie za sobą wzbudzenie motywacji wewnętrznej. W tym celu wytypowano dwa motywy: zainteresowania zadaniem oraz rozwojowy . Badania przeprowadzone zostały w modelu eksperymentalnym, w trzech grupach (dwóch eksperymentalnych i jednej kontrolnej) na próbie 119 osób w wieku 18-32 lat. Celem badań było określenie związku samooceny z poziomem wykonywania zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej, związanej ze wzbudzaniem zainteresowania zadaniem lub podkreślaniem jego wartości rozwojowej. Uzyskane wyniki nie wykazały, aby samoocena była moderatorem wpływu aktywizacji poszczególnych motywów na poziom wykonania zadania.
24. Typy tożsamości narodowej a prawicowy autorytaryzm kolektywny narcyzm i orientacja na dominację u reprezentantów narodowości ukraińskiej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Niniejsza praca jest poświęcona tematyce związanej z tożsamością narodową i jej komponentami – przywiązaniem do rodaków i symboli narodowych a także związkom tych komponentów tożsamości narodowej z prawicowym autorytaryzmem, orientacją na dominację, narcyzmem kolektywnym oraz nacjonalizmem. W badaniu uczestniczyło 248 studentów Uniwersytetu Lwowskiego. Zakładano, że identyfikacja z symbolami jest dodatnio powiązana z wyżej wymienionymi zjawiskami, a identyfikacja z rodakami powinna być związana z nimi ujemnie. Wyniki badania pokazały, że zarówno identyfikacja z symbolami, jak i identyfikacja z rodakami jest powiązana pozytywnie z narcyzmem kolektywnym, nacjonalizmem oraz prawicowym autorytaryzmem. Orientacja na dominację natomiast nie ujawniała żadnego istotnego statystycznie związku z żadnym z komponentów tożsamości.
25. Minimalizm jako odpowiedź na współczesny konsumpcjonizm dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Kultura współczesna w różnych ujęciach. Minimalizm jako kultura umiaru. Konfrontacja z konsumpcją. Oblicza minimalizmu.
26. Folklor regionalny z dala od regionu. Przykład góralskiego zespołu studenckiego "Skalni". dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zespołu góralskiego działającego w Krakowie przy Uniwersytecie Rolniczym. W skład zespołu wchodzą w większości Górale podhalańscy. Zespół umożliwia uczestnikom uprawianie własnego folkloru w oddaleniu od regionu oraz jest przykładem organizacji, która znacząco wpływa na rozwój i przetrwanie folkloru góralskiego.
27. Strategie przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie relacji ocalałych więźniów prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie strategii przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie wspomnień byłych więźniów tego obozu. Praca została podzielona na następujące części: wstęp, rozdział pierwszy – charakteryzujący niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady „Auschwitz-Birkenau”, rozdział drugi – zawierający biografię autorów oraz analizę ich wspomnień pod kątem wyłonienia sposobów na przetrwanie, zakończenie oraz bibliografię. W pracy umieszczone zostały także fotografie własnego autorstwa.
28. Obraz Dolnego Śląska w polskich filmach fabularnych z lat 1945-1989. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
W pracy porównano wybrane polskie filmy fabularne z lat 1945-1989, w których Dolny Śląsk jest tłem wydarzeń. Podejmując próbę wykazania dominant wizerunkowych regionu wyodrębniono i porównano powtarzające się motywy i sceny. We wczesnych powojennych produkcjach przyłączone do kraju regiony często nie są jasno sprecyzowane jako miejsce wydarzeń, będąc ogólnie określane jako Ziemie Odzyskane, o lokalizacji akcji świadczą szczegóły. Rozważania na temat antropologii filmu, wychodzące od teorii wykorzystywania filmów fabularnych jako źródła do badań, oparte są w dużej mierze na tekstach dotyczących historii wizualnej. Praca zawiera przykłady sposobów oceniania jakości źródła filmowego, omówienie społecznych funkcji filmu jako czynnika wpływającego na świadomość jednostki i pamięć zbiorową oraz jako świadectwo swoich czasów. Przybliżony został również kontekst historyczny wybranego okresu, wychodząc od definicji cenzury, przytoczone zostały przykłady jej użycia w wybranych filmach, zarysowano historię kształtowania się i funkcjonowania aparatu nadzoru w PRL. Analiza polega na wyodrębnieniu z filmów dominant wizerunkowych, które pojawiają się w obrazowaniu Dolnego Śląska. Następnie porównano podobne, powtarzające się sceny i wspólne elementy.
29. Poczucie koherencji a satysfakcja z pracy i radzenia sobie ze stresem dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca porusza tematykę stresu i radzenia sobie ze stresem, poczucia koherencji oraz satysfakcji z pracy. Skupia się ona na możliwych związkach pomiędzy tymi zmiennymi. Praca opiera się na podstawach teoretycznych najważniejszych teorii związanych ze stresem, poczuciem koherencji oraz satysfakcją z pracy. Przedstawiony model badawczy zakłada, że poczucie koherencji może mieć związek z odbiorem stresujących sytuacji oraz radzeniem sobie – co z kolei może wiązać się z odczuwaniem satysfakcji z pracy. Badanie zostało przeprowadzone na stu dziesięciu kierowcach firmy farmako-logistycznej przewożących leki i preparaty medyczne do aptek i szpitali na terenie całej Polski. Badani zostali poproszeni o wypełnienie metod kwestionariuszowych, w kolejności: Skala Spostrzeganego Stresu PSS-10, Inwentarz Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC oraz Skala Satysfakcji z Pracy SSP. Część wyników potwierdziła założenia, iż istnieje związek pomiędzy odczuwanym stresem, sposobami radzenia sobie a poczuciem koherencji. Potwierdzono również związek pomiędzy satysfakcją z pracy, a poczuciem koherencji czy też satysfakcją z pracy a odczuwanym stresem i strategiami radzenia sobie. Nie wykazano związków pomiędzy poczuciem koherencji i satysfakcji z pracy, a stażem pracy, czy wiekiem.
30. Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004-2018 dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca „Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004 – 2018” jest próbą opisania działalności fundacji i jej poszczególnych oddziałów w Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie, Katowicach, Tułowicach oraz Piotrowicach Świdnickich. Praca opisuje rozwój fundacji od pierwszego oddziału – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej aż po odziały, które są jeszcze na etapie realizacji. Praca opisuje każdy odział fundacji, jednak z powodu różnicy w ilości materiału źródłowego najwięcej miejsca poświęcono oddziałowi w Jaworzynie Śląskiej. Fundacja zajmuje się ochroną dziedzictwa przemysłowego na terenie historycznego Śląska, które obecnie stanowi obszar województw Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Śląskiego.